POGOSTA VPRAŠANJA
Informacije, ki jih uporabniki pogosto iščejo

Odvajanje in čiščenje

Soglasja

Oskrba z vodo

Zemeljski plin

{slider title="NADGRADNJA DOLOČANJA KOLIČIN ZEMELJSKEGA PLINA V REPUBLIKI SLOVENIJI S 1. OKTOBROM 2018?" open="false" class="icon"}

Za zagotavljanje učinkovitega trga z zemeljskim plinom bomo na slovenskem plinovodnem sistemu s 1. oktobrom 2018 uvedli enotni sistem določanja porabe tega energenta, in sicer s posodobljenimi obremenitvenimi profili odjemalcev. V skladu z Uredbo Evropske komisije št. 312/2014 (UL EU, L 91/15) in Uredbo o delovanju trga z zemeljskim plinom (UL RS, št. 61/16) bomo v Sloveniji od 1. oktobra dalje tako kot v drugih državah EU na distribucijskih sistemih uvedli enotno metodologijo za določanje ne dnevno merjenih odjemov. Metodologijo bomo uporabljali za tista odjemna mesta, za katera nimamo podatkov o dnevnih količinah.

Po tej metodologiji bo vsakemu ne dnevno merjenemu odjemnemu mestu dodeljen obremenitveni profil, po katerem bo količina distribuiranega zemeljskega plina v odvisnosti od temperature, namena uporabe, dneva v tednu in sezone določena za vsak dan posebej.

Cilj metodologije je, da se ocenjena poraba zemeljskega plina približa dejanski porabi, večje spremembe pri določanju količin pa v tem trenutku niso predvidene. Pri določanju mesečne porabe zemeljskega plina bomo tako kot doslej upoštevali vsako odčitano in sporočeno števčno stanje, ki ga boste v predpisanem obdobju sporočili operaterju distribucijskega sistema ali dobavitelju.

Več informacij o metodologiji je na voljo na spletni strani (http://www.plinovodi.si/za-uporabnike/pripravljavec-prognoz/) in na kontaktni telefonski številki 03 896 12 66 oziroma 080 80 34.

{slider title="OBRAČUN ZEMELJSKEGA PLINA PO 1. 1. 2017?" open="false" class="icon"}

Z veljavnostjo nove Uredbe o delovanju trga z zemeljskim plinom (UL RS, št. 61/16) in določil Akta o spremembah in dopolnitvah Akta o metodologiji za obračunavanje omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina (UL RS, št. 85/2016), se s 1. januarjem 2017 spremeni način obračunavanja storitev oskrbe z zemeljskim plinom za vse tarifne postavke, tako fiksni kot variabilni del.

Toplota