20200120 110952

Velenje, 20. januarja 2020

Danes je na parkirišču pred poslovnima enotama Komunalnega podjetja Velenje potekala uradna predaja delovnega vozila za čiščenje kanalizacije v uporabo. Na uradni predaji in krajši predstavitvi novega vozila so se zbrali predstavniki vseh treh občin lastnic, in sicer podžupanja MO Velenje Darinka Mravljak, podžupan Občine Šoštanj Viktor Drev, župan Občine Šmartno ob Paki Janko Kopušar, podžupan Občine Šmartno ob Paki Janko Avberšek, vodja urada za komunalne dejavnosti na MOV Anton Brodnik.

20200120 111135

K fotografiji: Župan Občine Šmartno ob Paki Janko Kopušar je direktorju KPV mag. Gašperju Škarji predal vozilo v uporabo v imenu občin lastnic

Nabava novega vozila je za lokalne skupnosti, občine lastnice in Komunalno podjetje Velenje pomembna pridobitev, saj je bil dosedanji vozni park sektorja odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode že precej dotrajan in tehnično zastarel. Zaradi tega je moralo Komunalno podjetje Velenje določene storitve iskati in najemati tudi na trgu. Komunalno podjetje Velenje ima namreč v upravljanju več kot 240 kilometrov sekundarnih, primarnih in magistralnih cevovodov javne kanalizacije. Z delovnim vozilom za čiščenje kanalizacije bomo odslej veliko lažje skrbeli za kontinuirano izvajanje delovnih opravil pri vzdrževanju javnega kanalizacijskega omrežja ter eksternih storitev. Z novim vozilom bomo delovali tudi na trgu in s prihodki iz tega naslova razbremenili pritisk na ceno teh storitev za naše uporabnike.

20200120 112306

Tehnično napredno, učinkovito in okretno vozilo je stalo 303.800 evrov brez DDV. Vozilo s sistemi za črpanje odpadnih vod in čiščenje kanalizacijskega sistema s sistemom daljinskega nadzora upravljanja omogoča ekonomsko učinkoviteje predvsem pa varnosti in zdravju pri delu bolj primerno opravljanje obveznih storitev javne službe na področju odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode. Poleg tega omogoča izvajanje določenih opravil, ki jih z dosedanjo opremo nismo imeli možnosti izvesti (črpanje na večjih razdaljah, visokotlačno čiščenje na večji dolžini, manj je ročnega dela posluževalcev vozila, protipoplavne možnosti zaradi pretočne črpalke. …).

20200120 112510