the water ice of the dynamic highdefinition picture 3 170550

Letošnje izredno nizke zimske temperature so povzročile kar nekaj težav tudi v procesu oskrbe s pitno vodo. Ena od posledic je tudi zamrznitev vode v vodovodnih priključkih. Zaradi zaščite pred vplivom zmrzali vodovodne cevi praviloma potekajo vsaj 80 cm pod terenom. Kadar vodovod ni položen dovolj globoko ali kadar pride do dolgotrajnih nizkih temperatur, se zgodi, da voda v ceveh zamrzne. Pogosto so razlog tudi majhni pretoki, zato so temu tveganju bolj izpostavljeni objekti, ki imajo razmeroma nizko porabo ali pa je sploh nimajo (npr. vikendi).

V letošnji zimi smo reševali kar 15 primerov zmrzali vodovodnih priključkov. Še posebej gre izpostaviti znotraj mestne občine Velenje vikende na Paškem Kozjaku in v Cirkovcah, v občini Šoštanj objekte v Florjanu ter v občini Šmartno ob Paki objekte v zaselku Mali Vrh.

V prvi fazi smo poskušali nastali problem reševati z odtalitvijo zmrznjenih priključkov s pomočjo visokotlačnega čistilca v kombinaciji s toplo vodo. Kjer se zmrzali ni dalo odpraviti na omenjeni način, smo izvedli začasne priključke od najbližjih sosednjih objektov, pri čemer je bilo potrebno vodo pustiti teči 24 ur na dan, da smo preprečili zmrzal tudi začasnega priključka. Pri tem je sicer prišlo do določenih količin izgub vode, vendar smo lahko le na ta način omogočili vsem uporabnikom kontinuirano oskrbo s pitno vodo.

Letošnja zima je povzročila zaradi izredno nizkih temperatur kar nekaj preglavic tako upravljavcu javnega vodovoda kot uporabnikom, vendar je potrebno poudariti, da smo v primerjavi z ostalimi upravljavci javnih vodovodnih omrežij težave reševali dokaj uspešno, saj smo vsem uporabnikom skozi celotno kritično obdobje zagotavljali ustrezno oskrbo s pitno vodo.