MHE na NPPV Grmov vrh

Ena izmed osnovnih dejavnosti, ki jih izvaja PE Komunala, je zanesljiva in kakovostna oskrba vseh uporabnikov s pitno vodo. V sklopu kohezijskih projektov so bile zgrajene tri naprave za pripravo pitne vode (NPPV) s skupno zmogljivostjo 270 l/s. Največja in tehnološko najzahtevnejša je NPPV Grmov vrh. Zmogljivost le-te je 120 l/s. Za električno napajanje vseh energetskih in ostalih tehnoloških sklopov je v transformatorskem prostoru nameščen transformator nazivne moči 630 kVA. Zaradi relativno visoke priključne moči, ki je posledica projektantskih zahtev in izračunov ob istočasnosti delovanja vseh pogonov, koničnih obremenitev itd., je bilo treba razmišljati tudi o smotrni in ekonomsko upravičeni rabi električne energije.

Surova voda iz zajetja Ljubija preko transportnega cevovoda vstopa v samo napravo z visoko potencialno energijo (vstopni tlak 15 barov), ki pa v samem procesu priprave vode ni potrebna. Da bi se energetski potencial vode koristno izrabil, je bila izbrana najprimernejša pretvorba v električno energijo. Na vstopno mesto surove vode v tehnološki proces smo vgradili malo hidroelektrarno z nazivom MHE Grmov vrh.

Zajetje Ljubija

Na fotografiji: zajetje Ljubija

01 vodovodno omrezje

Na fotografiji: naprava za pripravo pitne vode Grmov vrh

Sklop MHE sestavlja:

  • Peltonova turbina (pretok 20 – 180 l/s),
  • generator (max. moč 170 kW),
  • upravljalno energetski del.

Osnovni princip delovanja MHE je naslednji:

  • delovanje vzporedno z obstoječim elektro – distribucijskim omrežjem;
  • obseg proizvodnje energije je odvisen od razpoložljivosti vode na zajetju Ljubija in od samih potreb po količinah pitne vode v vodooskrbovalnem omrežju;
  • proizvedena električna energija se porabi za pokritje lastnih potreb NPPV Grmov vrh, morebitna odvečna energija pa se odda v električno omrežje.

Panel upravljalne enote MHE

Slika: panel upravljalne enote MHE

V preteklem letu 2017 smo za potrebe priprave pitne vode na NPPV Grmov vrh zajeli 2.272.165 m3 vode in ob tem proizvedli 693.918 kWh električne energije. S tem smo zagotovili vso električno energijo za potrebe delovanja NPPV. Seveda je treba poudariti, da ob raznih situacijah, ko MHE ne obratuje, še vedno prihaja do odjema energije iz omrežja. Poleg tega je fiksen mesečni strošek tudi plačilo priključne moči, omrežnine ter ostalih prispevkov. Kljub temu se je vgradnja MHE izkazala kot dobra naložba. S tem vplivamo tudi na znižanje stroškov in posledično na nižjo ceno pitne vode, ki jo plačujejo naši uporabniki. Zato bomo še naprej izvajali redno vzdrževanje MHE ter skrbeli za čim bolj kontinuirano delovanje brez večjih nepotrebnih izpadov.

Naslovna fotografija: mala hidroelektrarna na napravi za pripravo pitne vode Grmov vrh