VLOGE IN OBRAZCI

Soglasja naslov

V skladu z zakonodajo in javnimi pooblastili občin lastnic našega podjetja, izdajamo projektne pogoje, smernice, mnenja za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda, oskrbo s pitno vodo, oskrbo s toploto, zemeljskim plinom in hladom ter ostale pogoje in soglasja k dovoljenjem za posege v prostor, če so to posegi v komunalno infrastrukturo.

Pri pripravi projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja je potrebno pridobiti projektne pogoje in mnenja za komunalno infrastrukturo. Na podlagi obstoječih podatkov in terenskega ogleda izdamo projektne pogoje za priključitev na le - to. Če so v projektu izdani pogoji upoštevani oziroma na terenu ustrezno izvedeni, investitorju izdamo mnenje k projektni dokumentaciji oz. izjavo k uporabnemu dovoljenju.

Pri nas lahko naročite:

  • projektne pogoje h gradnji (vodovod, kanalizacija, plinovod in toplovod),
  • mnenja k projektnim rešitvam oz. k projektni dokumentaciji,
  • smernice in mnenja k prostorskim aktom,
  • soglasja za priključitev obstoječega objekta na vode GJI,
  • soglasja za začasno priključitev na vodovod.

Izdaja omenjenih dokumentov je brezplačna. Izdaja se izvrši v skladu z veljavno zakonodajo.