tudentiCČNDec2022

V Komunalnem podjetju Velenje smo v teh predprazničnih dneh na naših objektih Centralna čistilna naprava Šaleške doline in Naprava za pripravo pitne vode Grmov vrh gostili skupino študentov Univerze v Mariboru. Z izjemnim zanimanjem in skozi skrb za okolje so prisluhnili našim informacijam.

Komunalno podjetje Velenje iz 5. oskrbovalnih območij oskrbuje s pitno vodo 44.190 uporabnikov Šaleške doline (občine Velenje, Šoštanj, Šmartno ob Paki, Dobrna, Žalec, Polzela, Mozirje, Mislinja).

Slovenija je izredno bogata z vodo, je ena najmanjših držav v Evropi, vendar glede vodnih virov med najbogatejšimi, saj se po njej vije 27.000 kilometrov potokov in rek. Voda se stalno obnavlja, proces pa poteka zaradi nenehnega kroženja vode. Zaradi segrevanja površja voda izhlapeva, se kondenzira v oblakih in s padavinami pada nazaj na Zemljo. Nekatere vode prodrejo globoko v zemljo in dopolnijo vodonosnike, ki so zaloge sladke vode za dolgo časa.

Ljudje smo s svojim napredkom ustvarili tudi veliko snovi, ki se sicer uporabljajo v zelo majhnih količinah (zdravila, pesticidi, umetne mase, sintetične hormone, droge…), vendar za okolje in ekosisteme predstavljajo veliko breme, saj obstoječi organizmi »ne vedo«, kaj početi s temi snovmi in jih ne znajo predelati, razgraditi. Tako si v okolje in vode sami vnašamo veliko neželenih snovi, mikroonesnažil, ki jih zaradi povezanosti vodnega sistema lahko dobimo nazaj, raztopljene v naši pitni vodi.

V trenutku, ko odpremo pipo in iz nje priteče pitna voda, pa kot produkt njene uporabe in načina našega življenja in delovanja nastaja odpadna voda. Na območjih, ki so opremljena s kanalizacijskim omrežjem, se le-ta zaključujejo s komunalnimi čistilnimi napravami, kjer se odpadna voda čisti pred izpustom v okolje. Zaradi razpršenosti poselitve in geografskih preprek, ki preprečujejo stekanje vode po kanalizacijskem sistemu do Centralne čistilne naprave Šaleške doline (CČN), velikosti 50.000 PE, kjer se letno čisti 6 mio m3 odpadne vode, se odpadne vode čistijo tudi na 9 malih komunalnih čistilnih napravah (MKČN), velikosti od 50 do 1.500 PE, ki so zgrajene na teh območjih. Na kanalizacijski sistem je vezanih 138.657 hišnih priključkov oziroma 36.000 prebivalcev, za katere izvajamo storitev odvajanja in čiščenja odpadne vode, ostalim, nekaj več kot 2600 objektom na območjih, kjer ni zgrajene kanalizacije, pa zagotavljamo redno praznjenje greznične gošče oziroma blata iz posameznih MKČN, manjših od 50 PE.

Kot produkt čiščenja komunalnih odpadnih vod nastaja odvečno biološko blato, ki je sestavljeno iz neraztopljenih snovi, ki so prisotne v komunalni odpadni vodi, in odvečne biomase, ki jo predstavljajo odmrli mikroorganizmi, ki so »zrasli« ob prehranjevanju s snovmi, raztopljenimi v tej odpadni vodi. Odvečno blato na CČN obdelamo v liniji blata, kjer kot produkt obdelava nastaja bioplin, ki ga uporabljamo za soproizvodnjo električne in toplotne energije. Energija se uporabi za samo delovanje CČN. V letu 2020 smo s posodobitvijo linije blata in novo kogeneracijsko napravo povečali proizvodnjo električne energije in pričakujemo, da bomo samooskrbo iz prejšnjih 30 %, v letu 2021 dvignili na več kot 50 %.

Pomembno je, da mlade čim bolj dosledno vključujemo v vse procese komunalnih storitev in jih seznanjamo z dejavnostjo naše Službe za tehnologije in nadzor v podjetju izvaja nadzor nad tehnologijo v procesih priprave pitne vode, čiščenju odpadne vode in pripravi hladilne in sistemske vode. V sklopu službe deluje tudi Tehnološki laboratorij,