euro zone europe

Uporabnike komunalnih storitev obveščamo, da je Komunalno podjetje Velenje izvedlo obračun komunalnih storitev za individualne hiše za obdobje julij-december 2017.

Skupno je bilo izstavljenih 6.838 obračunov. 2.238 uporabnikov je prejelo obračun v dobro v skupni vrednosti 85.182,68 €, kar predstavlja 2,78 % prihodkov realizacije za individualne hiše v obdobju julij-december 2017; 4.600 uporabnikov je prejelo obračun v breme v skupni vrednosti 147.934,51 €, kar predstavlja 4,83 % realizacije za individualne hiše v obravnavanem obdobju. Znesek obračunov v dobro se uporabnikom upošteva pri naslednjih mesečnih akontacijah oz. računih.

Pregled obračunov v breme in dobro uporabnikov je razviden iz naslednjih podatkov:

tabela obracun 2017

graf obracun 2017

Uporabnikom v individualnih hišah se izračuna strošek porabe komunalnih storitev po dejanski porabi (po odčitku stanja na merilniku). Zaradi različnih obračunskih obdobij (zimski in poletni meseci) uporabniki plačujejo akontativni mesečni znesek, ki je izračunan na podlagi porabe posameznih komunalnih storitev v primerljivem obdobju preteklega leta. Višina akontacije je lahko določena tudi s strani uporabnika, ki tako breme visokih zneskov v ogrevalni sezoni porazdeli na celotno polletje. Dejanska poraba se ugotavlja polletno s popisom merilnih naprav, ko se izvede tudi poračun akontacij. Izračuna se razlika med akontirano vrednostjo in dejansko vrednostjo porabljenih komunalnih dobrin. Uporabniki, ki so plačali več, kot so porabili, tako prejmejo dobropis (obračun v dobro uporabnika), ki se jim upošteva pri položnici tekočega meseca, v obratnem primeru pa se uporabniku pri položnici upošteva razlika (obračun v breme uporabnika) med dobavljeno in porabljeno vrednostjo komunalnih dobrin in njeno akontirano vrednostjo v preteklem polletju.