Oskrba s pitno vodo, odvajanje in čiščenje.

Odvajanje in čiščenje

Na sektorju odvajanja odplak vseskozi zagotavljamo nemoteno obratovalno sposobnost kanalizacijskega sistema. V okviru rednega obratovanja in vzdrževanja izvajamo sistemsko določene obratovalne posege, in sicer:

 • redne, dvakrat tedenske preglede in kontrolo delovanja črpališč, črpalk in ostale strojne opreme za prečrpavanje komunalne in padavinske odpadne vode;
 • redno, dvakrat mesečno strojno čiščenje čistilnih jaškov pred črpališči OV z odvozom odpadkov na CČN Šaleške doline, v letu 2015 smo odpeljali 360,5 m3 odpadkov;
 • redno, enkrat mesečno strojno čiščenje in pranje črpališč odpadnih vod;
 • redno, enkrat mesečno strojno čiščenje sifonov (podvodov);
 • redni, dvakrat tedenski nadzor nad delovanjem razbremenilnikov (34 kom) in redno, ročno čiščenje in odstranjevanje naplavljenega sedimenta (peska) in ostalega kosovnega materiala iz razbremenilnikov;
 • redne, najmanj enkrat tedenske preglede in čiščenje vtočnih objektov;
 • redne in izredne preglede kanalizacijskega omrežja, razbremenilnikov, črpališč in vtočnih objektov v času padavin;
 • redni, enkrat letni servisi črpalk v črpališčih OV s strani pooblaščenega serviserja strojne opreme;
 • redno vzdrževanje kanalizacijskega omrežja in objektov, vključno s strojno in elektro opremo črpališč, vzdrževanje opreme za prenos in nadzor podatkov;
 • strojno čiščenje in pregled kanalizacijskega omrežja s TV kamero;
 • storitve intervencijskih posegov na kanalizacijskih priključkih – strojno čiščenje in snemanje s Tv kamero;
 • storitve priprave strokovnih podlag za projektne pogoje in soglasja za priključitev objektov na javno kanalizacijsko omrežje;
 • storitve strokovne podpore in nadzora pri gradnji kanalizacijskih priključkov, širitve javnega kanalizacijskega omrežja in ostale kanalizacije ter izvajanje obnovitvenih investicij objektov in omrežja odvajanja odplak.
KM magistralnega omrežja
km primarnega omrežja
km sekundarnega omrežja
Hišnih priključkov
Prečrpališč

Ceniki odvajanja in čiščenja

Pojdi na cenike

MALE KOMUNALNE ČISTILNE NAPRAVE

Na področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda se je konec leta 2015 spremenila zakonodaja, predvsem so pomembne novosti, ki urejajo področje MKČN in nepretočnih greznic. Najpomembnejše so:
 • Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list, RS št. 98/15)
 • Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda (Uradni list RS, št. 94/14 in 98/15 )
 • Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Uradni list RS, št. 80/12 in 98/15 )
 • Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 64/12 , 64/14 in 98/15 )
Odgovore na pogosta vprašanja o malih čistilnih napravah si lahko preberete v oddelku Pogosta vprašanja ➜ Odvajanje in čiščenje

V spodnjem dokumentu si lahko pogledate zloženko o malih komunalnih čistilnih napravah.
DOBRO JE VEDETI
Kanalizacijski priključek je del interne kanalizacije in poteka od mesta priključitve na sekundarno kanalizacijsko omrežje javne kanalizacije do vključno zadnjega revizijskega jaška pred stavbo ali več stavb, ki so priključene na javno kanalizacijo, ali do zunanje stene stavbe, če revizijskega jaška ni na parceli, na kateri stoji stavba. Interna kanalizacija je sistem kanalov ter z njimi povezanih tehnoloških naprav, namenjenih odvajanju odpadne in padavinske vode od mesta nastanka do izpusta v javno kanalizacijo. Interna kanalizacija, kanalizacijski priključki, nepretočne greznice, obstoječe greznice tel male komunalne čistilne naprave z zmogljivostjo manjšo od 50 populacijskih ekvivalentov (PE), niso objekti javne kanalizacije in so v lasti in upravljanju lastnikov stavb, ki jim pripadajo.