Mraz

Poslovil se je naš nekdanji sodelavec Jože Mraz. S komunalno sfero se je prvič srečal leta 1977, ko se je zaposlil v takratni DO Toplovod in sprejel delo vodje komercialne službe. Tam se je takoj srečal s področjem oskrbe s toplotno energijo in aktivno sodeloval v procesu toplifikacije Velenja v času pospešene izgradnje mesta (toplifikacija Stare vasi, Gorice, novega zdravstvenega doma Velenje in okolice). Pomembna je bila tudi njegova vloga pri širitvi Centralne energetske postaje (CEP), kar je omogočilo nemoteno oskrbo pri hitro naraščajočih potrebah po toploti. V začetku 80-ih let je na podlagi smernic takratne politike izvedel združitev podjetij Komunalnega centra, Toplovoda in Stanovanjskega podjetja DOM v enoten poslovni sistem - delovno organizacijo VEKOS s tremi temeljnimi organizacijami, ki so jo uspeli v začetku leta 1982 tudi pravno formalno izpeljati in registrirati. Izbran je bil za prvega direktorja podjetja in to nalogo je po svojih najboljših močeh opravljal do konca leta 1984.

V letu 1984 je Jože Mraz na predlog družbenopolitičnih struktur postal predsednik komiteja za planiranje, gospodarstvo in varstvo okolja. V takratnih družbenopolitičnih in gospodarskih razmerah je bil največji problem prav gotovo ureditev cen komunalnih dobrin in storitev zaradi naraščajoče inflacije. Veliko naporov je usmeril v uvedbo mehanizma, ki bi omogočal tekoče usklajevanje cen glede na rast stroškov. Sam je bil vedno na strani področja komunale, dolgoročno pa tudi na strani uporabnikov, saj je s svojim delovanjem vedno želel preprečevati osiromašenje komunalnega in stanovanjskega fonda in s tem zagotavljati zanesljivost oskrbe. V njegovo obdobje spada tudi izgradnja zajetja Ljubija in celotnega vododoskrbnega sistema do Velenja ter začetek izgradnje I. faze Centralne čistilne naprave v Šoštanju.

Ob razpadu Jugoslavije se je Jožetu Mrazu iztekel mandat in trdno se je odločil, da ne ostane v politiki. Vrnil se je v gospodarstvo, leta 1993 pa nazaj v Komunalno podjetje Velenje. Iz dela takratnega Komunalnega podjetja Velenje je izpeljal Podjetje za urejanje prostora – PUP Velenje, d. d., ki se je uspelo uveljaviti v šaleškem in zgornjesavinjskem prostoru kot dominantni izvajalec ravnanja z odpadki, vzdrževalec prometnih in zelenih površin ter vse ostale komunalne infrastrukture. Podjetje je vodil do svoje upokojitve.

Sodelavca Jožeta Mraza se bomo spominjali kot prijetnega sogovornika, toplega in pokončnega človeka, človeka z vizijo za nadaljnji razvoj komunalnih dejavnosti v Šaleški dolini.

Družini izrekamo globoko in iskreno sožalje.