poloznica

V mesecu januarju 2018 ste uporabniki prejeli nekoliko višje račune iz naslova ogrevanja prostorov za mesec december 2017. Razlog za višje zneske na položnicah je povečana porabljena količina storitev oskrbe s toploto (toplotno energijo), kar je razvidno tudi iz specifikacije na računih. Povprečna temperatura v mesecu decembru je bila namreč 2,87 ˚C, medtem ko je bila v mesecu novembru 6,08 ˚C. Cene komunalnih storitev se od 1. 8. 2017 niso spremenile.

Kot informacijo podajamo tudi obrazložitev načina obračuna komunalnih storitev po posameznih tipih uporabnikov:

Široka potrošnja – individualne hiše

Mesečni obračun stroškov komunalnih storitev se obračuna tako, da uporabnikom izstavljamo mesečne akontacije na osnovi povprečnih mesečnih količin preteklega primerljivega obračunskega obdobja. Dejanska poraba se ugotavlja polletno s popisom stanja na merilnih napravah, ko se izvede tudi poračun akontacij.

Široka potrošnja – večstanovanjski objekti

Uporabnikom izstavljamo mesečne račune za komunalne storitve, obračunane na osnovi dejansko porabljenih mesečnih količin, ki so zabeležene na glavnih merilnih napravah, nameščenih na objektih. Interno delitev stroškov po posameznih etažnih enotah (stanovanjih) na osnovi instaliranih delilnikov izvede izvajalec delitve oz. upravnik.

Komunalno podjetje Velenje, d. o. o.