Tekavceva cesta Sostanj

Za službo razvoja in investicij KPV se zaključuje zelo pestro leto. Za občine lastnice Komunalnega podjetja Velenje so namreč v službi razvoja in investicij v letu 2018 vodili vse potrebne postopke za izvedbo načrtovanih investicij v komunalno infrastrukturo, od priprave projektne dokumentacije, priprave in izvedbe javnega razpisa, izvajanja nadzora in koordinacije VZPD na gradbiščih do predaje infrastrukture v upravljanje.

Na območju mestne občine Velenje je služba vodila zgoraj omenjene postopke za naslednje večje investicije: obnova notranjosti vodnih in armaturnih celic rezervoarja RZ1, faza 3; obnova in asfaltiranje odsekov cest v mestni občini Velenje; obnova kanalizacije na Tavčarjevi cesti; obnova kritičnega odseka primarnega vodovoda Velenje – Škale (TRIADA); obnova sekundarnega vodovoda na Cesti Simona Blatnika; obnova sekundarne mešane in meteorne kanalizacije v Pesju, RJ2 – RJ6; rekonstrukcija Zidanškove, Jurčičeve in Bračičeve ceste s komunalnimi vodi; sanacija – obnova vročevoda Podkraj, odsek J6795 do J5317; obnova UV zaščitnih premazov na magistralnem vročevodu TEŠ – CEP, 6. faza; prestavitev toplotne postaje TPP 410 iz objekta Živic na parcelo 3511/34; obnova SN elektro opreme v trafo postaji Koroška 3a (CEP, toplovod); obnova kanalizacije na Jenkovi cesti; tehnološka prenova TPP 325 in TPP 330 ter pripadajočega sekundarnega omrežja; infrastruktura na območju strnjene pozidave LN Vinska Gora II (v zaključni fazi izvedbe); širitev pokopališča Podkraj – 3. faza. Na območju občine Šoštanj so bile izvedene: obnova vodovoda in kanalizacije na Tekavčevi cesti in Cesti heroja Šercerja, II. faza; tehnološka prenova TPP 431, Koroška cesta 1ab, Šoštanj; obnova in dograditev komunalne infrastrukture za naselje Metleče – naselje Skornšek, I. faza; vodovod Šoštanj, odsek Metleče – Matko; zamenjava poškodovanih vrat na objektu obdelave blata na CČN Šaleške doline in posodobitev interne toplotne postaje ITP 340-15 in ITP 507-C. Na območju občine Šmartno ob Paki je bila izvedena obnova vodovoda in kanalizacije v Šmartnem ob Paki in Rečici – območje 4. Poleg izvajanja omenjenih projektantskih del in nadzora, so projektanti službe investicij in razvoja opravljali še storitve na trgu za projekte, za katere so bili izbrani na podlagi objavljenih javnih razpisov v sosednjih občinah in širše.

Na naslovni fotografiji je obnova vodovoda in kanalizacije na Tekavčevi cesti, na spodnji fotografiji je stanje po obnovi:

Tekavceva cesta po obnovi

Na spodnjih fotografijah je ureditev ceste in poti na pokopališču Podkraj v sklopu širitve pokopališča Podkraj – 3. faza:

Siritev pokopalisca Podkraj 1

Siritev pokopalisca Podkraj 2