water faucet

Izjava za javnost: Pitna voda v Šaleški dolini je bila v letu 2017 zdravstveno ustrezna in varna za pitje.

V Komunalnem podjetju Velenje izvajamo nadzor nad pitno vodo po celotni Šaleški dolini. Vzorčenje vode izvajamo na vodnih virih, pred in po pripravi vode, na vodohranih, po okvarah in na pipah uporabnikov. Vzorčenje izvajamo 2-krat tedensko. Analize pitne vode opravljamo v lastnem laboratoriju. Republiški nadzor nad pitno vodo izvaja Nacionalni laboratorij (NLZOH Maribor). V letu 2017 smo v okviru notranjega nadzora odvzeli 973 različnih mikrobioloških in fizikalno-kemijskih vzorcev pitne vode, od tega na pipah uporabnikov 210 mikrobioloških in prav toliko fizikalno-kemijskih vzorcev ter 5 vzorcev za občasne preiskave. Vsi vzorci so bili ustrezni.

V okviru republiškega nadzora je bilo odvzetih 38 mikrobioloških in fizikalno-kemijskih vzorcev vode za redne preiskave in 7 vzorcev za občasne preiskave. Vsi vzorci so bili zdravstveno ustrezni, le v enem je bilo povečano skupno število mikroorganizmov pri 37ºC. V letu 2017 v nobenem od odvzetih vzorcev ni bilo prisotnih E-coli bakterij, niti niso bili potrebni ukrepi prekuhavanja ali prepovedi pitja vode. Število vseh odvzetih vzorcev na pipah uporabnikov je razvidno iz tabele 1.

Tabela 1

Kakšna je kakovost pitne vode v Šaleški dolini?

Pitna voda v Šaleški dolini je zdravstveno ustrezna in varna za pitje. Kakovost pitne vode je odvisna od raztopljenih snovi ter prisotnih mikroorganizmov v vodi. Običajno pitna voda na svojem izviru vsebuje različne raztopljene organske in anorganske snovi, s katerimi pride v stik na svoji poti skozi zemeljske plasti in kamnine. Lahko vsebuje tudi mikroorganizme in v izrednih razmerah tudi nezaželene snovi. Z ustrezno pripravo vode na ultrafiltracijskih napravah in s preventivnim kloriranjem skrbimo, da je pitna voda zdravstveno ustrezna in ne vsebuje snovi, ki bi lahko škodile zdravju uporabnikov.

V tabeli 2 so podane povprečne vrednosti snovi, ki so prisotne v pitni vodi v Šaleški dolini. Vsi parametri ustrezajo kriterijem Pravilnika o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09, 74/15 in 51/17). 

Tabela 2 brez barve

Mikrobiološki parametri nam kažejo stopnjo fekalne ali druge onesnaženosti pitne vode z mikroorganizmi. V pitni vodi rutinsko določamo prisotnost fekalnih bakterij (E-coli, Enterokoke) in indikatorskih bakterij (Clostridium perfringens s sporami, Koliformne bakterije in število mikroorganizmov pri 22 in 37ºC).

Fizikalni parametri kažejo trenutno kakovost pitne vode. V vzorcih vode smo rutinsko določali temperaturo, pH vrednost, prosti in vezani klor, motnost, elektroprevodnost, barvo, vonj, okus, vidne nečistoče. Na vrednost teh parametrov lahko vplivajo vremenske razmere in zunanje okoliščine.

Kemijske snovi, ki se nahajajo v pitni vodi, so specifične za posamezni vodni vir in so lahko geogenega izvora (zaradi stika vode s kamninami) ali sintetičnega izvora. Rutinsko smo v vodi določali trihalometane, klorate, klorite, kloride, nitrate, nitrite, amonij, sulfat, železo, aluminij, natrij ter celokupno magnezijevo in kalcijevo trdoto vode. Koncentracije kemijskih snovi v vodi so običajno nizke. Poleg rutinskih preiskav pitne vode izvajamo tudi občasne razširjene preiskave. Preverjamo koncentracijo naslednjih parametrov: antimon, akrilamid, arzen, baker, benzen, bor, bromat, cianid, 1, 2-dikloroetan, epiklorhidrin, fluorid, kadmij, krom, nikelj, policiklične aromatske ogljikovodike, selen, svinec, tetrakloreten, trikloroeten, pesticide in njihove metabolite, vinilklorid in živo srebro. Vrednosti teh parametrov so običajno pod mejo zaznavnosti. Uporabniki imajo možnost, da vse rezultate analiz dobijo na vpogled na Centralni čistilni napravi na Primorski cesti 8a v Šoštanju, v Službi za tehnologije in razvoj. Vprašanja glede kakovosti pitne vode pa lahko pošljejo tudi na elektronski naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.. 

Kakšna je trdota pitne vode?

Pitna voda v Šaleški dolini je srednje trda. Podatki o trdoti vode v posameznem oskrbovalnem območju so razvidni iz tabele 3. Celokupna trdota vode je vsota prisotnih kalcijevih in magnezijevih ionov. Vode, ki tečejo skozi apnenčaste in dobro topne kamnine, so bolj trde kot površinske vode. Trdota vode ne predstavlja tveganja za zdravje uporabnikov. 

Tabela 3

Kontrola ogrete sanitarne vode

Komunalno podjetje Velenje, PE Energetika, izvaja tudi ogrevanje hladne vode, ki priteče na pipi kot ogreta sanitarna voda. Proces ogrevanja in priprave te vode je redno nadziran na toplotnih podpostajah in tudi na pipah uporabnikov. S postopki priprave ogrete sanitarne vode in tedenskimi pregrevanji sistemov za ogreto vodo zagotavljajo, da je ogreta sanitarna voda zdravstveno ustrezna, brez prisotnosti legionel. V letu 2017 je bilo pregledanih 428 vzorcev ogrete sanitarne vode, od tega je bilo 99,1 % vzorcev ustreznih.