Obnova vrocevoda Gorica

Komunalno podjetje Velenje, d. o. o., v vlogi koordinatorja izvedbe del, obvešča odjemalce toplote na območju Gorice, da se bodo v mesecu maju začela po določilih 4. člena Uredbe o vzdrževalnih delih v javno korist na področju energetike (Uradni list RS št. 125/2004 in 71/2009) izvajati investicijsko vzdrževalna dela na 162 metrskem odseku vročevoda ob Šaleški cesti v smeri Gorice.

Postopek oddaje javnega naročila je v skladu z določili Zakona o javnem naročanju (ZJN-3) izvedlo Komunalno podjetje Velenje, d. o. o., v imenu Mestne občine Velenje in Občine Šoštanj.

Gradnja bo potekala v skladu s projektno dokumentacijo PZI – investicijsko vzdrževalna dela, »Sanacija vročevoda Podkraj-Gorica, odsek J5053 do J5517, 2. faza, ki je bila izdelana v Komunalnem podjetju Velenje, d. o. o., Koroška cesta 37/b, 3320 Velenje«, št. projekta: 363-TO/2017, februar 2017.

Predvidena dela zajemajo obnovo izolacijskega plašča cevovoda, vključno s peskanjem ter antikorozijsko zaščito cevovoda, zamenjavo podpor in delov cevovoda, vključujejo pa tudi pripravljalna in zaključna gradbena dela.

V primeru zamenjave posameznih odsekov cevovoda bo na celotnem območju Gorice prihajalo do občasnih motenj pri dobavi sanitarne tople vode, o čemer bodo odjemalci pravočasno obveščeni.

Zaključek del je predviden konec meseca julija 2017.

Prizadevali si bomo, da bodo dela zaključena v najkrajšem možnem času in s čim krajšimi prekinitvami dobave toplote končnim odjemalcem.