IMG 9176

V petek, 5. 7. 2019, smo na Termoelektrarno Šoštanj naslovili naslednje odprto pismo:

Spoštovani,

Občina Šoštanj je dne 19. 6. 2019 s strani Ministrstva za okolje in prostor prejela dopis št. 354-127/2019/12, v katerem je navedeno, da je Termoelektrarna Šoštanj, d. o. o., (v nadaljevanju TEŠ) skladno z določbami 9. člena Uredbe o okoljski dajatvi za obremenjevanje okolja z emisijo ogljikovega dioksida (UL RS, št. 48/2018) oproščena plačila okoljske dajatve za zgorevanje goriva na podlagi dovoljenja za izpuščanje toplogrednih plinov.

V dopisu je navedeno, da mora TEŠ enkrat letno predati pravice do emisije CO2 (emisijske kupone) pristojnemu organu v količini, ki je enaka količini povzročenih emisij toplogrednih plinov v preteklem koledarskem letu. Omenjene pravice do emisije CO2 mora TEŠ kupiti na borzi, razen za del goriva, porabljenega za proizvodnjo toplote, za katerega prejme emisijske kupone brezplačno, torej nima stroškov nakupa emisijskih kuponov za emisije, ki so povzročene s porabo goriva za proizvodnjo toplote, ki jo TEŠ uporablja za daljinsko ogrevanje, ampak ima strošek nakupa emisijskih kuponov le za emisije, ki so povzročene s proizvodnjo električne energije.

V skladu z navedenim ugotavljamo, da so bili vaši zahtevki za dvige cene toplote Komunalnemu podjetju Velenje, d. o. o., od dne 1. 11. 2018 dalje neupravičeni. Pozivamo vas za povračilo stroškov, povzročenih z dvigom cene toplote zaradi nakupa emisijskih kuponov, ki so bili vključeni v ceno toplote, kar se je odražalo na višji ceni toplotnega ogrevanja za vse končne odjemalce. Rok za povračilo stroškov je 15 dni od prejema odprtega pisma.

Pod pismo so se podpisali direktor Komunalnega podjetja Velenje mag. Gašper Škarja, župan Mestne občine Velenje Bojan Kontič in župan Občine Šoštanj Darko Menih. 

 

PDF IKONA Odprto pismo