NAČRT OBVEŠČANJA UPORABNIKOV PITNE VODE V ŠALEŠKI DOLINI V LETU 2022


Skladno z določbami Pravilnika o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09) in z vsebino Strokovnih navodil Nacionalnega inštituta za javno zdravje, vas seznanjamo z načini in časovnimi roki obveščanja. V tabeli so prikazani načini obveščanja za primere odstopanj, omejitev ali prepovedi uporabe pitne vode, neskladnosti v hišnem omrežju, izvajanja korektivnih ukrepov ter poročanja o kvaliteti pitne vode in dostopanja do informacij o pitni vodi.

NAČRT OBVEŠČANJA IN PODAJANJA INFORMACIJ O KAKOVOSTI PITNE VODE V ŠALEŠKI DOLINI V LETU 2022

Oskrbovalno

območje

Oskrbovane krajevne skupnosti, mestne četrti in vaške skupnosti

Obvestila o omejitvah, prepovedih pitja pitne vode, o ukrepih ter odstopanjih

Obvestila o neskladnosti v hišnem omrežju

Obvestila o večjih okvarah in sanacijah

Letno poročilo o kakovosti pitne vode

Rezultati analiz, izjave o skladnosti

R1 Velenje
Konovo, Šmartno, Šalek, Paka pri Velenju, Bevče, Gorica, Stara vas, Črnova, Prelska, Vinska Gora
Moj radio
 
Radio Velenje
 
 
 
 
 
 
 
 
VTV studio
Osebno obvestilo
 
Oglasna deska v objektu
 
Obvestilo upravnika
Moj radio
 
Radio Velenje
 
 
 
 
 
VTV studio
Naš čas
  
 
Služba za tehnologije in nadzor, Primorska 8a, Šoštanj
 
vprašanja:
kpv@kp-velenje.si
Paški Kozjak Paški Kozjak, Paka pri Velenju
Grmov vrh Šoštanj, Skorno-Florjan, Lokovica, Pesje, Stara vas, Velenje-Desni breg, Velenje-Levi breg zahod, Podkraj, Kavče, Šentilj, Andraž, Veliki vrh-Gavce, Šmartno ob Paki, Gorenje-Skorno, Mali vrh, Rečica ob Paki, Gora Oljka, Paška vas, Podgora, Staro Velenje
Mazej Topolšica, Ravne, Plešivec, Gaberke, Škale-Hrastovec, Cirkovce, Konovo
Bele Vode Bele Vode, Visočki Vrh
Javni objekti
Šaleška dolina
Osebno obvestilo
Časovna opredelitev obveščanja in časovni roki
Čim prej, najkasneje v 2 urah
Čim prej, najkasneje v 7 dneh
Napovedane prekinitve 24 ur prej, nepredvidene čim prej
Do 31. 3. za preteklo leto
Pon-pet
7.00-15.00