DEŽURNE ŠTEVILKE

 

 

 

 

 

pexels photo 156913

Zdravstveno ustrezna pitna voda je ključnega pomena za zdravje vsake skupnosti. Pomembno je, da smo vedno pripravljeni na morebitne izredne razmere in ustrezno seznanjeni, na kakšen način bomo v teh primerih obveščeni o potrebnih ukrepih. V Komunalnem podjetju Velenje imamo izdelan načrt ukrepanja in obveščanja uporabnikov v primeru izvajanja ukrepov, omejitev ali prepovedi glede uporabe pitne vode iz javnih vodovodnih sistemov v Šaleški dolini.

Kaj zajema načrt obveščanja uporabnikov pitne vode?

Načrt obveščanja uporabnikov pitne vode v Šaleški dolini zajema nabor sredstev javnega obveščanja, ki bi jih v podjetju uporabili za obveščanje uporabnikov v primeru, ko voda zaradi različnih razlogov ne bi bila varna za uporabo. Naravne nesreče (poplave, potresi, žled, nevihte, suša …), rutinske napake (okvare na cevovodih, napake v delovanju črpalk ali opreme, izpadi električne energije …) in druge nepredvidljive nesreče (razlitje nevarnih snovi v prometnih nesrečah ipd.) lahko vplivajo na kakovost pitne vode. Če bi bile težave neobvladljive in bi pitje vode predstavljalo tveganje za uporabnike, bi v podjetju takoj izvedli obveščanje uporabnikov s pomočjo sredstev javnega obveščanja, ki so navedena v načrtu obveščanja. Uporabniki bi bili obveščeni o potrebnih ukrepih, kot so prepoved pitja vode iz javnega vodovoda, prekuhavanje vode, možnostih nadomestne oskrbe, priporočilo pitja embalirane vode, prepoved pitja vode iz pipe za rizične skupine ipd. Javne ustanove, kot so vrtci, šole, zdravstvene ustanove, domovi za ostarele in živilski obrati, bi obvestili tudi osebno.

ZaporaPohrastnik

V ponedeljek, 9. 1. 2023, smo začeli z obnovo dotrajanega magistralnega, primarnega in sekundarnega vodovoda v Florjanu ter obnova cevovoda Fajdiga: razbremenilnik »Puharski most«. Ker so obstoječi cevovodi na določenih mestih težko dostopni in bi rekonstrukcija oziroma gradnja novih cevovodov ogrožala obstoječe objekte in obstoječo infrastrukturo, bomo vse vode namestili pod asfalt. Uredili bomo tudi nove povezave do uporabnikov pitne vode.

Obnova zajema:

  • obnovo cevovoda magistralnega vodovoda DN 350 v dolžini 596 m,
  • obnovo cevovoda primarnega ter sekundarnega vodovoda DN 100 v skupni dolžini 534 m in
  • izgradnjo oz. rekonstrukcijo vodovodnega cevovoda DN 250,  ki oskrbuje Termoelektrarno Šoštanj z industrijsko vodo, skupne dolžine 534 m.

Od ponedeljka, 9. januarja 2023, do konca aprila bo delna zapora lokalne ceste od Puharskega mosta do Fajdiga v Pohrastniku.

Hkrati vse prebivalce občine Šoštanj obveščamo, da bo v Pohrastniku zaradi del med 9. 1. 2023 in 30. 4. 2023 promet potekal izmenično enosmerno. Glede na samo dolžino) se bo zapora izvajala v šestih fazah, pri čemer bodo posamezne faze razdeljene na etape dolžine največ 80 m. Obnova bo potekala na različnih straneh ceste, zato je s pomočjo faz in etap najlažje zagotoviti čim manjše motnje v prometu. Načrtovana je tudi krajša (tridnevna) popolna zapora odseka. Takrat se bodo dela izvajala predvidoma med vikendom, obvoz pa bo ustrezno označen. O popolni zapori vas bomo pravočasno obvestili.

Po podatkih spletne strani Občine Mozirje poteka promet čez Gorenjski klanec izmenično enosmerno, zato verjamemo, da bo zmanjšan promet preko Lepe Njive.Za dodatne informacije vam je kadarkoli na voljo tudi predstavnik izvajalca Luka Petrak, ki je dosegljiv na mobilni številki 041/888-772.

Prebivalce Šoštanja prosimo za razumevanje in strpno vožnjo.

FlorjanVodovodJanuar2023

Na naslovni fotografiji je Zapora Pohrastnik, sledi fotografija del.

GH Avtobusna postaja

Komunalno podjetje Velenje poziva uporabnike, da si uredijo parkirne abonmaje, dovolilnice in karte za leto 2023 preko spleta. Pogoj za izvedbo e-naročanja modrih con je, da je uporabnik prejemnik e-računa v PDF obliki. Prijavo na e-račun v PDF obliki uporabniki izvedejo v sklopu vloge za izdajo parkirnega abonmaja, dovolilnice ali parkirne karte. »Do parkirnega abonmaja so upravičeni samo porabniki s stalnim ali začasnim prebivališčem v območju modrih con. Predložiti morajo kopijo osebnega dokumenta oz. potrdilo o prijavi, ki ga pridobijo na upravni enoti. Pozorni morajo biti tudi na pravilno vnesene osebne podatke, navesti morajo vrsto prebivališča (stalno, začasno), predložiti kopijo prometnega dovoljenja in navesti telefonsko številko. Parkirne abonmaje lahko uporabniki uredijo tudi v pisarni modrih con,« pojasnjuje vodja prodajno-komercialne službe Komunalnega podjetja Velenje Mateja Knez, ki opaža, da se večina odloči za menjavo abonmajev na samem začetku leta, saj je menjava potrebna do 31. januarja.

Dve novi coni parkiranja v modrih conah

V MO Velenje je okrog štiri tisoč petsto uporabnikov modrih con, ki morajo urediti zamenjavo dovolilnic in kart. »Številke abonmajev ostajajo približno enake, saj je abonma vezan na stalno prebivališče uporabnika. Vsako stanovanje lahko prejme dva abonmaja, medtem ko se območja parkiranja v modrih conah širijo. Lani smo pridobili dve novi coni parkiranja v modrih conah, zato je prodanih abonmajev v primerjavi s preteklim letom malenkost več. Uporabniki lahko v modrih conah izbirajo več kart (letne, mesečne, tudi za garažno hišo, zlato karto..). Nabor nakupa kart je velik, ker je območje modrih con široko na območju MO Velenje,« doda Knezova, zadovoljna, ker opažajo, da se vedno več ljudi odloča za naročanje abonmajev preko spleta, saj gre za hitrejši in enostavnejši način zamenjave obstoječih dokumentov. Opozori tudi na novost, da s 1. januarjem 2023 MO Velenje znižuje ceno letne parkirne karte za parkiranje v garažnih hišah na 200 evrov in mesečne na 20 evrov, saj želijo spodbuditi parkiranje v garažnih hišah. »Tudi s temi ukrepi želimo zmanjšati število avtomobilov v središču mesta in spodbujati trajnostno mobilnost. Ker so parkirišča v modrih conah polno zasedena, v garažnih hišah pa je veliko prostih parkirnih mest, želimo voznike spodbuditi k parkiranju v garažnih hišah. Prav s tem namenom se znižujejo cene parkirnih kart v garažnih hišah Gorica, Mercator in Avtobusna postaja - I. etaža.«

Cenike najdete na Modre cone (kp-velenje.si).

Na fotografiji je GH Avtobusna postaja. 

Statistika

Odjemnih mest
Oskrbovanih objektov
Kilometrov omrežja
Infrastrukturnih objektov