Oskrba s pitno vodo, odvajanje in čiščenje.

Na kratko o PE Komunala

Vse premalokrat se zavedamo, da je predpogoj vsega človekovega udejstvovanja v sodobnem svetu, zadovoljevanje osnovnih življenjskih potreb, kamor štejemo tudi potrebo po zdravi pitni vodi in čistemu okolju. Razpoložljivost z zadostnimi količinami pitne vode, nemoteno odstranjevanje vseh vrst odpadkov iz naših stanovanj ter čisto okolje, prepogosto doživljamo kot nekaj samoumevnega, ob tem pa se nam resnični problemi zdijo le tisti, ki so povezani s težavami zagotavljanja družbenega nadstandarda. Pravo vrednost in nujnost zanesljive in varne komunalne oskrbe večinoma dojamemo šele takrat, ko le-te zaradi različnih razlogov ni več na razpolago, četudi samo za nekaj ur. V Komunalnem podjetju Velenje se navedenih dejstev vsakodnevno zavedamo ter skušamo s strokovnim in predanim delom uporabnikom zagotavljati varno in čim manj moteno oskrbo.

 V poslovni enoti Komunala izvajamo obvezne občinske gospodarske javne službe varstva okolja, in sicer:

  • oskrbo s pitno vodo,
  • odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode,
  • pogrebno-pokopališko dejavnost.

 Temeljna naloga PE Komunala je zagotavljanje nemotene, kvalitetne in varne komunalne oskrbe. Poleg te osnovne naloge je naša naloga tudi ustrezno gospodarjenje z najeto komunalno infrastrukturo. To pomeni predvsem:

  • zagotavljanje dolgoročne zanesljivosti komunalnih sistemov,
  • ohranjanje oz. povrnitev vrednosti premoženja komunalne infrastrukture,
  • pokrivanje vseh stroškov dejavnosti iz cene storitev.

Te cilje je mogoče dosegati le z rednimi obnovami, posodobitvami ter razvojem in varovanjem javne infrastrukture, ob predpogoju stroškovno upravičenih cen ter zagotovljenih sredstvih za obnove in posodobitve.

Zadnje novice PE Komunala

torek, januar 17, 2023 425

pexels photo 156913

Zdravstveno ustrezna pitna voda je ključnega pomena za zdravje vsake skupnosti. Pomembno je, da smo vedno pripravljeni na morebitne izredne razmere in ustrezno seznanjeni, na kakšen način bomo v teh primerih obveščeni o potrebnih ukrepih. V Komunalnem podjetju Velenje imamo izdelan načrt ukrepanja in obveščanja uporabnikov v primeru izvajanja ukrepov, omejitev ali prepovedi glede uporabe pitne vode iz javnih vodovodnih sistemov v Šaleški dolini.

Kaj zajema načrt obveščanja uporabnikov pitne vode?

Načrt obveščanja uporabnikov pitne vode v Šaleški dolini zajema nabor sredstev javnega obveščanja, ki bi jih v podjetju uporabili za obveščanje uporabnikov v primeru, ko voda zaradi različnih razlogov ne bi bila varna za uporabo. Naravne nesreče (poplave, potresi, žled, nevihte, suša …), rutinske napake (okvare na cevovodih, napake v delovanju črpalk ali opreme, izpadi električne energije …) in druge nepredvidljive nesreče (razlitje nevarnih snovi v prometnih nesrečah ipd.) lahko vplivajo na kakovost pitne vode. Če bi bile težave neobvladljive in bi pitje vode predstavljalo tveganje za uporabnike, bi v podjetju takoj izvedli obveščanje uporabnikov s pomočjo sredstev javnega obveščanja, ki so navedena v načrtu obveščanja. Uporabniki bi bili obveščeni o potrebnih ukrepih, kot so prepoved pitja vode iz javnega vodovoda, prekuhavanje vode, možnostih nadomestne oskrbe, priporočilo pitja embalirane vode, prepoved pitja vode iz pipe za rizične skupine ipd. Javne ustanove, kot so vrtci, šole, zdravstvene ustanove, domovi za ostarele in živilski obrati, bi obvestili tudi osebno.

četrtek, oktober 13, 2022 255

03 vodovodno omrezje

Zaradi obvestil o neustreznosti pitne vode v Spodnji Savinjski dolini, kjer so laboratorijski vzorec ocenili kot zdravstveno neustreznega zaradi prisotnosti bakterij, ki so indikatorji fekalnega onesnaženja, smo v podjetju preverili, ali se lahko podoben neljubi dogodek zgodi tudi na vodno oskrbnem sistemu v upravljanju Komunalnega podjetja Velenje.

Kot je pojasnil Primož Rošer, vodja PE Komunala, »Noben sistem ni sto odstotno zanesljiv, vendar lahko rečem, da podobnih težav v Šaleški dolini ne bi smeli imeti. Prvi razlog je ta, da imamo devetindevetdeset odstotkov vse vode pripravljene na treh ultrafiltracijskih napravah, kar pomeni da izvirska voda, ki je obremenjena in biološko oporečna, ne more priti v sistem, saj je pred tem filtrirana s tehnologijo ki iz vode odstrani vse bakterije , viruse in spore. Vzpostavljen imamo tudi sistem HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point), ki se uporablja v živilski industriji, kjer imamo evidentirane vse kritične točke sistema z evidentiranimi potencialnimi tveganji; na glavnih izvajamo vse potrebne meritve, ki so daljinsko nadzorovane in vodene v dispečerski center, kjer imamo štiriindvajseturno dežurstvo. Če bi prišlo do odstopanj, bi bili takoj informirani. Na samem omrežju je nameščenih mnogo merilnih mest, kjer preverjamo kakovost pitne vode, tudi pri končnih uporabnikih, zato skoraj ne vidimo možnosti, da bi se kaj podobnega zgodilo pri nas.« V primeru, če bi prišlo do napake na omrežju, imamo v podjetju pripravljen načrt obveščanja v izrednih razmerah. Preko SMS obvestimo vse javne ustanove in ostale občane preko sredstev javnega obveščanja.

ponedeljek, oktober 03, 2022 209

IMG 20220913 210917 resized 20220928 085124868

Nemotena in kakovostna oskrba prebivalcev Šaleške doline s pitno vodo je eden od temeljnih ciljev Komunalnega podjetja Velenje kot izvajalca obveznih in izbirnih gospodarskih javnih služb. Tako so bili zaposleni v Komunalnem podjetju Velenje v mesecu septembru postavljeni pred velik izziv - obnoviti ter hkrati poglobiti dovodne in odvodne cevi tik pod vodohranom R2 Velenje in hkrati zagotavljati nemoteno dobavo pitne vode končnim uporabnikom na območju, ki se običajno oskrbuje iz dotičnega vodooskrbnega objekta.

Vsa dela so se izvajala v torek, 13. septembra 2022. Zaradi izgradnje nove ceste, ki bo hkrati služila tudi kot dovozna pot do vodohrana R2 Velenje, smo morali poglobiti vodovod zelo velikih dimenzij, in sicer dovodno cev AC DN 250, odvodno cev AC DN 200 in izpustno cev AC DN 300, kar je bilo zaradi dostopnosti in konfiguracije terena izredno težko izvedljivo. Še v istem dnevu se je nato izvedla prevezava na novo vgrajenih cevi na obstoječi transportni in primarni vodovod. Ker je bilo v vodohranu R2 Velenje za območje proti naselju Kavče akumulirane vode le za približno 12 ur, je bilo nujno potrebno izvesti zelo kompleksne funkcionalne prevezave sistema. Del uporabnikov, ki živijo v mestu, se je v tem času oskrboval iz drugih dveh vodohranov, in sicer delno iz R1 Velenje, večinoma pa iz vodohrana Hartl.

V sklopu omenjenih del je bilo ključnega pomena ustrezno strokovno sodelovanje med sektorjema vzdrževanje in distribucija pitne vode, saj so bili vsi uporabniki v tem času nemoteno oskrbovani s pitno vodo, kar se kaže tudi v tem, da v času izvajanja del ni bilo nobenih reklamacij.

KOMUNALNI SISTEM ŠALEŠKE DOLINE

V PE Komunala trenutno na komunalnih sistemih upravljamo z
km vodovodnega in kanalizacijskega omrežja
vodohrani
vodovodnimi črpališči
kanalizacijskimi razbremenilniki
zajetji pitne vode
kanalizacijskimi črpališči
malimi komunalnimi čistilnimi napravami
Napravami za pripravo pitne vode
pokopališčema Podkraj in Škale
Centralno čistilno napravo Šaleške doline

Z navedenim sistemom zagotavljamo najosnovnejšo komunalno oskrbo 44.000 uporabnikom vodooskrbnega sistema ter 37.000 uporabnikom sistema odvajanja in čiščenja odplak na območju MO Velenje, občine Šoštanj in občine Šmartno ob Paki. V manjšem obsegu opravljamo javno vodooskrbo prebivalstva tudi v sosednjih občinah Mozirje, Žalec, Polzela, Dobrna in Mislinja.

Posebej velja poudariti, da v skladu z zahtevami lastnikov infrastrukture, le-to upravljamo po načelu enotnosti in nedeljivosti sistemov. To pomeni, da veljajo na območju vseh treh občin enake cene komunalnih storitev, kakor tudi da vsa vzdrževalna in obnovitvena dela izvajamo izključno po kriteriju tehnoloških prioritet in zagotavljanja nemotene oskrbe.

Izgradnja komunalne infrastrukture je vseskozi sledila razvoju Šaleške doline, tako da se lahko v tem trenutku pohvalimo, da z javno vodooskrbo oskrbujemo preko 97 % prebivalstva, z javnim kanalizacijskim sistemom pa preko 82 % prebivalstva Šaleške doline.

Občina% priključenih – vodooskrba % priključenih –  odvajanje in čiščenje odpadne vode
MO Velenje * 99,4 89,6
Šoštanj 93,7 68,4
Šmartno ob Paki 86,8 46,1
Skupaj 97,3

82,3

Grafični prikaz vodooskrbe odvajanja in čiščenja odpadnih voda po občinah

Obseg in zahtevnost oskrbovanja prebivalstva se odraža tudi v dejstvu, da se najnižji uporabnik nahaja na nadmorski višini 305 metrov, najvišji uporabnik pa na koti 1065 metrov nadmorske višine. Skoraj 30 % vse zajete pitne vode, gre za 1.500.000 m3 pitne vode, moramo zato prečrpati, nekatero tudi štirikrat.

Vodovodni sistem Šaleške doline

Pregledna karta vodovodnega sistema Velenje Šoštanj Šmartno ob Paki


V spodnjem dokumentu si lahko pogledate kratko predstavitev poslovne enote Komunala.
Save
Uporabniške nastavitve piškotkov
Piškotke uporabljamo, da bi zagotovili najboljšo izkušnjo z našo spletno stranjo. Če piškotke onemogočite, stran morda ne bo delovala pravilno.
Sprejmi vse
Zavrni vse
Preberi več
Essential
Nujno potrebni piškotki za delovanje spletne strani. Teh piškotkov se ne da izklopiti.
Sistemski piškotek
Sprejmi
Analytics
Orodja, ki se uporabljajo za analizo podatkov za merjenje učinkovitosti spletnega mesta in za razumevanje delovanja.
Google Analytics
Sprejmi
Zavrni