CENIKI
Aktualne cene storitev Komunalnega podjetja Velenje

Veljavnost od  1. 6. 2023 dalje

OPIS STORITVEEnota mereOsnovna cena v EURDDV - 9,5% v EURSkupaj z DDV v EUR
OSKRBA S PITNO VODO (široka in industrijska potrošnja)        
Vodarina m3 0,8872 0,0843 0,9715
Vodarina znižana za vodno povračilo m3 0,8234 0,0782 0,9016
Omrežnina – voda* mesec      
Vodomer – velikost merilnika dN
Faktor omrežnine
Osnovna cena v EUR/mesec
DDV - 9,5% v EUR
Skupaj z DDV v EUR
DN≤20 1,0 11,7086 1,1123 12,8209
20<DN<40 3,0  35,1259 3,3370 38,4629
40≤DN<50  10,0  117,0863 11,1232 128,2095
50≤DN<65  15,0  175,6294 16,6848 192,3142
65≤DN<80  30,0  351,2589 33,3696 384,6285
80≤DN<100  50,0  585,4315 55,6160 641,0475
100≤DN<150  100,0  1.170,8630 111,2320 1.282,0950
150≤DN 100,0  2.341,7260 222,4640 2.564,1900

Opomba:

* Omrežnina – voda je obračunana skladno z veljavno Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja (UL RS, št. 87/2012 in 109/2012).

V večstanovanjskih stavbah, v katerih posamezne enote nimajo obračunskih vodomerov, se za vsako enoto obračuna omrežnina skladno z veljavno Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja. 

PDF IKONA   Cenik v .pdf