dodatna kvaliffikacija 2020 002

V četrtek, 5. 3. 2020,  smo v Komunalnem podjetju Velenje izvedli usposabljanje v okviru programa za pridobitev dodatne kvalifikacije Vzdrževalec, vzdrževalka čistilnih naprav, modul 3  - Vzorčenje in osnovne analize. Komunalno podjetje Velenje je namreč eden od izvajalcev izobraževanja za pridobitev omenjene dodatne poklicne kvalifikacije.

Usposabljanje s področja vzorčenja in osnovnih analiz je potekalo na Centralni čistilni napravi Šaleške doline v Šoštanju (CČN). Teoretični del usposabljanja je v obliki predavanja, ki ga je izvedla vodja službe za tehnologije in nadzor Nataša Uranjek, potekalo najprej v sejni sobi CČN, praktični prikazi pa na napravah in objektih CČN in v tehnološkem laboratoriju. Namen usposabljanja je razumevanje delovanja in procesov čiščenja odpadnih voda ter pridobitev ustreznih znanj za upravljanje in vzdrževanje ključne opreme na čistilni napravi. Udeleženci po zaključku 50-urnega modularnega programa in opravljenem ustnem izpitu pridobijo potrdilo za 3. raven usposobljenosti po izobraževalnem sistemu v RS (t. i. SOK – Slovensko ogrodje kvalifikacij).

O vsebini dodatne kvalifikacije

Dodatna kvalifikacija je namenjena vsem, ki želijo pridobiti ali utrditi znanje na področju vzdrževanja čistilnih naprav. Prav tako je primerna tudi za novo zaposlene kot del uvajanja na delovnem mestu. V 50-urnem modularnem programu udeleženci spoznajo zakonitosti čiščenja odpadne vode v naravi, se seznanijo s teoretičnimi in praktičnimi postopki čiščenja, opremo in napravami ter načini njihovega vzdrževanja. Seznanijo se z načini vzorčenja in izvajanja osnovnih analiz ter s postopki ravnanja z odpadki. Poudarek usposabljanja je na prepoznavanju neustreznega obratovanja naprav in opreme ter preventivnem vzdrževanju. Udeleženci se seznanijo s ključno dokumentacijo, načini zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu, z varnim delom s kemikalijami ter ustreznim komuniciranjem.

Dodatna kvalifikacija program