SOGLASJA

Soglasja naslov

V skladu z zakonodajo in javnimi pooblastili občin lastnic našega podjetja, izdajamo projektne pogoje, smernice, mnenja za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda, oskrbo s pitno vodo, oskrbo s toploto, zemeljskim plinom in hladom ter ostale pogoje in soglasja k dovoljenjem za posege v prostor, če so to posegi v komunalno infrastrukturo.

Pri pripravi projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja je potrebno pridobiti projektne pogoje in mnenja za komunalno infrastrukturo. Na podlagi obstoječih podatkov in terenskega ogleda izdamo projektne pogoje za priključitev na le - to. Če so v projektu izdani pogoji upoštevani oziroma na terenu ustrezno izvedeni, investitorju izdamo mnenje k projektni dokumentaciji oz. izjavo k uporabnemu dovoljenju.

Pri nas lahko naročite:

  • projektne pogoje h gradnji (vodovod, kanalizacija, plinovod in toplovod),
  • mnenja k projektnim rešitvam oz. k projektni dokumentaciji,
  • smernice in mnenja k prostorskim aktom,
  • soglasja za priključitev obstoječega objekta na vode GJI,
  • soglasja za začasno priključitev na vodovod.

Izdaja omenjenih dokumentov je brezplačna. Izdaja se izvrši v skladu z veljavno zakonodajo.


Kako in kam poslati vlogo?

Vlogo lahko oddate:

- v elektronski obliki (vključno s prilogami) na e-naslov soglasja@kp-velenje.si,
- v pisni obliki osebno v info pisarni na sedežu podjetja na Koroški cesti 37 b v Velenju,
- v pisni obliki po pošti na naslov Komunalno podjetje Velenje, d. o. o., Koroška cesta 37 b, 3320 Velenje.


Dodatne informacije

Vse dodatne splošne informacije stranke dobijo osebno v info pisarni podjetja na Koroški cesti 37 b v Velenju, v času uradnih ur ali po telefonu 03 896 11 00,  03 896 11 41 ali 080 80 34, nato izberite 1.

Uradne ure:
- ponedeljek od 8.00 do 13.00 ure,
- sreda od 8.00 do 13.00 ure,
- petek od 8.00 do 13.00 ure.

Seznam oseb pooblaščenih za vodenje v upravnem postopku:

SAMOSTOJNI REFERENT ZA SOGLASJA

Ime in priimek
Zoran Benčič
Telefon
03 896 11 41
E-pošta
soglasja@kp-velenje.si
E-pošta
zoran.bencic@kp-velenje.si
Pisarna
Upravna stavba - soba 0.9

Seznam oseb pooblaščenih za odločanje v upravnem postopku:

DIREKTOR

Ime in priimek
Mag. Gašper Škarja
Telefon
03 896 11 00
E-pošta
kpv@kp-velenje.si
Pisarna
Upravna stavba - soba 2.18

Seznam oseb pooblaščenih za dajanje informacij splošnega značaja:

INFORMACIJE SPLOŠNEGA ZNAČAJA

Ime in priimek
Natalija Jezernik Čas
Telefon
03 896 11 50
E-pošta
soglasja@kp-velenje.si
E-pošta
natalija.jezernik@kp-velenje.si
Pisarna
Upravna stavba - soba 0.3

Seznam oseb pooblaščenih za dajanje informacij splošnega značaja:

INFORMACIJE SPLOŠNEGA ZNAČAJA

Ime in priimek
Mateja Knez
Telefon
03 896 11 42
E-pošta
soglasja@kp-velenje.si
E-pošta
mateja.knez@kp-velenje.si
Pisarna
Upravna stavba - soba 1.20

Pridobitev projektnih pogojev, smernic, mnenj in soglasij za priključitev

Projektne pogoje, smernice, mnenja in soglasja za priključitev  izdajamo na osnovi vlog strank in na osnovi veljavnega Gradbenega zakona, Zakona o urejanju prostora in ostale zakonodaje, ki predpisuje način priključevanja objektov na komunalno infrastrukturo ter na osnovi 12. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93 s spremembami).

Investitor lahko izvede tudi začasni priključek na javni vodovod, ki je dovoljen za gradbišča v skladu z občinskimi odloki. K vlogi za izdajo soglasja za začasni priključek mora investitor predložiti pravnomočno gradbeno dovoljenje.

Stranka lahko vlogo pošlje po pošti ali osebno vloži v info pisarni podjetja na Koroški cesti 37 b v Velenju v času uradnih ur.

Vloga za projektne in druge pogoje in mnenja za potrebe projektiranja objektov mora biti oddana na predpisanih obrazcih v skladu s Pravilnikom o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov, ki jih dobite v prilogi omenjenega pravilnika, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 36/2018, "Priloga 8a: Zahteva za izdajo projektnih in drugih pogojev" v datoteki spodaj.
Vlogi za izdajo projektnih pogojev in mnenj je potrebno priložiti vsa potrebna dokazila (npr. pooblastilo investitorja, če zanj ureja pridobitev projektnih pogojev ali mnenj druga oseba…)  in projektno dokumentacijo, ki je predpisana v določbah Gradbenega zakona.
 
PDF IKONA Priloga 8a Zahteva za izdajo projektnih in drugih pogojev

Če želi vlagatelj pridobiti mnenje za nezahtevne, manj zahtevne ali zahtevne objekte za izdajo gradbenega dovoljenja, izpolni predpisani obrazec v skladu s Pravilnikom o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov, ki jih dobite v prilogi omenjenega pravilnika, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 36/2018, "Priloga 9a: Zahteva za izdajo mnenja" v datoteki spodaj.

PDF IKONA Priloga 9a Zahteva za izdajo mnenja

Če želi vlagatelj pridobiti smernice oziroma mnenja za prostorsko načrtovanje in uveljavljanje prostorskih ukrepov za izvajanje načrtovanih prostorskih ureditev ter zagotavljanje opremljanja zemljišč za gradnjo, izpolni naslednji obrazec:

PDF IKONA Vloga za izdajo smernic in mnenj
  

Če želi vlagatelj pridobiti soglasje za priključitev obstoječih objektov na komunalno in energetsko infrastrukturo, soglasje za začasno priključitev na vodovodno omrežje ali soglasje h gradnji enostavnih objektov izpolni naslednja obrazca:

PDF IKONA Vloga za izdajo soglasja
PDF IKONA Vloga za izdajo soglasja za začasno priključitev na vodovodno omrežje

Vlogi za izdajo soglasja k priključitvi je v skladu z odloki lokalnih skupnosti treba priložiti pravnomočno gradbeno dovoljenje, dokazilo o legalnosti gradnje, izpisek iz zemljiške knjige, načrt parcele z vrisanim objektom.

Če se želi vlagatelj odklopiti iz javnega komunalnega omrežja izpolni naslednje obrazce:
 
PDF IKONA Vloga za izdajo soglasja za odklop iz vodovodnega omrežja
PDF IKONA Vloga za izdajo soglasja za odklop iz toplovodnega omrežja
PDF IKONA Vloga za izdajo soglasja za odklop iz plinovodnega omrežja
Save
Uporabniške nastavitve piškotkov
Piškotke uporabljamo, da bi zagotovili najboljšo izkušnjo z našo spletno stranjo. Če piškotke onemogočite, stran morda ne bo delovala pravilno.
Sprejmi vse
Zavrni vse
Preberi več
Osnovni piškotki
Nujno potrebni piškotki za delovanje spletne strani. Teh piškotkov se ne da izklopiti.
Sistemski piškotek
Sprejmi
Analitika
Orodja, ki se uporabljajo za analizo podatkov za merjenje učinkovitosti spletnega mesta in za razumevanje delovanja.
Google Analytics
Sprejmi
Zavrni