Upravna stavba KPV

V letu 2019 je Komunalno podjetje Velenje z izvajanjem dejavnosti skrbelo za kontinuiteto in razvoj komunalne infrastrukture na območju občin ustanoviteljic. Družba je izvajala projekte obnov, posodobitev in izgradnje novih kapacitet, skladno s potrjenimi strategijami in načrti.

Varna, kakovostna in zanesljiva oskrba s pitno vodo ter urejeno odvajanje in čiščenje odpadnih voda ter nenehno izvajanje ukrepov za zmanjševanje vodnih izgub so poglavitni cilji na področju izvajanja dejavnosti vodooskrbe in dejavnosti odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode.

Med pomembnejše naložbe v letu 2019 gotovo spada obnova sekundarnega vodovoda na Goriški cesti v Velenju, skupaj z vsemi pripadajočimi priključki (v sklopu prenove Goriške ceste smo obnovili kar 500 m vodovodnega omrežja, 152 m mešane kanalizacije, 496 m meteorne in fekalne kanalizacije in zamenjali toplovodne cevovode). Obnovili smo tudi transportni vodovod na Partizanski cesti v dolžini 560 m ter dovodni in odvodni cevovod iz vodohrana RZ Šoštanj do jaška Levstikova v skupni dolžini 760 m (380 m dovodne in 380 m odvodne cevi). Obe sanaciji sta bili izvedeni z metodo uvlačenja cevi, slednja od obeh obnov pa se je izvajala sočasno s sanacijo vodovoda TEŠ, ki poteka po isti trasi. S klasičnimi gradbenimi deli (izkopom) pa je bila izvedena obnova vodovoda v Šmartnem ob Paki (območje 5). Poleg vodovoda obnavljamo tudi vodovodne objekte, kar je izrednega pomena za zagotavljanja ustrezne kakovosti pitne vode kot tudi ustreznih akumuliranih količin le-te. V mesecu aprilu smo s strani GZS oziroma Zbornice komunalnega gospodarstva prejeli certifikat »Voda iz pipe« s katerim se v podjetju zavezujemo, da bomo v poslovnih prostorih in na dogodkih, ki jih organiziramo, ponujali izključno pitno vodo iz pipe, da bomo k pitju vode iz pipe spodbujali svoje zaposlene, partnerje, podizvajalce in ostale deležnike ter da bomo vse deležnike ozaveščali, da imamo v Sloveniji kakovostno pitno vodo ter da je pitje vode iz pipe bolj zdravo in okolju prijaznejše kot poseganje po predpakirani vodi. S tem v podjetju dokazujemo, da nam je skrb za okolje in ohranjanje naravnih virov način delovanja, hkrati pa prispevamo k zmanjševanju količine odpadkov in ogljičnega odtisa tako znotraj podjetja kot tudi na dogodkih, ki jih organiziramo.

Na področju odvajanja komunalnih odpadnih voda omenimo samo obnovo dela betonske kanalizacije na Šmarski cesti v Velenju, izgradnjo dveh (še manjkajočih) kanalizacijskih vej v Topolšici (območje cerkev-Tajnik-Menih ter območje Kolavter), in izgradnjo 400 metrov primarne kanalizacije ter priključkov v spodnjem delu Gavc v občini Šmartno ob Paki in zaključek z deli na projektu »Kanalizacija Šmartno ob Paki – območje 1«. V mesecu septembru je bilo v upravljanje Komunalnemu podjetju Velenje predano še kanalizacijsko omrežje za odvajanje komunalne odpadne vode Zavodnje 1 - center v dolžini 741 metrov, vključno s črpališčem in malo komunalno čistilno napravo velikosti 84 populacijskih enot, in Zavodnje 2 v dolžini 538 metrov, vključno z malo komunalno čistilno napravo velikosti 35 populacijskih enot. 

Pokopališko-pogrebno dejavnost smo izvajali nemoteno, skladno z veljavno zakonodajo in pokopališkim redom ter upoštevanjem načel etičnega kodeksa pogrebne in pokopališke dejavnosti. Na pokopališču Podkraj smo v letu 2019 izvedli vzdrževalna dela na posameznih odsekih. Na odseku E smo uredili vmesne pohodne poti s klančino za lažji dostop do posamezne vrste grobnih mest. Prav tako smo uredili tri oporne zidove, ki so ogrožali pokopna mesta in spomenike, nadaljevali z ureditvijo odvodnjavanja, ponekod na novo zasadili ciprese in obrezali že obstoječe cipresne nasade, uredili nekaj poti na brežinah in stopnice. Zamenjali smo še ozvočenje za pogrebne svečanosti, uredili prostor za kolesa, v načrtu je še zamenjava informacijskega portala. V okviru razširitvenih del na pokopališču Škale pa smo uredili meteorno kanalizacijo in zaključili prvo fazo širitve pokopališča.

Na področju izvajanja dejavnosti oskrbe s toplotno energijo in dejavnosti oskrbe z zemeljskim plinom so bili naši cilji zagotavljanje nemotene oskrbe oziroma čim krajše prekinitve ali motnje pri dobavi toplote našim odjemalcem ob morebitnih okvarah ali obnovah na sistemu daljinskega ogrevanja. Distribucijske zmogljivosti smo obvladovali z redno periodično kontrolo opreme in omrežja, rednim vzdrževanjem infrastrukture, vzpostavljeno 24-urno dežurno službo in zadostno strokovno usposobljenostjo zaposlenih.

V zadnjih letih smo se na področju dejavnosti PE Energetika posvečali predvsem projektom za zagotavljanje največje možne učinkovitosti distribucijskega sistema toplote. Rezultati uspešno izvedenih projektov iz prejšnjih let, med katerimi lahko omenimo najpomembnejše, kot so obnova izolacij magistralnega cevovoda, uvedba avtomatskega balansiranja večjega odcepa distribucijskega sistema toplote, uvedba avtomatskega vodenja proizvodnega vira toplote po diferenčnem tlaku sistema, uvedba avtomatskega vodenja črpališč po diferenčnem tlaku sistema ter preureditev tricevnega distribucijskega sistema toplote v dvocevni sistem, so omogočili uvajanje novih možnosti pri zagotavljanju najbolj optimalne učinkovitosti sistema (zniževanje toplotnih izgub in prihranki pri transportu energije). Vpeljan daljinski sistem nadzora namreč omogoča optimalno termično in hidravlično obratovanje. Za projekt "Optimizacija toplovodnega omrežja z izvedbo prevezave iz tricevnega na dvocevni sistem obratovanja", ki so ga pripravili v PE EN, smo s strani Savinjsko-šaleške gospodarska zbornice prejeli tudi priznanje za prispevek na področju inovativnosti v SAŠA regiji za leto 2019. Med večjimi investicijami v daljinski sistem ogrevanja pa velja omeniti obnovo vročevoda Šalek-Selo pri OŠ Šalek v Velenju. Obnovili smo kineto vročevoda, zamenjali korozijsko poškodovane cevi in podpore cevovoda ter obnovili izolacijski sloj. V sklopu remonta distribucijskega sistema toplote smo opravili tudi vsa načrtovana remontna dela v predvidenem času.

Sistem daljinskega ogrevanja Šaleške doline letos beleži 60-letnico delovanja, na kar smo še posebej ponosni. Je najstarejši tovrstni sistem v državi in je bil prvi tudi v bivši Jugoslaviji.

V podjetju se zavedamo, da smo v službi občanov, ki so odjemalci naših dobrin in uporabniki naših storitev, zato se s svojim znanjem in delom trudimo slediti bistvenim ciljem – varni in zanesljivi oskrbi ter zadovoljstvu uporabnikov. Hkrati se zavedamo, da so pred nami še mnogi izzivi, pa tudi poslovne priložnosti na vseh področjih, na katerih delujemo.