60 let daljinskega ogrevanja logo pravi

Letos je mesto Velenje praznovalo 60 let. Prav tako letos obeležujemo 60-letnico organizirane oskrbe s toplotno energijo v Šaleški dolini. Oboje je pravzaprav nerazdružljivo povezano in je vplivalo na razvoj drugega. Nikakor si namreč ni moč predstavljati rasti in razvoja mesta brez hkratnega razvoja ustrezne komunalne infrastrukture.

Izgradnja Velenja se je začela po letu 1950, pravi temelji novega Velenja pa so bili postavljeni leta 1957, ko je bil sprejet nov urbanistični program razvoja Velenja, ki je tedaj štelo nekaj čez 2000 prebivalcev. Stekla je organizirana graditev mesta Velenje, tj. gradnja stanovanjskih in spremljajočih objektov ter komunalno urejanje zemljišč. Mesto je bilo v veliki meri zgrajeno s prostovoljnim delom in udarniškimi akcijami, saj je bil to pogoj za pridobitev stanovanjske pravice. Tako so krajani Velenja regulirali reko Pako in zgradili mestno središče. 20. septembra 1959 so slovesno otvorili novozgrajeno središče Velenja na današnjem Titovem trgu, takrat pa je bila dokončana tudi graditev 750 družinskih stanovanj. V mestnih naseljih se je zelo izboljšala infrastruktura, nujna za življenje v mestih, od tlakovanja in asfaltiranja cest in ulic, kanalizacije in javne higiene do ureditve vodovoda, javnih površin, parkov in igrišč.

Industrijski del starega Velenja

IMG 1

V petek, 22. 11. 2019, ob 13. uri je bila v Okoljevarstvenem gaju ob Velenjskem jezeru že 12. tradicionalna prireditev »Za vas in nas posadimo drevo«, ki jo organizira Šolski center Velenje, Šola za strojništvo, geotehniko in okolje - ŠC Velenje. Vse se je začelo leta 2008, ko se je na Šolski center Velenje vpisala prva generacija okoljevarstvenih tehnikov. Namen sajenja dreves in dogodka ob njem, je bil in je povezovanje dijakov, učiteljev, staršev, lokalnega okolja in širjenje okoljevarstvenega duha. Vsaka generacija posadi svoje drevo v Okoljevarstvenem gaju ob Velenjskem jezeru. Letos je to naredila že 12. generacija.

Centralna čistilna naprava Šaleške doline

Komunalno podjetje Velenje sodeluje v izobraževalnem programu za pridobitev dodatne kvalifikacije »Vzdrževalec/vzdrževalka čistilnih naprav«, ki ga sicer organizira in vodi Javno podjetje CČN Domžale – Kamnik. Dodatna kvalifikacija je namenjena vsem, ki želijo pridobiti in utrditi znanje na področju vzdrževanja čistilnih naprav. Prav tako je primerna tudi za zaposlene kot del uvajanja na delovnem mestu. Komunalno podjetje Velenje bo v program usposabljanja, ki bo potekalo interaktivno v obliki predavanj in praktičnih prikazov v laboratoriju, napravah ter objektih čistilne naprave, vključilo sodelavca. V sklopu izobraževanja bomo na Centralni čistilni napravi Šaleške doline za udeležence izvedli modul »Vzorčenje in osnovne analize« odpadnih vod.

TE Velenje predelana v toplarno

Vabljeni k ogledu prispevka iz oddaje Dobro jutro (VTV) z dne 18. 11. 2019, ki je v celoti posvečen 60-letnici delovanja daljinske oskrbe s toplotno energijo v Šaleški dolini. Novembra leta 1959 je namreč stekla prva tovrstna oskrba v republiki Sloveniji in tudi takratni skupni državi Jugoslaviji. Za začetek daljinske oskrbe s toplotno energijo šteje 29. november 1959, ko smo začeli izvajati prvo daljinsko ogrevanja iz novozgrajenega toplovodnega omrežja za potrebe mesta Velenje. Dograjenih in priključenih na tricevno omrežje je bilo prvih 8 toplotnih podpostaj, ki so jih namestili v dograjenih objektih novega mestnega središča. Med njimi so bili poslovna zgradba Rudnika lignita Velenje (sedaj objekt Mestne občine Velenje), Delavski klub z Delavsko univerzo, Zdravstveni dom z lekarno, Poklicna šola za jamske delavce (danes Gimnazija Velenje) in njen internat (stavba Farmin), Kulturni dom ter nekaj stanovanjskih blokov. Vse to in še več boste izvedeli ob ogledu prispevka, ki ga je pripravila Andreja Petrovic s sogovornikom s PE Energetika KPV Gregorjem Cvetom.

Na naslovni fotografiji: Nekdanja Termoelektrarna Velenje, predelana v toplarno, iz katere je  stekla prva daljinska oskrba s toplotno energijo v Republiki Sloveniji, prav tako pa tudi na področju tedanje skupne države – SFR Jugoslavije

pexels photo 355288

V trenutku, ko odpremo pipo in priteče pitna voda, nastaja odpadna voda kot produkt njene uporabe in našega načina življenja ter delovanja. Odpadnih voda je več vrst in glede na izvor v splošnem govorimo o komunalni, industrijski in padavinski odpadni vodi.

Komunalna odpadna voda ni zgolj voda iz gospodinjstev, torej tista, ki nastaja v naših bivalnih okoljih zaradi rabe vode v sanitarnih prostorih, pri kuhanju, pranju in drugih gospodinjskih opravilih, ampak nastaja tudi v okoljih, kjer delamo, se učimo, družimo ali se znajdemo po sili razmer. V okoljih, kjer delamo, nastaja industrijska odpadna voda kot rezultat industrijskih in drugih podobnih procesov ter tudi opravljanja kmetijske dejavnosti. Padavinska odpadna voda pa nastaja kot posledica padavin in onesnažena odteka z utrjenih, tlakovanih ali z drugimi materiali prekritih površin v vodootoke ali se odvaja v javno kanalizacijo.