Sest. KPV izvajalci delitev mar 2022

Sporočilo za javnost

Z željo po energetskih prihrankih smo se sestali z izvajalci delitev stroškov toplote v večstanovanjskih stavbah. S tem nadaljujemo z aktivnostmi, ki jih z Mestno občino Velenje izvajamo z namenom, da vsi deležniki – lastniki podjetja, izvajalci dejavnosti gospodarske javne službe, upravniki večstanovanjskih stavb in izvajalci delitev stroškov ogrevanja ter tople sanitarne vode v večstanovanjskih stavbah – razmislimo in najdemo skupne rešitve za pravilen in optimalen način delitve porabe energije uporabnikov komunalnih dobrin in storitev.

Konec februarja smo se že sestali z upravniki večstanovanjskih zgradb. Na sestanku smo izmenjali informacije ter podali predloge v zvezi z možnimi načini varčevanja pri porabi toplotne energije v večstanovanjskih zgradbah. Za uporabnike komunalnih dobrin so zelo pomemben deležnik tudi izvajalci delitev stroškov večstanovanjskih stavb, ki morajo zagotavljati pravilen in optimalen način delitve stroška toplote, sanitarne tople vode ter mrzle vode po etažnih enotah v objektu.

Izvajalec delitev stroškov, ki ga stanovalci izberejo skupaj z upravnikom večstanovanjske stavbe, izvede razrez porabljenih enot toplotne energije ter tople in mrzle vode po posameznih etažnih enotah in deleže posreduje Komunalnemu podjetju Velenje kot izvajalcu obračuna. Komunalno podjetje na podlagi prejetih podatkov opravi obračun stroškov za posamezno etažno enoto in izstavi položnico končnemu uporabniku. Izvajalce delitev stroškov večstanovanjskih stavb smo pozvali, da skrbno opravijo delitev stroškov, upoštevajo korekcijske faktorje posameznih stanovanj, upoštevajo dejanske odčitke in ne povprečnih preteklih porab, pravočasno zagotavljajo pravilno delovanje delilnikov ter ažurno sprejemajo in kakovostno rešujejo prejete reklamacije uporabnikov.

Pobude in predloge so podali tudi izvajalci delitve stroškov, ki jih bomo upoštevali pri nadaljnjem delu, saj se zavedamo, da lahko le skupaj in s sodelovanjem pripomoremo h kakovostno pripravljenim obračunom komunalnih dobrin in znižanju števila prejetih reklamacij.

Za dodatno osveščanje uporabnikov glede obračunanih postavk na položnicah in obračunov porabe komunalnih dobrin smo vzpostavili tudi pisarno za svetovanje (v prostorih upravne stavbe Komunalnega podjetja Velenje v času uradnih ur: ponedeljek, sreda in petek od 8. do 13. ure), opomnili pa smo tudi na vse druge možne kanale, preko katerih lahko uporabniki stopijo v neposreden stik z nami.