IMG 9180

Letošnji redni letni Remont je potekal od petka, 27. 7. do nedelje 29. 7., skladno s programom del, katerega smo izdelali in potrdili v mesecu maju.

Na remontu je sodelovalo 24 delavcev Komunalnega podjetja Velenje, PE Energetika. Vsa planirana dela smo opravili brez težav, vse v zastavljenih časovnih okvirjih, nekaj del pa smo opravili celo veliko prej, kot smo načrtovali.

Distribucijski sistem je v času remonta obratoval, prekinitve dobave toplote so bile le na posameznih oskrbovalnih področjih Velenja, kjer so se izvajala dela. Na področju Šoštanja in Topolšice odjemalci remonta niso zaznali, saj smo tam že v začetku poletja izvedli vsa obnovitveno - vzdrževalna dela s kratkimi prekinitvami obratovanja, katere odjemalci verjetno sploh niso občutili.

Za samo izvedbo remonta smo z gradbeno pripravljalnimi deli, kar vključuje odkrivanje kinetnih in betonskih plošč jaškov, pričeli že nekaj dni pred petkom. V noči iz četrtka na petek, pa smo na celotnem omrežju znižali temeraturo ogrevne vode na 95°C.  

V času remonta smo obnovili 30 metrov cevovoda DN 300 na 3 cevnem toplovodnem sistemu, izvedli vse načrtovane revizije visokonapetostnih energetskih naprav ter posodobili 2 večja jaška na vročevodnem omrežju in 4 na toplovodnem sistemu.

Posebnost letošnjega remonta je bila, da smo večino dela usmerili v zamenjave dotrajanih armatur v jaških, katere ne opravljajo več svoje funkcije v času izločevanja posameznih odsekov vročevodnega ali toplovodnega omrežja oz. ne tesnijo, ko želimo segmentno odpravljati manjše netesnosti na cevovodih. Za namen zanesljivega tesnenja pri zaustavitvah na posameznih zapiralnih območjih se je izvedla zamenjava 8 večjih zapornih armatur, sočasno pa so se na zapiralnih območjih najstarejšega 3 cevnega toplovodnega omrežja izvajale tudi prevezave nekaterih cevovodov na tehnično-ekonomnejši način obratovanja in sicer preureditev na 2 cevni sistem. Teh prevezav smo izvedli 8.

Z izvedbo letnega remonta smo opravili veliko posodobitev in izvedli najobsežnejša vzdrževalna dela na distribucijskem sistemu, s čimer bomo lahko v prihajajoči ogrevalni sezoni še naprej zagotovljali varno, učinkovito in zanesljivo oskrbo vsem odjemalcem v Šaleški dolini.