Projektiranje, inženiring in nadzor
Služba investicij in razvoja

V okviru Komunalnega podjetja Velenje, d. o. o., deluje Služba investicij in razvoja, kjer se izvajajo vse aktivnosti, ki se nanašajo na izdelavo projektne dokumentacije s področja komunalne infrastrukture in ostalih nizkih gradenj ter vodenje investicij in inženiringa.

Na področju izvajanja del in nalog vam ponujamo naslednje storitve:

 • izdelavo projektne dokumentacije za nizke gradnje (vodovodno, kanalizacijsko, toplovodno omrežje, ceste, zunanje ureditve, ureditve novo predvidenih zazidalnih con, …), ki zajema pripravo tehničnih rešitev, usklajevanje tras s prostorskimi akti, pridobivanje projektnih pogojev in soglasij, izdelavo idejnih zasnov (IDZ), izdelavo idejnih projektov (IDP), izdelavo projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD), izdelavo projektov za izvedbo (PZI), izdelavo projektov izvedenih del (PID);
 • izdelavo programov opremljanja;
 • izdelavo varnostnih načrtov;
 • izdelavo načrtov gospodarjenja z gradbenimi odpadki;
 • izdelavo elaboratov začasne prometne ureditve;
 • izdelavo hidrološko - hidravličnih študij;
 • izdelavo elaboratov o zmanjšanju emisij iz gradbišč;
 • izdelavo investicijske dokumentacije (predinvesticijske študije, dokumenti identifikacije investicijskih projektov, investicijski programi, ...);
 • pripravo dokumentacije za pridobitev dodatnih finančnih virov;
 • izvedbo upravnih postopkov za pridobitev gradbenih, uporabnih ter ostalih dovoljenj, vključno s pridobivanjem služnostnih pogodb;
 • izvedbo postopkov javnih naročil;
 • vodenje gradnje;
 • strokovni in finančni nadzor nad gradnjo;
 • izvajanje nalog koordinatorja iz varstva pri delu;
 • geodetske storitve (geodetski posnetki, odmere zemljišč, parcelacije, …).

image001

Na podlagi naših dolgoletnih izkušenj so naše temeljne vrednote visoka kakovost storitev, znanje, ustvarjalnost, samoiniciativnost in inovativnost, zanesljivost, spoštovanje dogovorjenih rokov, učinkovitost in prilagodljivost potrebam naročnikov.

Uspešno smo izvedli več projektov, sofinanciranih iz evropskih sredstev (od načrtovanja do same izvedbe), najpomembnejša sta Celovita oskrba s pitno vodo v Šaleški dolini in Odvajanje in čiščenje odpadne vode v Šaleški dolini v skupni vrednosti 37,3 mio EUR z DDV.

Za vaše ponudbe in povpraševanja smo vam na voljo

 • na sedežu Komunalnega podjetja Velenje, d. o. o., Koroška 37/b, 3320 Velenje,
 • na telefonski številki 03 896 11 67
 • ali po elektronski pošti: natasa.sket@kp-velenje.si

Veselimo se poslovanja z Vami!

 DSC5994