plin

Z veljavnostjo nove Uredbe o delovanju trga z zemeljskim plinom (UL RS, št. 61/16) in določil Akta o spremembah in dopolnitvah Akta o metodologiji za obračunavanje omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina (UL RS, št. 85/2016), se s 1. januarjem 2017 spremeni način obračunavanja storitev oskrbe z zemeljskim plinom za vse tarifne postavke, tako fiksni kot variabilni del.

Poraba plina, ki je bila izmerjena, in se je do konca leta 2016 na računih obračunavala v standardnih kubičnih metrih plina (Sm3), se s 1. januarjem 2017 pretvori v energijske enote – kilovatne ure (kWh).  Pristojne državne inštitucije so v letu 2016 določile tudi cene prispevkov, dodatkov in taks, preračunane na novo enoto mere - EUR/kWh, ter jih objavile na svojih spletnih straneh.

Zakaj obračunavanje v energijskih enotah kWh?

Obračunavanje v novih energijskih enotah kWh se izvaja zaradi poenotenja trga z zemeljskim plinom v Evropski uniji, saj takšen način obračunavanja že uporabljajo v večini držav v evropski uniji. Poenotenje energijskih enot v kWh, omogoča uporabniku tudi neposredno primerjanje stroškov ogrevanja s konkurenčnimi gorivi.

Način preračuna iz količine v energijo

Količinski odjem zemeljskega plina se meri s plinomerom, ki prikazuje odjem zemeljskega plina v kubičnih metrih (m3). Na mesečnih računih se s 1. januarjem 2017 popis zemeljskega plina prikazuje v odčitanih m3 in preračunanih kWh, obračunava se samo v kWh. Za preračun so upoštevajo geografska višina odjemnega mesta, lokacija plinomera (znotraj ali izven stavbe) in nadtlak zemeljskega plina na merilnem mestu.

Osnovni pojmi preračuna:

1. Izračun dobavljene energije (E):

E [kWh] = VN [Nm3] * HS,I,RS [kWh/Nm3]

E …     je količina energije dobavljenega zemeljskega plina  [kWh];

VN …    je z merilno napravo s prigrajenim korektorjem temperature in tlaka izmerjen volumen odjema zemeljskega plina pri referenčnem normalnem stanju ali izmerjena količina zemeljskega plina, preračuna na referenčno normalno stanje [Nm3];

HS,I,RS…je povprečna kurilna vrednost za notranje izstopne točke v prenosnem sistemu [kWh/Nm3], ki jih objavlja operater prenosnega omrežja na svoji spletni strani (www.plinovodi.si).

 

2. Izračun normalnega volumna zemeljskega plina (VN):

VN [Nm3] = VD [m3] * z

VD  …   je z merilno napravo brez prigrajenega korektorja temperature in tlaka izmerjen volumen odjema zemeljskega plina [m3];

z …      je pretvorbeni faktor, ki določa razmerje med VN in VD in se izračunana z upoštevanjem delovnih parametrov na merilnem mestu po enačbi:

 

 

kjer oznake pomenijo:

Tn…     je referenčna temperatura zemeljskega plina za določitev volumna v Nm3 [K] in znaša 273,15 K (oziroma 0°C)

Teff…   je obračunska temperatura zemeljskega plina na merilnem mestu [K], ki znaša 6°C za plinomere nameščene zunaj stavbe in 15°C za plinomere nameščene znotraj stavbe

Pamb…je srednji zračni tlak na območju izvajanja distribucije [mbar], izračunan z upoštevanjem srednje nadmorske višine na območju izvajanje distribucije, ki se izračuna 

Pamb = 1016mbar – 0,12mbar/m *H [mbar]

kjer pomenijo :

H…      je srednja nadmorska višina območja izvajanja distribucije zemeljskega plina [m]

Peff … je nadtlak zemeljskega plina na merilnem mestu [mbar]

Pn …    je referenčni tlak zemeljskega plina (1013,25 mbar)

3. Podatki upoštevani pri izračunu z letno porabo 1000 Sm3

 • srednja nadmorska višina (H) območja distribucije – Mestna občina Velenje, občina Šoštanj, H = 437 m
 • pretvorbeni faktor (z) za primer izračuna ekvivalentne količina VN za vse primere vgradnje plinomera (zaokrožen na 5 decimalnih mest):
  • plinomer brez korektorja temperature in tlaka, vgrajene izven objekta na tlaku 23 mbar, Teff=279,15 K = faktor z = 0,95273,
  • plinomer s korektorjem temperature in korekcijo volumna na 15°C, vgrajene v ali izven objekta, na tlaku 23 mbar, Teff=288,15 K = faktor z = 0,92297,
  • plinomer s korektorjem temperature in korekcijo volumna na 15°C, vgrajene v ali izven objekta na tlaku 80 mbar, Teff=288,15 K = faktor z = 0,97630,
 • povprečna zgornja kurilnost zemeljskega plina za notranje izstopne točke v prenosnem sistemu zemeljskega plina (Hs) za december 2016, Hs = 11,365 kWh/Nm3.

 3.1. Karakteristike gospodinjskega odjemalcaza tarifne skupine CDK3

 • plinomer brez temperaturne korekcije, vgrajen izven objekta (Teff = 279,15 K oz. 6°C),
 • meritev na 23 mbar (peff = 23 mbar),
 • merska enota m3, poraba VD = 1.000 m3,
 • srednja nadmorska višina območja izvajanja distribucije zemeljskega plina, H = 437 m,
 • srednja vrednost zgornje kurilnosti, Hs = 11,365 kWh/Nm3,
 • pretvorbeni faktor z = 0,95273.

3.2. Preračun količine zemeljskega plina v normalne kubične metre po enačbi

VN  = VD  * z = 1.000 * 0,95273 = 952,73 Nm3

3.3. Izračun dobavljene energije po enačbi in na računu

 Energija = VN * HS,I,RS  = 952,73 * 11,365 = 10.827,79 kWh

3.4. Na dobavljeno količino energije se obračunajo tudi dodatki in prispevki, kot so:

Trošarina se obračuna od trošarinskih izdelkov, proizvedenih na območju Republike Slovenije in trošarinskih izdelkov, ki se uvozijo v RS na osnovi Zakona o trošarinah (UL RS, št. 97/2010-UPB8, 48/2012, 109/2012), Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente (UL RS, št. 26/2010 – 26/2014 in spremembe) in Odredbe o pretvorbi zenska trošarine za zemeljski plin (UL RS, št. 81/2016) v EUR/kWh.

Taksa za obremenjevanje zraka CO2 se obračuna na osnovi Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida (UL RS, št. 22/2016) v EUR/kWh.

Dodatek k ceni za zemeljski plin za povečanje energetske učinkovitosti se obračuna na podlagi Uredbe o zagotavljanju prihrankov energije pri končnih odjemalcih (UL RS, št. 114/09, 22/2010, 57/2011 in 96/2014) v EUR/kWh.

Prispevek za OVE in SPTE za zemeljski plin se obračuna na podlagi Akta o določitvi prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije (UL RS, št. 38/2014, 56/2015) v EUR/kWh.

Opomba:

Decimalna mesta pri pripravi in navedbi podatkov na računu se zaokrožijo skladno z Uredbo o delovanju trga z zemeljskim plinom (UL RS, št. 61/16), in sicer se vrednosti za posamezne enote zaokrožijo:

 • za kWh: brez decimalnih mest; 
 • za EUR/kWh: pet decimalnih mest; 
 • za kWh/Nm3: tri decimalna mesta; 
 • za m3 in Nm3: brez decimalnih mest.
Save
Uporabniške nastavitve piškotkov
Piškotke uporabljamo, da bi zagotovili najboljšo izkušnjo z našo spletno stranjo. Če piškotke onemogočite, stran morda ne bo delovala pravilno.
Sprejmi vse
Zavrni vse
Preberi več
Essential
Nujno potrebni piškotki za delovanje spletne strani. Teh piškotkov se ne da izklopiti.
Sistemski piškotek
Sprejmi
Analytics
Orodja, ki se uporabljajo za analizo podatkov za merjenje učinkovitosti spletnega mesta in za razumevanje delovanja.
Google Analytics
Sprejmi
Zavrni