DEŽURNE ŠTEVILKE

 

 

 

 

 

pexels photo 156913

Skladno z določbami Pravilnika o pitni vodi (Ur. l. RS, št.19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09, 74/15, 51/17 in z vsebino Strokovnih navodil Nacionalnega inštituta za javno zdravje, vas seznanjamo z načini in časovnimi roki obveščanja o kakovosti pitne vode. V tabeli na spodnji povezavi so prikazani načini obveščanja za primere odstopanj, omejitev ali prepovedi uporabe pitne vode, neskladnosti v hišnem omrežju, izvajanja korektivnih ukrepov ter poročanja o kakovosti pitne vode in dostopanja do informacij o pitni vodi.

Načini obveščanja in podajanja informacij o kakovosti pitne vode v Šaleški dolini v letu 2020

Za morebitna vprašanja smo vam na razpolago tudi na elektronskem naslovu Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.. Nujne klice sprejemamo v dežurni službi na številki 03 898 94 20 (hladna pitna voda), 03 896 12 56 (topla sanitarna voda) ali brezplačni številki 080 80 34.

Upravna stavba KPV

V letu 2019 je Komunalno podjetje Velenje z izvajanjem dejavnosti skrbelo za kontinuiteto in razvoj komunalne infrastrukture na območju občin ustanoviteljic. Družba je izvajala projekte obnov, posodobitev in izgradnje novih kapacitet, skladno s potrjenimi strategijami in načrti.

Varna, kakovostna in zanesljiva oskrba s pitno vodo ter urejeno odvajanje in čiščenje odpadnih voda ter nenehno izvajanje ukrepov za zmanjševanje vodnih izgub so poglavitni cilji na področju izvajanja dejavnosti vodooskrbe in dejavnosti odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode.

Popravilo okvare na saleski cesti

V zadnjem obdobju so se na javnem vodovodu v Šaleški dolini zaradi več dejavnikov znatno povečale vodne izgube. Izgube na vodovodnem omrežju so večinoma posledica okvar na cevovodih. Te lahko zmanjšamo na dva načina – s sistematičnim obnavljanjem najbolj kritičnih odsekov ter z ustreznim iskanjem in lociranjem okvar.

Na slednji način smo v zadnjih dneh locirali precej veliko okvaro na Šaleški cesti, in sicer na primarnem vodovodu, na litoželezni cevi nazivnega premera DN 150 iz leta 1958. Okvara na površju ni bila vidna, saj je voda iztekala v javno kanalizacijo. Makrolokacijo smo določili na podlagi spremljanja minimalnih nočnih porab v poročilnem sistemu, kjer se je pokazalo znatno povečanje le-teh, kar prikazuje tudi grafikon na spodnji sliki.

pexels photo 67473

Dne 4. decembra 2019 je Svet ustanoviteljev Komunalnega podjetja Velenje na 10. redni seji hkrati s Poslovnim planom Komunalnega podjetja Velenje za leto 2020 potrdil spremenjene cene storitev na vodnih dejavnostih, ki bodo pričele veljati s 1. januarjem 2020.

Spremenjene cene so izračunane na podlagi planiranih stroškov in prihodkov posamezne dejavnosti v letu 2020. Na določenih dejavnostih se bodo cene povišale, na določenih pa znižale. Strošek uporabnika komunalnih storitev s povprečno porabo vode 15 m3, priključenega na mešano kanalizacijo, se bo povišal za 1,67 € na mesec. Občine bodo upravičenim uporabnikom še naprej namenjale subvencijo na dejavnosti oskrbe s pitno vodo.

Zahvaljujemo se za razumevanje.

Komunalno podjetje Velenje, d. o. o.

Modre cone mesta Velenje

Mestna občina Velenje je na 7. redni seji Sveta Mestne občine Velenje, dne 10. 12. 2019, sprejela nove cene parkiranja v conah A in B v Velenju, in sicer se z dnem 12. decembra 2019 spremeni cena ure parkiranja na conah A in B, razen cena ure parkiranja v modrih conah garažne hiše Zdravstveni dom Velenje. Cena se zviša iz 0,40 evra na 0,60 evra, skladno z veljavnim cenikom za obračunavanje storitev upravljanja s parkirišči in z garažnimi hišami.

Uporabnike istočasno obveščamo, da so se spremenile cene nekaterih storitev modrih con, kot je razvidno iz cenika parkirnih kart za modre cone z veljavnostjo od 1. 1. 2020. 

slika 1 energetska sanacija objektov

V zadnjih nekaj letih lahko opažamo trend naraščanja števila energetskih sanacij večstanovanjskih in drugih večjih objektov. Sanacija zunanjega ovoja stavbe vsekakor v veliki meri pripomore k zniževanju potrebe po ogrevanju in posledično zniževanju stroškov ogrevanja objekta.

Ob tem je potrebno pripomniti, da sanacija zunanjega ovoja stavbe ni edina možnost uspešnega zniževanja potrebe po ogrevanju. V nadaljevanju je naštetih nekaj preostalih ukrepov, kateri prav tako bistveno vplivajo na porabo energije za ogrevanje objekta.

Statistika

Odjemnih mest
Oskrbovanih objektov
Kilometrov omrežja
Infrastrukturnih objektov