pexels photo 67473

Dne 4. decembra 2019 je Svet ustanoviteljev Komunalnega podjetja Velenje na 10. redni seji hkrati s Poslovnim planom Komunalnega podjetja Velenje za leto 2020 potrdil spremenjene cene storitev na vodnih dejavnostih, ki bodo pričele veljati s 1. januarjem 2020.

Spremenjene cene so izračunane na podlagi planiranih stroškov in prihodkov posamezne dejavnosti v letu 2020. Na določenih dejavnostih se bodo cene povišale, na določenih pa znižale. Strošek uporabnika komunalnih storitev s povprečno porabo vode 15 m3, priključenega na mešano kanalizacijo, se bo povišal za 1,67 € na mesec. Občine bodo upravičenim uporabnikom še naprej namenjale subvencijo na dejavnosti oskrbe s pitno vodo.

Zahvaljujemo se za razumevanje.

Komunalno podjetje Velenje, d. o. o.

Popravilo okvare na saleski cesti

V zadnjem obdobju so se na javnem vodovodu v Šaleški dolini zaradi več dejavnikov znatno povečale vodne izgube. Izgube na vodovodnem omrežju so večinoma posledica okvar na cevovodih. Te lahko zmanjšamo na dva načina – s sistematičnim obnavljanjem najbolj kritičnih odsekov ter z ustreznim iskanjem in lociranjem okvar.

Na slednji način smo v zadnjih dneh locirali precej veliko okvaro na Šaleški cesti, in sicer na primarnem vodovodu, na litoželezni cevi nazivnega premera DN 150 iz leta 1958. Okvara na površju ni bila vidna, saj je voda iztekala v javno kanalizacijo. Makrolokacijo smo določili na podlagi spremljanja minimalnih nočnih porab v poročilnem sistemu, kjer se je pokazalo znatno povečanje le-teh, kar prikazuje tudi grafikon na spodnji sliki.

20191203 100534

Velenje, 3. decembra 2019

V prostorih upravne stavbe Komunalnega podjetja Velenje smo danes organizirali prednovoletni sprejem za novinarje in urednike. Predstavnike sedme sile so sprejeli direktor podjetja mag. Gašper Škarja in člani kolegija - Dominika Drev, vodja Finančno računovodske službe, Ervin Miklavžina, vodja PE Energetika in Primož Rošer, vodja PE Komunala. Direktor KPV je predstavil poslovanje podjetja v letu 2019 in večje izvedene investicije v letu 2019, financirane iz vira najemnine in iz vira, namenjenega za vzdrževanje komunalne infrastrukture in naprav. Vodji poslovnih enot sta predstavila še pomembnejše dogodke na področju izvajanja posameznih dejavnosti v letu 2019 in načrte na področju vlaganj za leto 2020. Druženje in sproščen klepet ob kavi in prigrizku je znak zahvale za sodelovanje na področju obveščanja in osveščanja javnosti.

slika 1 energetska sanacija objektov

V zadnjih nekaj letih lahko opažamo trend naraščanja števila energetskih sanacij večstanovanjskih in drugih večjih objektov. Sanacija zunanjega ovoja stavbe vsekakor v veliki meri pripomore k zniževanju potrebe po ogrevanju in posledično zniževanju stroškov ogrevanja objekta.

Ob tem je potrebno pripomniti, da sanacija zunanjega ovoja stavbe ni edina možnost uspešnega zniževanja potrebe po ogrevanju. V nadaljevanju je naštetih nekaj preostalih ukrepov, kateri prav tako bistveno vplivajo na porabo energije za ogrevanje objekta.

20191128 172151

V četrtek, 28. 11. 2019, v popoldanskih urah smo v učilnici na Centralni čistilni napravi Šaleške doline v Šoštanju pripravili predstavitev podjetja in dejavnosti, ki jih izvajamo. Pobudnik projekta "Dan odprtih vrat slovenskega gospodarstva" je Gospodarska zbornica Slovenije, skupaj s podporo Zavoda RS za šolstvo in Zavoda RS za zaposlovanje. Za sodelovanje v projektu smo se odločili z namenom, da mladim, ki se še odločajo o svoji poklicni poti, s predstavitvijo delovnih procesov, narave in pogojev dela v realnem okolju, olajšamo odločitev za izbiro poklicne poti, izbiro nadaljnjega izobraževanja oziroma odločitev za spremembo poklica. Dan odprtih vrat je priložnost za spoznavanje zanimivih in perspektivnih poklicev ter ljudi, ki jih opravljajo. Na Dnevu odprtih vrat slovenskega gospodarstva je sodelovalo preko 100 podjetij iz celotne Slovenije.