euro zone europe

Uporabnike komunalnih storitev obveščamo, da je Komunalno podjetje Velenje izvedlo obračun komunalnih storitev za individualne hiše za obdobje januar-junij 2018. Skupno je bilo izstavljenih 6.865 obračunov. 3.629 uporabnikov je prejelo obračun v dobro v skupni vrednosti 127.065,01 €, kar predstavlja 3,60 % prihodkov realizacije za individualne hiše v obdobju januar-junij 2018; 3.236 uporabnikov je prejelo obračun v breme v skupni vrednosti 104.055,23 €, kar predstavlja 2,95 % realizacije za individualne hiše v obravnavanem obdobju. Znesek obračunov v dobro se uporabnikom upošteva pri naslednjih mesečnih akontacijah oz. računih.

Podganica

V skladu z Zakonom o nalezljivih boleznih (Ur. l. RS, št. 33/06), bo med 16. 7. in 20. 7. 2018 potekala redna deratizacija kanalizacijskega sistema na območju občin Velenje, Šoštanj in Šmartno ob Paki. Postopki bodo izvedeni v sodelovanju s pooblaščenim izvajalcem. V želji po uspešni deratizaciji pozivamo vse uporabnike kanalizacijskega omrežja, da z ostanki hrane ne obremenjujejo kanalizacije, temveč jih odlagajo v za to namenjene kontejnerje. Obveščamo vas tudi, da je v kanalizacijski sistem prepovedano zlivati odpadno jedilno olje. Tega lahko oddate v zbirnem centru Velenje 1 (ob Škalskem jezeru). Delovni čas zbirnega centra je objavljen na spletni strani podjetja PUP Saubermacher d. o .o. (http://www.pup-saubermacher.si/s/zbirni-centri/velenje-1/ ).

Okvara

V torek, 10. 7. 2018, smo na cesti Simona Blatnika v Velenju v okviru zmanjševanja vodnih izgub locirali zelo veliko okvaro na sekundarnem vodovodu PE DN 140, ki je bil zgrajen leta 1984.

Statistika

Odjemnih mest
Oskrbovanih objektov
Kilometrov omrežja
Infrastrukturnih objektov