DEŽURNE ŠTEVILKE

 

 

 

 

 

Upravna stavba KPV

V letu 2019 je Komunalno podjetje Velenje z izvajanjem dejavnosti skrbelo za kontinuiteto in razvoj komunalne infrastrukture na območju občin ustanoviteljic. Družba je izvajala projekte obnov, posodobitev in izgradnje novih kapacitet, skladno s potrjenimi strategijami in načrti.

Varna, kakovostna in zanesljiva oskrba s pitno vodo ter urejeno odvajanje in čiščenje odpadnih voda ter nenehno izvajanje ukrepov za zmanjševanje vodnih izgub so poglavitni cilji na področju izvajanja dejavnosti vodooskrbe in dejavnosti odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode.

Modre cone mesta Velenje

Mestna občina Velenje je na 7. redni seji Sveta Mestne občine Velenje, dne 10. 12. 2019, sprejela nove cene parkiranja v conah A in B v Velenju, in sicer se z dnem 12. decembra 2019 spremeni cena ure parkiranja na conah A in B, razen cena ure parkiranja v modrih conah garažne hiše Zdravstveni dom Velenje. Cena se zviša iz 0,40 evra na 0,60 evra, skladno z veljavnim cenikom za obračunavanje storitev upravljanja s parkirišči in z garažnimi hišami.

Uporabnike istočasno obveščamo, da so se spremenile cene nekaterih storitev modrih con, kot je razvidno iz cenika parkirnih kart za modre cone z veljavnostjo od 1. 1. 2020. 

pexels photo 67473

Dne 4. decembra 2019 je Svet ustanoviteljev Komunalnega podjetja Velenje na 10. redni seji hkrati s Poslovnim planom Komunalnega podjetja Velenje za leto 2020 potrdil spremenjene cene storitev na vodnih dejavnostih, ki bodo pričele veljati s 1. januarjem 2020.

Spremenjene cene so izračunane na podlagi planiranih stroškov in prihodkov posamezne dejavnosti v letu 2020. Na določenih dejavnostih se bodo cene povišale, na določenih pa znižale. Strošek uporabnika komunalnih storitev s povprečno porabo vode 15 m3, priključenega na mešano kanalizacijo, se bo povišal za 1,67 € na mesec. Občine bodo upravičenim uporabnikom še naprej namenjale subvencijo na dejavnosti oskrbe s pitno vodo.

Zahvaljujemo se za razumevanje.

Komunalno podjetje Velenje, d. o. o.

Popravilo okvare na saleski cesti

V zadnjem obdobju so se na javnem vodovodu v Šaleški dolini zaradi več dejavnikov znatno povečale vodne izgube. Izgube na vodovodnem omrežju so večinoma posledica okvar na cevovodih. Te lahko zmanjšamo na dva načina – s sistematičnim obnavljanjem najbolj kritičnih odsekov ter z ustreznim iskanjem in lociranjem okvar.

Na slednji način smo v zadnjih dneh locirali precej veliko okvaro na Šaleški cesti, in sicer na primarnem vodovodu, na litoželezni cevi nazivnega premera DN 150 iz leta 1958. Okvara na površju ni bila vidna, saj je voda iztekala v javno kanalizacijo. Makrolokacijo smo določili na podlagi spremljanja minimalnih nočnih porab v poročilnem sistemu, kjer se je pokazalo znatno povečanje le-teh, kar prikazuje tudi grafikon na spodnji sliki.

Statistika

Odjemnih mest
Oskrbovanih objektov
Kilometrov omrežja
Infrastrukturnih objektov