KAKO SE PRIKLJUČIMDaljinsko ogrevanje

NavodilaZemeljski plin

NavodilaPitna voda

NavodilaKanalizacija

Navodila


PRIKLJUČITEV NA OMREŽJE DALJINSKEGA OGREVANJA 

Postopek priključitve na omrežje daljinskega ogrevanja                         

1. Izdaja vloge za soglasje h gradnji ali soglasja za priključitev na sistem DOT

Dodatne informacije v zvezi z izdajo soglasij: Benčič Zoran, telefon 03 896 15 41

a.) vloga za izdajo projektnih pogojev za pridobitev gradbenega dovoljenja

b.) vloga za izdajo soglasja

2. Izdaja soglasja na PZI projekt s strani pooblaščene osebe PE Energetika

Dodatne informacije: Gregor Cvet, telefon 041 555 675

Na podlagi prejetih dokumentov vam izdamo Soglasje.

3. Izvedba strojnih instalacij in nadzor izvajanja del

Najmanj 14 dni pred začetkom izvedbe del mora investitor na PE Energetiko sporočiti datum, kdaj namerava začeti z gradnjo priključnega voda, ITP ali TPP.

Dela je potrebno izvajati po projektu, ki ste nam ga predložili za izdajo soglasja, in v skladu s Tehničnimi zahtevami za graditev, obratovanje in vzdrževanje naprav daljinskega ogrevanja v Mestni občini Velenje in Občini Šoštanj, Izdaja 1, januar 2017.

Dodatne informacije v zvezi z gradnjo in nadzorom izvajanja del: Gregor Cvet, telefon 041 555 675

4. POPIS PRIKLJUČNE MOČI INTERNIH TOPLOTNIH NAPRAV IN SKLENITEV POGODBE O ODJEMU IN DOBAVI KOMUNALNIH DOBRIN

Ob izvedbi del se pripravi pisni dokument »Prijavnica ogrevanja prostorov in vode«, ki mora biti podpisan s strani pooblaščene osebe odjemalca in distributerja. Prijavnica je podlaga za sklenitev pogodbe o odjemu in dobavi komunalnih dobrin in  izvajanju storitev.

Dodatne informacije: Simon Veternik, telefon 041 714 490

Pred pričetkom dobave toplotne energije je potrebno, poleg določitve priključne in obračunske moči ter podpisa Pogodbe o odjemu in dobavi komunalnih dobrin in izvajanju storitev, izvesti prijavo merilnika toplotne energije.

 

PRIKLJUČITEV NA OMREŽJE ZA DISTRIBUCIJO ZEMELJSKEGA PLINA

Na območjih, kjer je zgrajeno omrežje za distribucijo zemeljskega plina se lahko novozgrajeni objekti priključijo na omrežje v skladu z Sistemskimi obratovalnimi navodili za distribucijske sisteme zemeljskega plina v upravljanju družbe Komunalno podjetje Velenje.

Pogoj za priključevanje je plačan komunalni prispevek občini v kateri se nahaja objekt ter pridobljeno soglasje za priključitev, katerega brezplačno izda upravljavec pod določenimi tehničnimi pogoji. Priključevanje se izvede neposredno na glavni ali priključni vod z izvedbo hišnega priključka v skladu s Pravilnik o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrževanje plinovodov z največjim delovnim tlakom do vključno 16 barov (UL RS 26/2002, dopolnitve UL RS 54/2002) v izvedbi primerno usposobljenega izvajalca  ter obvezno pod nadzorom upravljavca, Komunalnega podjetja Velenje, ki ga je o nameravani priključitvi potrebno predhodno (vsaj 14 dni) pisno obvestiti.

Postopek priključitve:

1. Pridobitev informacij o tehnični izvedbi del v bližini ali na omrežju sistema DOP

Kontaktna oseba: PE Energetika, 03 896 12 66

2. Pridobitev projektnih pogojev

Kontaktna oseba: Prodajno komercialna služba, 03 896 15 41

3. Pridobitev soglasja

Kontaktna oseba: Prodajno komercialna služba, 03 896 15 41

4. Izvedba gradbenih del, strojnih instalacij in nadzor izvajanja del

4.1. Investitorjeva napoved začetka del (obvezno najmanj 14 dni pred pričetkom del)

Kontaktna oseba: PE Energetika, 03 896 12 66

4.2. Geodetska zakoličba načrtovane trase izkopa (KPV d.o.o.  ali ostali ponudniki)

Kontaktna oseba: Služba investicij in razvoja,  03 896 12 20

4.3. Izkop jarka in priprava posteljice za polaganje cevi

Izvede investitor

4.4. Pregled izkopa jarka s strani pooblaščene osebe

Kontaktna oseba: PE Energetika, 03 896 12 66

4.5. Polaganje cevi in izvedba priklopa na sistem DOP in hišnega priklopa

Izvede investitor (za pomoč je seznam usposobljenih izvajalcev)

4.6. Izvedba geodetskega posnetka sistema DOP pri odprtem jarku

Izvede Služba investicij in razvoja ali ostali ponudniki.

V primeru, da geodetski posnetek izvede Služba investicij in razvoja, je potrebno v Službi za obračun PE Energetika odpreti naročilnico (pravne osebe) ali delovni nalog (fizične osebe)

Kontaktna oseba: PE Energetika, 03 896 12 66

Kontaktna oseba: Služba investicij in razvoja,  03 896 12 20

4.7. Zasutje jarka

Izvede investitor

4.8. Pregled in odobritev izvedbe priključitve (hišna napeljava in napeljava v plinski omarici)

Kontaktna oseba: PE Energetika, 03 896 12 66

4.9. Zaplinjanje objekta

Kontaktna oseba: PE Energetika, 03 896 12 66

5. Podpis pogodbe

5.1. Izvedba zapisniškega pregleda objekta

Kontaktna oseba: PE Energetika, 03 896 12 66

5.2. Podpis Pogodbe o oskrbi z zemeljskim plinom (Sistemski operater zemeljskega plina, Komunalno podjetje Velenje)

Kontaktna oseba: Prodajno komercialna služba, 03 896 15 42

5.3. Podpis Pogodbe o dobavi zemeljskega plina (KPV d.o.o. ali drugi izbrani dobavitelj)

Kontaktna oseba: Prodajno komercialna služba, 03 896 15 42

6. Začetek dobave zemeljskega plina

Kontaktna oseba: PE Energetika, 03 896 12 66

 

PRIKLJUČITEV NA VODOVOD 

 1. Priključevanje novih objektov na javni vodovod

Na območjih, kjer je zgrajen javni vodovod, je potrebno objekte OBVEZNO priključiti na javni vodovod v skladu z Uredbo o oskrbi s pitno vodo (UL RS, št. 88/2012).

Pogoj za priključevanje je plačan komunalni prispevek občini, v kateri se nahaja objekt, ter pridobljeno soglasje za priključitev na javni vodovod, ki ga brezplačno izda izvajalec obvezne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo pod določenimi tehničnimi pogoji. Montažna dela pri priključitvi na javni vodovod izvede izvajalec obvezne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo (Komunalno podjetje Velenje) skladno s Pravilnikom o tehnični izvedbi in uporabi vodovodnih objektov in naprav, vendar na stroške investitorja.

Postopek priključevanja:

 • Uporabnik na Komunalnem podjetju Velenje, Koroška cesta 37b, v Službi izdaje soglasij, vloži vlogo za priključitev na javni vodovod (kontakt Zoran Benčić).
 • Komunalno podjetje izda tehnične pogoje za priključevanje.
 • Bodoči uporabnik na pristojni občini zaprosi za odločbo o odmeri komunalnega prispevka, ki ga je pred izdajo soglasja potrebno poravnati.
 • Po potrdilu občine o plačanem komunalnem prispevku Komunalno podjetje Velenje izda soglasje za priključitev na javni vodovod.
 • Bodoči uporabnik pisno obvesti (7 dni prej) Komunalno podjetje Velenje o datumu nameravane priključitve.
 • POMEMBNO: Montažna dela pri priključitvi na javni vodovod izvede izvajalec obvezne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo, skladno s Pravilnikom o tehnični izvedbi in uporabi vodovodnih objektov in naprav (na stroške investitorja).

Dodatne informacije v zvezi z izdajo soglasij: Benčič Zoran, tel.št. 03 896 11 41

Vlogi za izdajo projektnih pogojev za pridobitev gradbenega dovoljenja in izdajo soglasja najdete na Uporabniški center ➜ Vloge in obrazci ➜ Soglasja

 

PRIKLJUČITEV NA KANALIZACIJO

 1. Priključevanje novih objektov na javno kanalizacijo

Na območjih, kjer je zgrajena javna kanalizacija je potrebno novozgrajene objekte OBVEZNO  priključiti na javno kanalizacijo v skladu z Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode (UL RS, št. 98/2015). Pogoj za priključevanje je plačan komunalni prispevek občini v kateri se nahaja objekt ter pridobljeno soglasje za priključitev na javno kanalizacijo, ki ga brezplačno izda upravljavec javne kanalizacije pod določenimi tehničnimi pogoji. Priključevanje na javno kanalizacijo se izvede neposredno, brez greznice, na jašek javnega kanala v skladu s Pravilnikom za projektiranje, tehnično izvedbo in uporabo objektov in naprav za izvajanje javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode ter obvezno pod nadzorom upravljavca javne kanalizacije, Komunalnega podjetja Velenje, ki ga je o nameravani priključitvi potrebno predhodno (vsaj 7 dni) pisno obvestiti.

Postopek priključevanja:

 • Uporabnik na Komunalnem podjetju Velenje, Koroška cesta 37b, Službi izdaje soglasij, vloži vlogo za priključitev (kontakt Zoran Benčić na javno kanalizacijo).
 • Komunalno podjetje izda tehnične pogoje za priključevanje.
 • Uporabnik na občini lokacije objekta zaprosi za odločbo o odmeri komunalnega prispevka, ki ga je pred izdajo soglasja potrebno poravnati.
 • Po potrdilu občine o plačanem komunalnem prispevku Komunalno podjetje Velenje izda soglasje za priključitev na javno kanalizacijo.
 • Uporabnik pisno obvesti (7 dni prej) Komunalno podjetje Velenje o datumu nameravane priključitve.
 • POMEMBNO: Priključitev se izvede izključno pod nadzorom Komunalnega podjetja Velenje v skladu z izdanimi pogoji ter v skladu s Pravilnikom za projektiranje, tehnično izvedbo in uporabo objektov in naprav za izvajanje javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode.
 • Po priključitvi je uporabnik dolžan podpisati prijavnico za priključitev na javni kanal, ki je nato osnova za obračun storitve odvajanja in čiščenja odpadne vode.

Dodatne informacije v zvezi z izdajo soglasij: Benčič Zoran, tel.št. 03 896 11 41

Vlogi za izdajo projektnih pogojev za pridobitev gradbenega dovoljenja in izdajo soglasja najdete na Uporabniški center ➜ Vloge in obrazci ➜ Soglasja

Save
Uporabniške nastavitve piškotkov
Piškotke uporabljamo, da bi zagotovili najboljšo izkušnjo z našo spletno stranjo. Če piškotke onemogočite, stran morda ne bo delovala pravilno.
Sprejmi vse
Zavrni vse
Preberi več
Essential
Nujno potrebni piškotki za delovanje spletne strani. Teh piškotkov se ne da izklopiti.
Sistemski piškotek
Sprejmi
Analytics
Orodja, ki se uporabljajo za analizo podatkov za merjenje učinkovitosti spletnega mesta in za razumevanje delovanja.
Google Analytics
Sprejmi
Zavrni