19 gasper skarja kv 06 2017

Gašper Škarja: »Med letošnjimi prednostnimi naložbami bo obnova omrežij.«

Vabljeni k branju intervjuja z direktorjem podjetja mag. Gašperjem Škarjo, ki je bil objavljen 9. 5. 2019 v tedniku Naš čas. Z njim se je o poslovanju podjetja v letu 2018 in o načrtih za leto 2019 pogovarjala Tatjana Podgoršek. 

Zaradi neuveljavljenih višjih cen rdeče številke – Komunalno podjetje Velenje lansko poslovno leto sklenilo z nekaj manj kot 386 tisoč evri izgube – Za vlaganja blizu 8 milijonov evrov – Bo posebna komisija našla možnost prihrankov?

Člani nadzornega sveta, skupščine in sveta ustanoviteljev Komunalnega podjetja Velenja so za lanske poslovne rezultate podjetja menili, da so ti kljub izkazani izgubi zadovoljivi. »Izguba je nastala izključno zaradi neuveljavitve višje cene toplotnega ogrevanja pri uporabnikih. 1. novembra lani je Teš dvignil nakupno ceno toplote za 23,58 odstotkov, česar pa odjemalci niso občutili. Sicer pa je bilo poslovanje ostalih dejavnosti pozitivno. Prav tako nismo zabeležili večjih in daljših prekinitev pri oskrbi s komunalnimi dobrinami, kar pomeni, da je bila ta nemotena. Tudi finančni izkazi ostalih dejavnosti so pozitivni,« je pojasnil direktor podjetja mag. Gašper Škarja.

Izgube za slabih 386 tisoč evrov

Na vprašanje mar nista razliko med nabavno ceno in ceno toplotne energije za uporabnike v določenem deležu pokrivali v obliki subvencije ustanoviteljici - občini Velenje in Šoštanj in koliko je znašal ta delež? je sogovornik odgovoril:

Lansko poslovno leto je velenjska komunala sklenila z nekaj manj kot 386 tisoč evri izgube, kar ni malo. Po odločitvi organov upravljanja in nadzora podjetja bo za zdaj ostala nepokrita, prav tako z njo, zagotavlja sogovornik, ne bodo uporabnikov dodatno obremenili. Zavedajo se, da jo bo potrebno pokriti v doglednem času bodisi z vplačili družbenikov ali s še intenzivnejšimi ukrepi za izboljšanje poslovanja. »Izvajamo veliko racionalizacijskih ukrepov, povečujemo delež tržnih dejavnosti. Te prinašajo vse več prihodkov in že doslej z njimi blažimo pritisk na povišanje cen storitev.« Slednje predstavljajo 15 odstotni delež pri prihodkih. V prihodnje si želijo, da bi projektiranje, nadzor in inženiring posle, za katere skrbi služba za investicije, še razširili, prav tako dejavnosti lastnega laboratorija in predelave biološko razgradljivih odpadkov. To bo v veliki meri odvisno od gospodarske klime in kadrovskih možnosti. Pomemben delež tržnih dejavnosti predstavlja še čiščenje jamske vode in pogrebna služba.

Na vlaganja blizu 8 milijonov evrov

Čeprav se lahko ponašajo z eno tehnološko najsodobnejših komunalnih infrastruktur, ves čas skrbijo za njeno »dobro kondicijo«, zagotavlja Škarja. Skupaj z lastnicami – občinami Šaleške doline - se zavedajo, da je ta za nemoteno delovanje sistemov in za dobro oskrbo uporabnikov nujna. Ves denar, ki ga zberejo v okviru najemnine, vlagajo nazaj v sisteme. Lani so namenili za obnovo in posodobitev infrastrukture blizu 4 milijone evrov, približno toliko tudi za njeno vzdrževanje. Denar so usmerili predvsem v posodobitev primarnega in sekundarnega omrežja na toplovodni in vodooskrbni dejavnosti, saj so kapitalne objekte (čistilne naprave, energetske postaje) sanirali ali zgradili nove v prejšnjih letih. »Verjamemo, da bodo ta vlagala zadostila nadaljnjemu uspešnemu izvajanju komunalnih dejavnosti.«

Že nekaj časa varčujejo s komunalnimi dobrinami tudi odjemalci - tako gospodinjstva, še bolj industrija, kar se odraža v manj prodanih količinah vode in toplotne energije. Ta trend so zaznali tudi lani, in sicer je bila poraba vode nižja za 2 odstotka, toplotne energije pa za 5 odstotkov glede na plan. Manj prodane toplotne energije pripisujejo energetski sanaciji objektov in nekoliko milejši zimi. »Tolikšnega padca porabe kot je bil v preteklih letih, ne beležimo več. Moram pa ob tem povedati, da se z varčevalnimi ukrepi stanju prilagajamo že med letom, saj vemo, da se bo trend nadaljeval tudi v prihodnje.«

Lani iz naslova upravljanja parkirišč in modrih con več prihodkov

Pred dvema letoma je komunalno podjetje prevzelo upravljanje s parkirišči in modrimi conami v mestni občini Velenje. Dejavnost je lani sicer navrgla 232 tisoč evrov, kar je nekoliko več kot leta 2017 predvsem zaradi večje prodaje letnih kart in mobilnega plačevanja, a beležijo pri dejavnosti pozitivno nulo. »Na aprilski seji so velenjski svetniki poročilo o izvajanju dejavnosti ocenili kot pozitivno.«

Ustanovitev skupne komisije

Lani je v občinah Velenje in Šoštanj najbolj razburjal dvig cene toplotne oskrbe. Za gospodinjstva je bil strošek ogrevanja v povprečju višji za 8 odstotkov, za industrijo pa nekoliko več, saj se je za industrijske odjemalce cena v celoti uskladila z višino nakupne cene. Razliko med nakupno in prodajno ceno za gospodinjski odjem pokrivata ustanoviteljici podjetja (občini Velenje in Šoštanj), ki tega bremena najbrž dolgo ne bosta zmogli. O tem Gašper Škarja pravi: »1. februarja letos smo bili skupaj z občinama prisiljeni dvigniti cene kljub zavedanju, da bo to pomenilo večjo obremenitev za naše uporabnike, a žal, drugače ni šlo. Še vedno obe občini delno subvencionirata to ceno za gospodinjstva. Takšna pomoč je potrebna, a bo dolgoročno postala nevzdržna zaradi potreb po vlaganjih v infrastrukturo. Potreben bo temeljit premislek kako v prihodnje. Obeta se nam pozitivna sprememba, vidimo pa jo s podpisom poravnave med Mestno občino Velenje in HSE-jem, v okviru katerega je predvidena ustanovitev skupne komisije, ki bo pregledala transparentnost proizvodne cene. Morda bo našla kakšno možnost za prihranek.« Podpis poravnave in ustanovitev komisije naj bi se zgodila še ta mesec, Škarja upa, da bo dogovor prinesel določeno razbremenitev za uporabnike. Prav tako se s pristojnimi ministrstvi dogovarjajo glede stroška emisijskih kuponov, saj je bil ta vzrok za povišanje cene. Ublažili bi jo lahko z dodatnimi brezplačnimi kuponi za proizvodnjo toplote ali pa z vračanjem določenega dela denarja nazaj v energetsko infrastrukturo Šaleške doline.

Letos v ospredju omrežja

Med prednostnimi letošnjimi naložbami bo obnova omrežij na področju komunalne infrastrukture. Nekatera vlaganja načrtujejo sami, pri drugih bodo sledili obnovam občinskih in državnih cest, kolesarskih poti na območju Šaleške doline, kjer bodo obnavljali komunalno infrastrukturo. K nekaterim aktivnostim so že pristopili. Prejšnji teden so pričeli z obnovo Goriške ceste v Velenju, ki bo precejšen zalogaj. »Zato ob tej priložnosti prosimo vse občane za strpnost in razumevanje, saj pri takih delih ne gre brez zapor. Potrudili se bomo, da bomo predvidena dela izvedli v čim krajšem času in da bodo čim manj moteča za občane,« je še dejal Gašper Škarja.