DEŽURNE ŠTEVILKE

 

 

 

 

 

water 2825771 1280

Pitna voda v Šaleški dolini je bila v letu 2022 zdravstveno ustrezna in varna za pitje.

Komunalno podjetje Velenje uporabnikom zagotavlja varno in zanesljivo oskrbo s pitno vodo, prav tako izvajamo nadzor nad kakovostjo pitne vode po celotni Šaleški dolini. Skupno s pitno vodo oskrbujemo 43.697 prebivalcev, kar predstavlja 97,50% prebivalcev v vseh treh občinah. V letu 2022 smo v vseh treh občinah uporabnikom dobavili 3.991.132 m3 pitne vode, kar je za 158.411 m3 ali 5,09 % manj kot v letu 2021.

Skladnost in zdravstveno ustreznost pitne vode spremljamo v skladu s Pravilnikom o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09, 74/15 in 51/17) in notranjim nadzorom na osnovi sistema HACCP (analiza tveganj in nadzor kritičnih kontrolnih točk). Poleg tega se skladnost pitne vode spremlja tudi preko državnega monitoringa pitnih vod. Za zagotavljanje mikrobiološke ustreznosti pitno vodo pripravimo po postopku ultrafiltracije, za zagotavljanje varne distribucije pa dodajamo minimalne količine klora. To je najpogosteje uporabljen postopek dezinfekcije, ki učinkovito uničuje bakterije in viruse.

V  Komunalnem podjetju Velenje izvajamo kontrolo kakovosti pitne vode po celotni Šaleški dolini. V letu 2022 je bilo na vodovodnem omrežju odvzetih 1082 rednih vzorcev pitne vode. V njih smo izvajali mikrobiološke in fizikalno-kemijske preiskave. Na pipah uporabnikov je bilo odvzetih 168 mikrobioloških in prav toliko fizikalno-kemijskih vzorcev. Vsi vzorci pitne vode, ki so bili odvzeti na pipah uporabnikov, so bili zdravstveno ustrezni in skladni z zakonodajnimi zahtevami. Za preverjanje tehnoloških parametrov je bilo odvzetih še 210 vzorcev vode, med njimi je bilo izvedenih tudi 5 razširjenih preiskav. Zunanji (republiški) nadzor nad pitno vodo je izvajal Nacionalni laboratorij (NLZOH Maribor). V okviru republiškega monitoringa je bilo odvzetih 34 mikrobioloških in prav toliko fizikalno-kemijskih vzorcev vode. En mikrobiološki vzorec je bil neustrezen, vzrok pa v interni inštalaciji. Rezultati preizkušanja pri republiškem in notranjem nadzoru so pokazali, da je bila voda primerne kakovosti in zdravstveno ustrezna ter skladna z zakonodajnimi zahtevami. Pri zaznanih neskladjih ni bilo odstopanj v parametrih, ki bi lahko pomenili tveganje za zdravje uporabnikov pitne vode. Podatki o koncentracijah analiziranih parametrov v pitni vodi so prikazani v tabeli na povezavi Letno poročilo o kakovosti pitne vode v Šaleški dolini.

Izobrazevanje1

Borzen je pred časom pripravil petnajst epizod prvih slovenskih okoljskih risank, poimenovanih Lepši svet. Gledalce popeljejo v svet učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije.

Z okoljskimi risankami, ki so prvenstveno namenjene otrokom med četrtim in desetim letom starosti, želimo tudi mi omenjene tematike približati najmlajšim. Glavna junaka, Tina in Rok, skupaj s svojim psičkom Edijem ter vsevedno tablico Nikom na razburljivih in zanimivih dogodivščinah spoznavata skrb za okolje.

Danes z vami delimo risanko o tem, kako se ogrevamo in učinkovito ravnamo s toplotno energijo. Izjemno aktualno tudi v Šaleški dolini, kajne?

Osveščanje naj se začne že pri najmlajših!

 

CČN

Na Nacionalnem inštitutu za Biologijo so se kmalu po izbruhu epidemije covida-19 v Sloveniji na lastno pobudo in med prvimi v svetu lotili vzpostavitve monitoringa virusa SARS-CoV-2 v odpadnih vodah. Monitoring smo izvajali tudi v Komunalnem podjetju Velenje, in sicer v naši Službi za tehnologije in razvoj, ki v podjetju izvaja nadzor nad tehnologijo v procesih priprave pitne vode, čiščenju odpadne vode in pripravi hladilne in sistemske vode. V sklopu službe deluje tudi Tehnološki laboratorij, v katerem izvajamo analize za potrebe notranjega nadzora nad kakovostjo pitne vode, tehnološki monitoring odpadnih voda in analize sistemske ter hladilne vode ter kalibracije prenosnih in on-line merilnikov v podjetju. Poleg Centralne čistilne naprave Šaleške doline so monitoring izvajali še na šestih drugih čistilnih napravah po državi.

Količino virusa v odpadnih vodah merijo, ker okuženi ljudje izločajo virus preko blata. Količino virusa lahko spremljamo tako pri ljudeh, ki so bolni, kot pri tistih, ki nimajo bolezenskih znakov ali imajo mile simptome in niso bili napoteni na testiranje. Spremljanje novega koronavirusa v odpadnih vodah je dober dopolnilni načrt ob običajnem testiranju populacije. Raziskovalne skupine po celotnem svetu so pokazale, da je mogoče preko rednega vzorčenja in analize odpadnih vod večjih mest natančno spremljati spreminjanje števila okuženih, zaznati nova žarišča okužb in pojav novih različic virusa ter tudi napovedati izbruhe virusa nekaj dni pred rezultati kliničnega testiranja.

Zadnje informacije (24. 2. 2023), dostopne na spletni strani Inštituta, kažejo, da se je v primerjavi s prejšnjim tednom v odpadnih vodah čistilnih naprav Ljubljana, Kranj, Velenje, Celje in Maribor količina virusa zvišala, primerljivo količino virusa kot prejšnji teden pa so zaznali v odpadni vodi čistilne naprave Domžale. V odpadni vodi čistilne naprave Koper so tokrat zaznali nižjo količino virusa, ki je primerljiva s tisto izpred 14 dni.

Od vsega začetka je Inštitut sodeloval s Skupnim raziskovalnim središčem Evropske komisije v Ispri (JRC EC Ispra) pri pripravi priporočil za monitoring SARS-CoV-2 v odpadnih vodah za države članice in pri pripravi knjige s smernicami/navodili za laboratorijsko izvajanje monitoringa. Sredstva za razvoj in implementacijo monitoringa v Sloveniji je NIB med drugim pridobil s strani Generalnega direktorata za okolje Evropske komisije. Ponosni smo, da smo lahko orali ledino na tem področju.

Na naslovni fotografiji: Centralna čistilna naprava Šaleške doline, ptičja perspektiva. 

Statistika

Odjemnih mest
Oskrbovanih objektov
Kilometrov omrežja
Infrastrukturnih objektov