DEŽURNE ŠTEVILKE

 

 

 

 

 

pokopalisce Skale

Služba pogrebno pokopališke dejavnosti Komunalnega podjetja Velenje je pridobila gradbeno dovoljenje za širitev pokopališča Škale. Pokopališče bomo razširili na spodnjo stran, proti že obstoječemu parkirnemu prostoru. Tako bomo pridobili prostor za grobna mesta za družinske, enojne in žarne grobove, predvidena je tudi izgradnja žarnega zidu ter ureditev prostora za raztros pepela. Z razširitvijo bomo tudi na tem pokopališču omogočili vse vrste pokopov, ki jih že izvajamo na pokopališču v Podkraju. Razširitev pokopališča naj bi bila končana v letu 2018.

poloznica

V mesecu januarju 2018 ste uporabniki prejeli nekoliko višje račune iz naslova ogrevanja prostorov za mesec december 2017. Razlog za višje zneske na položnicah je povečana porabljena količina storitev oskrbe s toploto (toplotno energijo), kar je razvidno tudi iz specifikacije na računih. Povprečna temperatura v mesecu decembru je bila namreč 2,87 ˚C, medtem ko je bila v mesecu novembru 6,08 ˚C. Cene komunalnih storitev se od 1. 8. 2017 niso spremenile.

Kot informacijo podajamo tudi obrazložitev načina obračuna komunalnih storitev po posameznih tipih uporabnikov:

Široka potrošnja – individualne hiše

Mesečni obračun stroškov komunalnih storitev se obračuna tako, da uporabnikom izstavljamo mesečne akontacije na osnovi povprečnih mesečnih količin preteklega primerljivega obračunskega obdobja. Dejanska poraba se ugotavlja polletno s popisom stanja na merilnih napravah, ko se izvede tudi poračun akontacij.

Široka potrošnja – večstanovanjski objekti

Uporabnikom izstavljamo mesečne račune za komunalne storitve, obračunane na osnovi dejansko porabljenih mesečnih količin, ki so zabeležene na glavnih merilnih napravah, nameščenih na objektih. Interno delitev stroškov po posameznih etažnih enotah (stanovanjih) na osnovi instaliranih delilnikov izvede izvajalec delitve oz. upravnik.

Komunalno podjetje Velenje, d. o. o.

MHE na NPPV Grmov vrh

Ena izmed osnovnih dejavnosti, ki jih izvaja PE Komunala, je zanesljiva in kakovostna oskrba vseh uporabnikov s pitno vodo. V sklopu kohezijskih projektov so bile zgrajene tri naprave za pripravo pitne vode (NPPV) s skupno zmogljivostjo 270 l/s. Največja in tehnološko najzahtevnejša je NPPV Grmov vrh. Zmogljivost le-te je 120 l/s. Za električno napajanje vseh energetskih in ostalih tehnoloških sklopov je v transformatorskem prostoru nameščen transformator nazivne moči 630 kVA. Zaradi relativno visoke priključne moči, ki je posledica projektantskih zahtev in izračunov ob istočasnosti delovanja vseh pogonov, koničnih obremenitev itd., je bilo treba razmišljati tudi o smotrni in ekonomsko upravičeni rabi električne energije.

muc na radiatorju

Distribucijski sistem toplote je sorazmerno star. Gradnja omrežja se je začela že davnega leta 1958, najintenzivnejša gradnja pa je potekala v letih 1975-1985, kar pomeni, da je večina odsekov omrežja v funkciji obratovanja že najmanj 40 let. S starostjo omrežja prihaja do bistvenega poslabšanja stanja kinet, cevi, podpor in izolacijskega plašča.

euro zone europe

Uporabnike komunalnih storitev obveščamo, da je Komunalno podjetje Velenje izvedlo obračun komunalnih storitev za individualne hiše za obdobje julij-december 2017.

Skupno je bilo izstavljenih 6.838 obračunov. 2.238 uporabnikov je prejelo obračun v dobro v skupni vrednosti 85.182,68 €, kar predstavlja 2,78 % prihodkov realizacije za individualne hiše v obdobju julij-december 2017; 4.600 uporabnikov je prejelo obračun v breme v skupni vrednosti 147.934,51 €, kar predstavlja 4,83 % realizacije za individualne hiše v obravnavanem obdobju. Znesek obračunov v dobro se uporabnikom upošteva pri naslednjih mesečnih akontacijah oz. računih.

vodovodno omrezje

Komunalno podjetje Velenje (KPV) s pitno vodo oskrbuje 43.841 uporabnikov Šaleške doline, storitev odvajanja in čiščenja odpadne vode zagotavlja 36.200 prebivalcem, ostalim 2614 gospodinjstvom (objektom) na območjih, kjer ni zgrajene kanalizacije, pa zagotavlja redno praznjenje greznične gošče oziroma blata iz malih komunalnih čistilnih naprav.

Statistika

Odjemnih mest
Oskrbovanih objektov
Kilometrov omrežja
Infrastrukturnih objektov