DEŽURNE ŠTEVILKE

 

 

 

 

 

Na območju občin Velenje, Šoštanj in Šmartno ob Paki s 1. aprilom 2023 stopijo v veljavo nove cene vodnih dejavnosti. Osnova za spremembo cen je Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja.

V skladu z Uredbo se uveljavljajo nove cene na dejavnosti oskrbe s pitno vodo, in sicer se spreminja cena storitve vodarine ter omrežnine vode. Pri dejavnosti odvajanja komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin se spreminjata omrežnina odvajanja komunalne odpadne vode in omrežnina za storitev odvajanja padavinske odpadne vode s streh.

Kljub racionalizaciji poslovanja Komunalnega podjetja Velenje in intenzivnemu zniževanju stroškov rednega vzdrževanja, stroškov dela in neproizvodnih stroškov, omejevanju načrtovanih investicij in iskanju novih trgov za povišanje prihodkov je dvig cen vodnih dejavnostih in dejavnosti odvajanja komunalnih in padavinskih odpadnih voda z javnih površin zaradi povečanih stroškov električne energije, vodovodnega materiala ter ostalih vkalkuliranih stroškov neizogiben.

Povišanje cen vodnih dejavnosti bo za gospodinjstvo na podlagi povprečnih količin (15 m3) za uporabnike, priključene na čistilno napravo, na položnici pomenilo naslednje: mesečni strošek, ki je doslej 21,82 € z DDV, bo po novem znašal 27,39 € z DDV.

Povišanje cen dejavnosti odvajanja in čiščenja komunalnih in padavinskih odpadnih voda z javnih površin bo za gospodinjstvo na podlagi povprečnih količin (15 m3) za uporabnike, priključene na čistilno napravo, na položnici pomenilo naslednje: mesečni strošek, ki je doslej 24,27 € z DDV, bo po novem znašal 24,73 € z DDV.

Sprememba cen komunalnih storitev je za uporabnike vedno skrajno nepriljubljen ukrep in tega se zavedamo tudi v Komunalnem podjetju Velenje, zato se bomo še naprej trudili, da bomo z nadaljevanjem racionalizacije poslovanja stremeli k znižanju cen komunalnih storitev. Naš namen nikakor ni slabšanje gospodarskih in socialnih pogojev naših uporabnikov, pač pa je energetska kriza tudi nas pahnila v situacijo, ki terja te ukrepe.

Sklep o spremembah cen vodnih dejavnostih (oskrba s pitno vodo, odvajanje komunalnih in padavinskih odpadnih voda z javnih površin) je sprejel Svet ustanoviteljev Komunalnega podjetja Velenje, d. o. o., na 2. redni seji, ki je potekala 20. marca 2023.

Več informacij o cenah vodarine in odvajanja komunalnih in padavinskih odpadnih voda z javnih površin si lahko preberete na spletni strani www.kp-velenje.si. na povezavi

Komunalno podjetje Velenje, d. o. o.

PREVEZAVA OBNOVLJENEGA TRANSPORTNEGA VODOVODA V ŠOŠTANJU 1

Nemotena in kvalitetna oskrba prebivalcev Šaleške doline s pitno vodo je eden od temeljnih ciljev Komunalnega podjetja Velenje kot izvajalca obveznih in izbirnih gospodarskih javnih služb. Tako so bili zaposleni v Komunalnem podjetju Velenje v mesecu marcu postavljeni pred velik izziv: izvesti prevezavo novo zgrajenega transportnega vodovoda v Šoštanju v skupni dolžini kar 590 metrov.

Del 590 metrov obnovljenega vodovoda predstavlja odsek glavnega transportnega cevovoda Šaleške doline, ki povezuje njen vzhodni in zahodni del, zaključuje pa se na eni strani z Napravo za pripravo pitne vode Grmov vrh in na drugi strani z glavnim vodohranom R1 Velenje na Konovem. Ker je ta cevovod že v zaključni dobi obratovanja, že nekaj let načrtujemo njegovo obnovo po posameznih odsekih.

Obnovo smo izvedli sočasno z obnovo cevovoda za potrebe Termoelektrarne Šoštanj in je zgleden primer dobrega načrtovanja skupnih investicij v dolini.

Potem ko je bil nov transportni vodovod DN 350 v celoti položen, so sledile prevezave na sistemu in vključitev novega vodovoda v obratovanje. Prevezave so se izvajale v sredo, 22. marca 2023. Zaradi časovne omejitve in kompleksnosti del sta bili na terenu prisotni ekipa sektorja vzdrževanja in ekipa sektorja distribucije pitne vode, saj je bilo potrebno zagotavljati nemoteno oskrbo s pitno vodo tudi v času izvajanja del.

V sklopu izvedbe omenjenih del je bilo ključnega pomena ustrezno strokovno sodelovanje med sektorjem vzdrževanja in sektorjem distribucije pitne vode. Zaposleni v sektorju vzdrževanja so predhodno pripravili vse za izvedbo prevezav, sektor distribucije pitne vode pa je začel v sredo z delom že ob 5. uri zjutraj, pri čemer smo morali ustaviti odvod iz Naprave za pripravo pitne vode Grmov vrh, kompletno območje pa smo v tem času oskrbovali iz vodohrana R1 Velenje, v katerega priteka voda iz Naprave za pripravo pitne vode Čujež.

V času spremenjenega režima oskrbe s pitno vodo smo izvedli prevezave novega vodovoda na obstoječi sistem. Delo je potekalo tekom celega dne, prevezave pa so bile zaradi velikih profilov cevi ter velike globine cevovoda, ponekod tudi do 3 metre, izredno zahtevne. Po končanih prevezavah smo morali vzpostaviti normalno obratovanje NPPV Grmov vrh in prekinitev nadaljnje dobave pitne vode iz R1 Velenje proti Šoštanju in Šmartnemu ob Paki. Vsa potrebna dela smo tako zaključili okoli 20. ure zvečer.

MOPE črpanje sredstev 21. 3. 2023

Vodstvo Komunalnega podjetja je po dveh pomembnih koordinacijskih srečanjih o preobrazbi daljinskega ogrevanja pri pristojnemu ministru za okolje, podnebje in energijo, mag. Bojanu Kumru in nato državni sekretarki MOPE mag. Tini Seršen s strokovno ekipo dalo pobudo delovno srečanje, kjer smo dodatno naslovili vsa vprašanja v zvezi z bližnjim črpanjem evropskih sredstev za ta ključni projekt v Šaleški dolini.

Dolina je pred izjemno pomembnim obdobjem prestrukturiranja po koncu izkopavanja premoga. Priprava projektov, ki jih bomo v sodelovanju z glavnima akterjema šaleške termo-divizije, Termoelektrarno Šoštanj in Premogovnikom Velenje, pa tudi posamično, prijavljali za sofinanciranje projektov iz evropskega Sklada za pravični prehod in za pomoč države, je v sklepni fazi.  Srečanje je vodil direktor Urada za spodbujanje zelenega prehoda, MOPE, Klemen Košir z ekipo, srečanja pa se je udeležila tudi Mojca Šteblaj, Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj.

Direktor KPV, mag. Gašper Škarja, je poudaril izjemen pomen čim prejšnjega začetka črpanja evropskih sredstev, brez katerih izvedba rezervnega načrta ogrevanja Šaleške doline ne bo mogoča. Z našim daljinskim sistemom trenutno s toplotno energijo oskrbujemo skoraj 40.000 prebivalcev in več kot 650 industrijskih uporabnikov, pri čemer smo povsem odvisni od Termoelektrarne Šoštanj.

Prvi koraki na poti k preobrazbi so: obnova izolacij in podporja na distribucijskem omrežju, posodobitve toplotnih postaj in energetska sanacija stavb. Že samo ti trije koraki bi pomenili 25.269 t manj izpustov CO2, za 21.150 t manj porabljenega premoga in prihranek toplotne energije v višini 76.559 MWh. Šele po tem bomo lahko vpeljali 100-odstotno zelene vire energije za daljinsko ogrevanje.

Prvi razpisi bodo, kot so nam pojasnili, na voljo v roku meseca dni. Dogovorili smo se, kaj vse mora vsebovati prijava na razpis in kako poteka potrjevanje prijave, dorekli smo tudi vsebino in časovne roke del, ki jih moramo opraviti, da bi dobili evropska sredstva. Konkretno smo spregovorili tudi o evropskih mehanizmih tehnične pomoči (mehanizem Target, Evropska investicijska banka) pri pripravi dokumentacije za naše projekte.

Opozorili so nas tudi na 9. člen Uredbe EU o vzpostavitvi Sklada za pravični prehod, ki jasno opredeljuje, da Sklad med drugim ne podpira naložb, povezanih s proizvodnjo, predelavo, prevozom, distribucijo, skladiščenjem ali zgorevanjem fosilnih goriv. To pomeni, da je lesna biomasa, ki je med potencialnimi viri za našo preobrazbo lahko vključena samo kot končni odpadek, kar bomo morali tudi ustrezno dokazati. Izkazalo se je, da lahko za 1. fazo preobrazbe (tj. obnova cevovodov, postavitev toplotnih podpostaj in manjši lasten OVE vir) iz EU Sklada za pravičen prehod pridobimo približno 20 milijonov evrov.

Na naslovni fotografiji: koordinacijski sestanek na temo črpanja evropskih sredstev za Preobrazbo sistema daljinskega ogrevanja v Šaleški dolini, Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo.

Statistika

Odjemnih mest
Oskrbovanih objektov
Kilometrov omrežja
Infrastrukturnih objektov