DEŽURNE ŠTEVILKE

 

 

 

 

 

KPV PogrebnaSluzba obvestilo 2022 spremenjen prometni režim

Zaradi zelo povečanega obiska pokopališč v prihodnjih dneh bomo spremenili režim vožnje z brezplačnim mestnim avtobusom Lokalc. V prazničnih dneh, v ponedeljek, 31. oktobra, in v torek, 1. novembra, bomo omogočili vožnjo z Lokalcem do pokopališča v Podkraju vsakih 30 minut. V bližini pokopališč v Podkraju in Škalah bo v tem času urejen enosmeren promet.

Bliža se dan spomina na mrtve, ko se spomnimo tistih, ki jih ni več med nami. Zaradi zelo povečanega obiska pokopališč bomo v teh dneh spremenili režim vožnje z brezplačnim mestnim avtobusom Lokalc ter tako našim občankam in občanom omogočili dostop do pokopališča v Podkraju tudi v prazničnih dneh, v ponedeljek, 31. oktobra, in v torek, 1. novembra 2022.

Ta dva dneva bo Lokalc med 7. in 18. uro vsakih 30 minut odpeljal z Avtobusnega postajališča Velenje na Gorico, v Šalek, do postaj na Tomšičevi cesti in pri Tržnici ter proti postajališču Rudarski dom (stari kino). V krožišču bo Lokalc obrnil in pot nadaljeval proti železniški postaji (in ne proti mestnemu stadionu) ter po Partizanski cesti proti Podkraju.

Ker bo v teh dneh promet mimo pokopališča v Podkraju potekal enosmerno, bo Lokalc vozil čez Lokovico in po Partizanski cesti nazaj proti mestu. Ustavil bo na postajališčih pri Cvetličarni Iris ter pri Vili Bianci in se vrnil na Avtobusno postajališče Velenje.

V bližini pokopališč v Podkraju in Škalah bo veljal spremenjen prometni režim od 31. oktobra od 6. ure do 1. novembra do 20. ure.

V Podkraju bo omogočen le enosmeren promet po Pokopališki cesti. Začetek enosmernega prometa bo veljal od mosta – križišča pri odcepu za Cesto Janka Vrabiča mimo pokopališča do križišča Veliki vrh oz. Podgorje.

V okviru začasne prometne ureditve je tudi na območju pokopališča Škale predviden enosmeren promet od odcepa za pokopališče na škalskem klancu, mimo pokopališča, ter nato po celotni cesti do križišča z državno cesto pri Tašlerju.

Pokopališče Podkraj iz zraka

V Komunalnem podjetju Velenje poleg izvajanja komunalnih dejavnosti upravljamo tudi dve pokopališči, in sicer pokopališče Škale, kjer je okoli 450 grobnih mest, in centralno pokopališče v Podkraju, kjer je okoli 4850 grobnih mest. Pogrebno pokopališka dejavnost je ena izmed dejavnosti PE Komunala, v kateri izvajajo javne gospodarske službe varstva okolja, kot je vodna oskrba ter odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode. Dejavnosti izvajamo skladno z veljavno zakonodajo in s pooblastilom občin lastnic podjetja.

Pokopališka dejavnost zajema skrb za upravljanje pokopališč, pogrebna dejavnost pa je tržna dejavnost. Poleg rednega vzdrževanja pokopališč in načrtovanja investicij, je osrednja naloga pokopališke dejavnosti iskanje zadostnih pokopnih površin za pokojne. Na pokopališču Škale nimamo težav s prostimi grobnimi mesti, saj smo ravno v lanskem letu zaključili z razširitvijo pokopališča in s tem pridobili 120 novih prostih grobnih mest, kar nam po statističnih podatkih zadostuje za približno štirideset let. V sklopu II. faza razširitve pokopališča Škale smo pridobili 40 klasičnih grobnih mest, 60 žarnih grobnih mest in 40 žarnih niš v žarnem zidu. Uredili smo tudi manjši prostor za raztros pepela.

sestanek energetiika 24 10 22

Župan Mestne občine Velenje Peter Dermol in župan Občine Šoštanj Darko Menih sta sklicala sestanek s predstavniki energetskih družb – Premogovnika Velenje, TEŠ, HSE, predstavniki sindikatov zaposlenih in družbe ELES z namenom, da se vsi seznanijo z dejanskimi vzroki za začasno zaustavitev proizvodnje v TEŠ in stanjem v Premogovniku Velenje (v nadaljevanju PV). Na sestanek smo povabili tudi ministra za infrastrukturo mag. Bojana Kumra, ki pa se je opravičil. V medijih in med lokalnim prebivalstvom se zadnje dni širijo različne informacije o razlogih, ki so povzročili zastoj oziroma zmanjšano proizvodnjo v PV. Javnost upravičeno pričakuje pojasnila o dogajanju, ki pa jih zaradi premalo verodostojnih informacij župana nista mogla posredovati.

Župan Mestne občine Velenje Peter Dermol je povedal, da se zaveda, da lokalne skupnosti nimamo pristojnosti poseganja v poslovne odločitve, da pa imamo pristojnost in odgovornost vedeti oz. imeti informacije o  poslovnih odločitvah, ki so vezane na socialno in delovno varnost zaposlenih ter na oskrbo s toplotno energijo Šaleške doline. Zato je predlagal razpravo o ključnih točkah za obe lokalni skupnosti: razlogi za izklop TEŠ iz energetskega omrežja in vplivi na oskrbo s toplotno energijo, stanje v PV glede načina in zmožnosti izkopa premoga, posledice za socialno in delovno varnost zaposlenih, stanje na področju uvoza tujega premoga ter ukrepi za preprečevanje vplivov razkladanja premoga na Krajevno skupnost Pesje.   

Statistika

Odjemnih mest
Oskrbovanih objektov
Kilometrov omrežja
Infrastrukturnih objektov