toplovod

Komunalno podjetje Velenje od leta 2002 intenzivno izvaja obnovo izolacijskega plašča vročevodnega omrežja. Do leta 2005 smo obnovili celotno traso magistralnega cevovoda 2x DN 350 in 2x 450, ki poteka od Termoelektrarne Šoštanj do objekta Koroška 3a, kjer je glavno razdelilno vozlišče vej s črpališči za vse predele Velenja in okolice. Od leta 2010 smo začeli obnovo izolacijskega plašča vročevodnih cevovodov v smeri Podkraja in Gorice, pri čemer zaznavamo velike prihranke in zmanjševanje toplotnih izgub na omrežju kot rezultat izvedenih del v preteklih 16 letih.

Zaradi znižanja toplotnih izgub na vročevodnem omrežju smo začeli posledično zniževati dovodno temperaturo ogrevne vode, kar predstavlja zviševanje življenjske dobe energetskim napravam in manj okvar na distribucijskem omrežju.

 Pomemben mejnik pri racionalizaciji distribucijskega sistema pa predstavlja konec leta 2017, ko smo spremenili način vodenja obtočnih črpalk proizvodnega vira v Termoelektrarni Šoštanj iz napovedovanja želenega pretoka v obratovanje na konstanten diferenčni tlak distribucijskega sistema.

Z uvedbo novega načina vodenja obtočnih črpalk proizvodnega vira na konstanten diferenčni tlak distribucijskega sistema so se praktično z dnem uvedbe pokazali pozitivni rezultati. Ob takšnem načinu vodenja tako ne prihaja več do previsokega ali prenizkega diferenčnega tlaka na sistemu, posledično je celoten sistem enakomerneje pregret. Znižala se je konična moč odjema predvsem v večernih in jutranjih urah, v najhladnejših dneh pa nam je uspelo še dodatno znižati tudi dovodno temperaturo na sistemu.