INFORMACIJE JAVNEGA ZNAČAJA
1. Osnovni podatki o katalogu
Naziv organa: Komunalno podjetje Velenje, d. o. o.
Naslov: Koroška cesta 37/b, Velenje
Kontakt: Tel.: (03) 89-61-100, www.kp-velenje.si
Odgovorna uradna oseba: Direktor podjetja: mag. Gašper Škarja
Matična št.: 5222109000
ID za DDV: SI55713998
Transakcijski računi:

SI56 0242 6001 2997 176 NLB d.d.

SI56 0400 1004 8034 486 Nova KBM d. d.

Vpis v sodni register: Okrožno sodišče Celje, vložna št. 10059300
Datum prve objave kataloga: 17. 2. 2006
Datum zadnje spremembe: 15. 2. 2024
Katalog je dostopen na spletnem naslovu: www.kp-velenje.si
Druge oblike kataloga: Katalog je dostopen tudi v tiskani obliki na sedežu podjetja.

 

2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga
2. a Organigram in podatki o organizaciji organa
Kratek opis delovnega področja organa:

Ustanovitelji Komunalnega podjetja Velenje, d. o. o., so:

 • Mestna občina Velenje,
 • Občina Šoštanj,
 • Občina Šmartno ob Paki.

Komunalno podjetje Velenje je ustanovljeno za izvajanje komunalnih dejavnosti kot gospodarska javna služba za potrebe uporabnikov na širšem območju Šaleške doline. Podjetje je registrirano za opravljanje dejavnosti zbiranja, čiščenja in distribucije vode, kanalizacije in delovanja čistilnih naprav, dejavnosti javne higiene, oskrbe s plinastimi gorivi po plinovodni mreži, oskrbe s paro in toplo vodo, pogrebne dejavnosti, dejavnosti strokovnih služb in dejavnosti, ki so potrebne za nemoteno izvajanje zgoraj naštetih dejavnosti.

Organi upravljanja:
 • Svet ustanoviteljev
 • Nadzorni svet
 • Skupščina
 • Direktor podjetja
Seznam vseh notranjih organizacijskih enot:

Direktor podjetja (mag. Gašper Škarja)

 • Tehnični direktor (Ramšak Janez)
 • PE Energetika (vodja: Miklavžina Rok)
 • PE Komunala (vodja: Rošer Primož)
 • Skupne službe (vodja: Valenčak Dejan):
 • Finančno računovodska služba (vodja: Drev Dominika)
 • Prodajno komercialna služba (vodja: Knez Mateja)
 • Služba varstva in zdravja pri delu (vodja: Lemež Kljajič Anita)
 • Služba investicij in razvoja (vodja: Ribizel Šket Nataša)
 • Služba informatike (vodja: Sitar Sandra)
 • Nabavna služba (vodja: Valenčak Dejan)
 • Pravna in kadrovska pisarna (vodja: Mešter Andreja)
 • Služba za tehnologije in nadzor ( vodja: Uranjek Nataša)
Organigram organa: Organigram Komunalnega podjetja Velenje, d. o. o.
2. b Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij 
Pristojna oseba:
 • Darja Lesjak, pravnica; Koroška cesta 37/b, 3320 Velenje, telefon: 03 89 61 112; E-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
2. c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa 
Državni predpisi:

Povezava na: Uradni list Republike Slovenije

Predpisi lokalnih skupnosti:

 Predpisi Mestne občine Velenje:

 • Odlok o preoblikovanju javnega podjetja Komunalno podjetje Velenje, izvajanje komunalnih dejavnosti, p.o. (Uradni Vestnik MOV, št. 3/2016 - UPB, 14/2021, 11/2023);
 • Odlok o ustanovitvi skupnega organa Sveta ustanoviteljev Komunalnega podjetja Velenje, d. o. o. (Uradni vestnik MOV, št. 4/07 in 27/10);
 • Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v Mestni občini Velenje (UPB-1, Uradni vestnik MOV, št. 23/2023);
 • Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne ter padavinske vode na območju Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 15/2013);
 • Odlok o oskrbi s pitno vodo za območje Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 7/2014);
 • Odlok o dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina in distribuciji toplote v Mestni občini Velenje (Uradni Vestnik MOV, št. 15/2007);
 • Odlok o pokopališkem redu v Mestni občini Velenje (Uradni Vestnik MOV, št. 14/2019);
 • Odlok o načinu izvajanja obvezne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javne tržnice v Mestni občini Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 13/2021)
 • Sistemska obratovalna navodila za distribucijski sistem toplote za geografsko območje Mestne občine Velenje in Občine Šoštanj ( Uradni list RS, št. 88/2016);
 • Sistemska obratovalna navodila za distribucijski sistem zemeljskega plina za geografski območji Mestne občine Velenje in Občine Šoštanj (Uradni list RS, št. 91/2020).

Predpisi Občine Šoštanj:

 • Odlok o preoblikovanju javnega podjetja Komunalno podjetje Velenje, izvajanje komunalne dejavnosti, p.o. (Uradni list Občine Šoštanj, št. 1/2016 - UPB, 7/2021, 5/2023);
 • Odlok o ustanovitvi skupnega organa Sveta ustanoviteljev Komunalnega podjetja Velenje, d. o. o. (Uradni list Občine Šoštanj št. 15/10);
 • Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Šoštanj (Uradni list Občine Šoštanj, št. 3/2001, 3/2015);
 • Odlok o oskrbi s pitno vodo za območje Občine Šoštanj (Uradni list Občine Šoštanj, št. 10/2014);
 • Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne ter padavinske vode na območju občine Šoštanj (Uradni list Občine Šoštanj, št. 3/2014);
 • Odlok o pokopališkem redu v Občini Šoštanj (Uradni list Občine Šoštanj, št. 5/2020);
 • Odlok o dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina in distribuciji toplote v Občini Šoštanj (Uradni list Občine Šoštanj, št. 10/2007);
 • Sistemska obratovalna navodila za distribucijski sistem toplote za geografsko območje Mestne občine Velenje in Občine Šoštanj ( Uradni list RS, št. 88/2016);
 • Sistemska obratovalna navodila za distribucijski sistem zemeljskega plina za geografski območji Mestne občine Velenje in Občine Šoštanj (Uradni list RS, št. 91/2020).

Predpisi Občine Šmartno ob Paki:

 • Odlok o preoblikovanju javnega podjetja Komunalno podjetje Velenje, izvajanje komunalnih dejavnosti, p.o. (Uradni Vestnik MOV, št. 2/2016 – UPB, 14/2021, 13/2023);
 • Odlok o ustanovitvi skupnega organa Sveta ustanoviteljev Komunalnega podjetja Velenje, d. o. o. (Uradni vestnik MOV, št. 7/07 in 28/10);
 • Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Šmartno ob Paki (Uradni Vestnik MOV, št. 3/2013);
 • Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Šmartno ob Paki (Uradni Vestnik MOV, št. 6/2016);
 • Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne ter padavinske vode na območju občine Šmartno ob Paki (Uradni vestnik MOV, št. 39/2014);
 • Odlok o pokopališkem redu v Občini Šmartno ob Paki (Uradni vestnik MOV, št. 10/2021).
 Predpisi EU: Povezava na: zakonodaja EU 
2. d Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih 
Seznam strateških in programskih dokumentov:
 • Poslovni plan podjetja za tekoče leto;
 • Lokalni energetski koncept Mestne občine Velenje (sprejet 29. 6. 2022);
 • Lokalni energetski koncept Občine Šoštanj (sprejet 22. 6. 2022);
 • Lokalni energetski koncept Občine Šmartno ob Paki (sprejet 22. 6. 2015);
 • Nacionalni program odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda;
 • Lokalni program odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda.
2. e Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov 
Vrste postopkov, ki jih vodi organ:
 • Izdaja soglasij, mnenj;
 • Izdaja projektnih pogojev in smernic;
 • Izvedba postopkov javnih naročil.
2. f Objave in razpisna dokumentacija v skladu s predpisi, ki urejajo javna naročila 
Javna razpisi / naročila po ZJN – 3: Portal javnih naročil 
2. g Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja 
Seznam evidenc: 
 • Kataster kanalizacijskega omrežja
 • Kataster vodovodnega sistema
 • Kataster sistema daljinskega ogrevanja
 • Kataster oskrbe z zemeljskim plinom
 • Kataster pokopališč
2. h Seznam drugih informatiziranih evidenc podatkov  
Seznam evidenc: 
 • Evidenca o izvedenih postopkih javnega naročanja
 • Evidenca o sklenjenih pogodbah v postopkih javnega naročanja
 • Evidenca uporabnikov komunalnih dobrin in storitev
 • Evidenca o pogrebnih storitvah na pokopališčih v upravljanju KPV
 • Evidenca o izvajanju videonadzora
 • Evidenca o dolžnikih in izterjavah
 • Evidenca vlagateljev za dostop do IJZ
 • Evidenca reklamacij
 • Evidenca o MKČN
 • Evidenca o izdanih soglasjih, mnenjih, smernicah, projektnih pogojih

 

3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja  
Opis dostopa do posameznih sklopov informacij:

 

4. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja
Seznam desetih najpogosteje zahtevanih 
informacij javnega značaja: 
 

V letu 2021 smo prejeli 1 zahtevo za dostop do informacij javnega značaja, ki so je nanašala na področje izdanih mnenj v zvezi s oskrbo z vodo in toploto ter odvajanja komunalne odpadne vode.

V letu 2022 smo prejeli 2 zahtevi za dostop do informacij javnega značaja, ki sta se nanašali na področje mesečne porabe energije za ogrevanje prostorov posameznih večstanovanjskih objektov in pa na število opravljenih pogrebov v obdobju od leta 2017 do 2022.

V letu 2023 smo prejeli 2 zahtevi za dostop do informacij javnega značaja, ki sta se nanašali na področje mesečne porabe energije za ogrevanje prostorov posameznih večstanovanjskih objektov in pa na dokumentacijo v zvezi z zagotavljanjem delavcev drugemu delodajalcu ter naročil kadrovskih storitev.

 

 

Save
Uporabniške nastavitve piškotkov
Piškotke uporabljamo, da bi zagotovili najboljšo izkušnjo z našo spletno stranjo. Če piškotke onemogočite, stran morda ne bo delovala pravilno.
Sprejmi vse
Zavrni vse
Preberi več
Osnovni piškotki
Nujno potrebni piškotki za delovanje spletne strani. Teh piškotkov se ne da izklopiti.
Sistemski piškotek
Sprejmi
Analitika
Orodja, ki se uporabljajo za analizo podatkov za merjenje učinkovitosti spletnega mesta in za razumevanje delovanja.
Google Analytics
Sprejmi
Zavrni