pexels photo 290678

Pitna voda v Šaleški dolini je bila v letu 2018 zdravstveno ustrezna in varna za pitje.

Kako poteka nadzor nad pitno vodo v Šaleški dolini?

V Komunalnem podjetju Velenje izvajamo nadzor nad pitno vodo po celotni Šaleški dolini. Vzorčenje vode izvajamo na vodnih virih, pred in po pripravi vode, na vodohranih, po okvarah in na pipah uporabnikov. Vzorčenje izvajamo dvakrat na teden. Analize pitne vode opravljamo v lastnem laboratoriju. Republiški nadzor nad pitno vodo izvaja Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (NLZOH) Maribor.

V letu 2018 smo v okviru notranjega nadzora odvzeli 871 različnih mikrobioloških in fizikalno-kemijskih vzorcev pitne vode, od tega na pipah uporabnikov 173 mikrobioloških in 173 fizikalno-kemijskih vzorcev ter 5 vzorcev za občasne preiskave. Vsi vzorci so bili fizikalno-kemijsko ustrezni. Le dva vzorca sta bila mikrobiološko neskladna, vsi ostali pa so bili ustrezni. Prvi vzorec je bil neustrezen zaradi posegov v interni inštalaciji, drugi vzorec pa zaradi vzdrževalnih del. V nobenem vzorcu ni bilo prisotnih E-coli bakterij. V okviru republiškega nadzora je bilo odvzetih 32 mikrobioloških in prav toliko fizikalno-kemijskih vzorcev vode za redne preiskave in 5 vzorcev za občasne preiskave. Vsi vzorci so bili zdravstveno ustrezni. Število vseh odvzetih vzorcev na pipah uporabnikov je razvidno iz tabele 1.

Tabela 1

Kakšna je kakovost pitne vode v Šaleški dolini?

Pitna voda v Šaleški dolini je zdravstveno ustrezna in varna za pitje. Kakovost pitne vode je odvisna od raztopljenih snovi ter prisotnih mikroorganizmov v vodi. Običajno pitna voda na svojem izviru vsebuje različne raztopljene organske in anorganske snovi, s katerimi pride v stik na svoji poti skozi zemeljske plasti in kamnine. Lahko vsebuje tudi mikroorganizme in v izrednih razmerah tudi nezaželene snovi. Z ustrezno pripravo vode na ultrafiltracijskih napravah in s preventivnim kloriranjem skrbimo, da je pitna voda zdravstveno ustrezna in ne vsebuje snovi, ki bi lahko škodile zdravju uporabnikov.

V tabeli 2 so podane povprečne vrednosti snovi, ki so prisotne v pitni vodi v Šaleški dolini. Vsi parametri ustrezajo kriterijem Pravilnika o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09, 74/15 in 51/17).

Tabela 2

Mikrobiološki parametri nam kažejo stopnjo fekalne ali druge onesnaženosti pitne vode z mikroorganizmi. V pitni vodi rutinsko določamo prisotnost fekalnih bakterij (E-coli, Enterokoke) in indikatorskih bakterij (Clostridium perfringens s sporami, Koliformne bakterije in število mikroorganizmov pri 22 in 37ºC).

Fizikalni parametri kažejo trenutno kakovost pitne vode. V vzorcih vode smo rutinsko določali temperaturo, pH vrednost, prosti in vezani klor, motnost, elektroprevodnost, barvo, vonj, okus, vidne nečistoče. Na vrednost teh parametrov lahko vplivajo vremenske razmere in zunanje okoliščine.

Kemijske snovi, ki se nahajajo v pitni vodi, so specifične za posamezni vodni vir in so lahko geogenega izvora (zaradi stika vode s kamninami) ali sintetičnega izvora. Rutinsko smo v vodi določali trihalometane, klorate, klorite, kloride, nitrate, nitrite, amonij, sulfat, železo, aluminij, natrije ter celokupno magnezijevo in kalcijevo trdoto vode. Koncentracije kemijskih snovi v vodi so običajno nizke.

Poleg rutinskih preiskav pitne vode izvajamo tudi občasne razširjene preiskave. Preverjamo koncentracijo naslednjih parametrov: antimon, akrilamid, arzen, baker, benzen, bor, bromat, cianid, 1, 2-dikloroetan, epiklorhidrin, fluorid, kadmij, krom, nikelj, policiklične aromatske ogljikovodike, selen, svinec, tetrakloreten, trikloroeten, pesticide in njihove metabolite, vinilklorid in živo srebro. Vrednosti teh parametrov so običajno pod mejo zaznavnosti. Uporabniki imajo možnost, da vse rezultate analiz dobijo na vpogled v prostorih Centralne čistilne naprave na Primorski cesti 8a v Šoštanju, v Službi za tehnologije in razvoj. Vprašanja glede kakovosti pitne vode lahko pošljejo tudi na elektronski naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.