Oskrba s toplotno energijo, zemeljskim plinom in hladom.

Zadnje novice s področja oskrbe z zemeljskim plinom

Komunalno podjetje Velenje, d. o. o., sporoča, da s 1. oktobrom 2022 prekinjamo z dobavo zemeljskega plina odjemalcem v Republiki Sloveniji. Odločitev o prenehanju dobave zemeljskega plina je bila sprejeta po temeljitem premisleku, saj kljub večkratnim zbiranjem ponudb pri dobaviteljih plina nismo prejeli nobene ponudbe, na podlagi katere bi po 1. oktobru lahko še vedno dobavljali plin končnim uporabnikom.

Dodatni razlog k prenehanju dobave zemeljskega plina je tudi analiza poslovanja družbe ter napovedani trendi nadaljnjega razvoja energetske krize po svetu, kar nas je primoralo k temu, da vse odjemalce Komunalnega podjetja Velenje obvestimo, da vam skladno s 15. členom veljavnih Splošnih pogodbenih pogojih za prodajo in nakup zemeljskega plina KPV, sprejetih dne 19. 6. 2019 (vir spletna stran podjetja www.kp-velenje.si), zaradi višje sile odpovedujemo pogodbo o dobavi zemeljskega plina, z upoštevanjem enomesečnega odpovednega roka.

Obveščamo vas, da Komunalno podjetje Velenje izvaja in bo izvajalo vse potrebne aktivnosti, da vam zagotovi stabilno in neprekinjeno oskrbo dobave zemeljskega plina, zato vam bomo nudili vso potrebno pomoč pri zamenjavi dobavitelja z natančnimi informacijami z opisom postopkov za zamenjavo dobavitelja, ki jih je potrebno izvesti za nadaljnjo dobavo zemeljskega plina po 1. oktobru letošnjega leta.

Informacije postopka zamenjave dobavitelja zemeljskega plina

Pri izbiri dobavitelja so v pomoč informativni podatki o višini letnih stroškov oskrbe z zemeljskim plinom, dostopni prek spletne aplikacije za primerjavo stroškov oskrbe z zemeljskim plinom. Spletna aplikacija prikazuje vse ponudbe dobaviteljev zemeljskega plina, ki jih v aplikacijo vnašajo dobavitelji.

Seznanitev novega dobavitelja o izbiri

Odjemalec posreduje izpolnjeno vlogo z minimalnim naborom podatkov novemu dobavitelju prek spletnega obrazca, elektronske ali navadne pošte oz. vzpostavi telefonski kontakt ter izrazi namero o izbiri dobavitelja. Odjemalec lahko pooblasti novega dobavitelja, da v njegovem imenu izvede vse potrebne aktivnosti za uspešno izvedbo menjave dobavitelja.

Pričetek dobave novega dobavitelja

Po zaključenem postopku menjave dobavitelja začne novi dobavitelj odjemalcu dobavljati zemeljski plin v skladu s pogodbenimi določili izbrane ponudbe.

Odjemalec ima ne glede na izbranega dobavitelja pravico do plačila storitev dobave plina in uporabe omrežja z enotnim računom, na katerem uporabo omrežja zaračuna dobavitelj v imenu in za račun operaterja sistema.

  • Primerjalni seznam dobaviteljev in cen zemeljskega plina je dostopen na spletni strani Agencije za energijo (www.agen-rs.si/primerjalnik), kjer si lahko izberete vašega novega dobavitelja. Izbranega dobavitelja morate v najkrajšem času seznaniti o vaši izbiri in z njim skleniti pogodbo o dobavi zemeljskega plina.

Obvestilo o spremembi Splošnih pogodbenih pogojev za prodajo in nakup zemeljskega plina Komunalnega podjetja Velenje, d. o. o., z veljavnostjo 24. 9. 2022

S 24. 9. 2022 stopi v veljavo sprememba Splošnih pogodbenih pogojev za prodajo in nakup zemeljskega plina Komunalnega podjetja Velenje, d. o. o., ( v nadaljevanju Splošni pogodbeni pogoji) zaradi uskladitve z veljavnimi predpisi, to je Zakonom o oskrbi s plini (Uradni list RS, št. 204/21).

Sprememba Splošnih pogodbenih pogojev se poleg ostalih navedenih v pogojih nanaša tudi na

  • 10. člen – Prenos pogodbe, ki se glasi:

''Dobavitelj lahko prenese pogodbo o dobavi na drugo pravno ali fizično osebo, ki opravlja dejavnost dobave zemeljskega plina (v nadaljevanju Drugi dobavitelj). Dobavitelj mora o nameri prenosa pogodbe o dobavi na Drugega dobavitelja, identiteti Drugega dobavitelja in predvidenem datumu prenosa, predhodno obvestiti odjemalca.

Po prenosu, o katerem je odjemalec obveščen skladno s prejšnjim odstavkom, šteje za dobavitelja po teh Splošnih pogodbenih pogojih Drugi dobavitelj, ki je opredeljen v pisnem obvestilu.

Odjemalec lahko v roku štirinajstih (14) dni od prejema obvestila iz prejšnjega odstavka odstopi od pogodbe o dobavi na podlagi pisne odpovedi brez odpovednega roka in brez obveznosti plačila pogodben kazni.

Dobavitelj je pooblaščen osebne podatke odjemalca, ki so potrebni za izvedbo prenosa pogodbe o dobavi, posredovati Drugemu dobavitelju.''

  • 11. člen - Obveščanje, ki se glasi:

''Dobavitelj bo o vsaki spremembi Splošnih pogodbenih pogojev, odjemalca obvestil s pripisom na računu ali drugim pisnim obvestilom ali po elektronski pošti ali na svoji spletni strani, najmanj en (1) mesec pred začetkom veljavnosti spremenjenih Splošnih pogodbenih pogojev.

Če se odjemalec ne strinja s spremenjenimi Splošnimi pogodbenimi pogoji, lahko pisno odpove pogodbo brez odpovednega roka in brez plačila pogodbene kazni v roku 1 meseca po začetku veljavnosti spremenjenih splošnih pogodbenih pogojev. V kolikor odjemalec ne odstopi od pogodbe o dobavi se šteje, da soglaša s spremembo Splošnih pogodbenih pogojev. Spremenjeni Splošni pogodbeni pogoji veljajo kot dodatek k pogodbi o dobavi.

Kot ustrezno obvestilo dobavitelja odjemalcu se šteje tudi obvestilo na računu za zemeljski plin ali na spletni strani dobavitelja.''

  • 5. člen – Cena zemeljskega plina, ki se glasi:

''Dobavitelj bo gospodinjskega in malega poslovnega odjemalca o spremembi cene za dobavo zemeljskega plina, uporabo storitev ODS, obvestil na svoji spletni strani ali s pripisom na računu ali z ločenim dopisom pisno obvestil najmanj en (1) mesec pred njihovo uveljavitvijo.

Če se odjemalec ne strinja s spremembo cene, lahko v roku 15 dni od prejema obvestila o spremembi cene s pisnim obvestilom odstopi od pogodbe in zamenja dobavitelja brez odpovednega roka in brez plačila pogodbene kazni.''

Celotno besedilo o novih Splošnih pogodbenih pogojev je dostopno na spletni strani https://www.kp-velenje.si/index.php/dejavnosti/energetika/oskrba-z-zemeljskim-plinom.

Če se s spremembami Splošnih dobavnih pogojev ne strinjate imate kot končni odjemalec pravico odstopiti od pogodbe o dobavi v roku enega meseca po začetku veljave spremenjenih splošnih pogojev brez odpovednega roka in brez obveznosti plačila pogodbene kazni.

Če potrebujete dodatno pomoč, smo vam na telefonski številki 080 80 34, izbor 4, na voljo v času uradnih ur vsak ponedeljek, sredo in petek od 8. do 15. ure, in po elektronski pošti na naslovu Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. .

Komunalno podjetje Velenje, d. o. o.

Mag. Gašper Škarja, direktor               

PDF IKONA Obvestilo o prenehanju dobave
PDF IKONA Odpoved dobave zemeljskega plina - Postopek zamenjave dobavitelja zemeljskega plina

 Na povezavi si lahko ogledate prispevek o napovedanem prenehanju dobave ZP, VTV Magazin, 30. 8. 2022.    

 

 Sistemska
obratovalna
navodila

za distribucijski sistem zemeljskega plina za geografski območji Mestne občine Velenje in Občine Šoštanj

Poglej
Tehnične
zahteve

za graditev, obratovanje in vzdrževanje naprav distribucijskega sistema zemeljskega plina

PoglejNačrt
nujnih
ukrepov

za zagotavljanje zanesljivosti zaščitenih odjemalcev v primeru izrednih razmer

2. izdaja

PoglejSplošni
pogodbeni
pogoji


o dobavi zemeljskega plina
od 24. 9. 2022


Poglej

Zgodovina oskrbe z zemeljskim plinom

Omrezje DOP

Leta 1995 je Mestna občina Velenje s krajevno skupnostjo Škale - Hrastovec pričela z izgradnjo »Severne veje« plinovodnega omrežja v mestni občini Velenje. V tem letu je bilo zgrajenega 25 km omrežja na področju Krajevne skupnosti Škale- Hrastovec, s priključki za 311 objektov.

Istega leta je Mestna občina Velenje investirala še izgradnjo merilno reducirane plinske postaje - MRP Velenje Sever, za naselja Škale - Hrastovec, Šenbric, Cirkovce, Plešivec, Gaberke in Ravne. Kapaciteta MRP je 1100 hišnih priključkov oz. okoli 50.000 kWh/dan.

Komunalno podjetje Velenje, PE Energetika, je pričelo z distribucijo zemeljskega plina januarja 1996 za naselje Škale - Hrastovec, novembra 1996 pa je bilo zgrajenih še 6 km omrežja v naselju Šenbric s priključki za 43 objektov.

V letu 1997 se je vzpostavila distribucija zemeljskega plina na lokaciji Pekarna presta v Velenju.

Leta 2006 je Komunalno podjetje Velenje, d. o. o., skupaj z Občino Šoštanj pričelo z investicijo »Plinovodno omrežje Gaberke«, ki je bila dokončana leta 2008. Zgrajenih je bilo 14,5 km plinovodnega omrežja s priključki za 199 objektov. Na obstoječem plinovodnem omrežju Škale-Hrastovec in Šenbric je bilo od leta 1996 do 2009 zgrajenih 18 novih priključkov.

Leta 2009 je bila izgrajena tudi merilno reducirana plinska postaja - MRP Velenje – Komunala ter pripadajoče plinovodno omrežje na področju Trebuše, za potrebe trgovskega centra Velenjka in morebitno priključitev okoliških krajev. Kapaciteta MRP je okoli 60.000 kWh/dan.

Leta 2018 se je v sklopu komunalnega opremljanja nove industrijske cone Stara Vas zgradilo tudi plinovodno omrežje, katero trenutno še ne obratuje, saj ni priključeno na nobeno MPR.

Na področju energetike in trga zemeljskega plina precej neugodno leto 2022 je prineslo nov mejnik, saj je Komunalno podjetje Velenje, d.o.o., s 1.10.2022 kot najmanjši dobavitelj v Sloveniji prenehalo z dejavnostjo dobave zemeljskega plina končnim uporabnikom. Podjetje je kot obstoječi dobavitelj vsem 177 odjemalcem aktivno in prednostno pomagalo pri zamenjavi dobavitelja zemeljskega plina.

Ob koncu leta 2022 je na okoli 47 km omrežja izvedenih 599 plinovodnih priključkov 599 in 224 uporabnikov zemeljskega plina.

Zamenjava dobavitelja

Komunalno podjetje Velenje, d.o.o. je lahko vaš novi dobavitelj zemeljskega plina:
1.

Pokličite na brezplačno številko
080 80 34
ali nam pišite na kpv@kp-velenje.si.
2.

Sporočite nam:
- ime in priimek,
- naslov,
- kontaktne podatke (e-pošta, telefon),
- prodajno skupino oziroma vašo letno porabo zemeljskega plina (podatke o prodajni oz. odjemni skupni lahko najdete na položnici)
3.

Na vaš naslov vam bomo poslali »Pogodbo o dobavi zemeljskega plina« in »Pooblastilo« s katerim pooblaščate Komunalno podjetje Velenje d.o.o., da vas zastopa v postopku zamenjave dobavitelja.
4.

Podpisano dokumentacijo nam čim prej vrnite, da bo Komunalno podjetje Velenje d.o.o., pri geografsko pristojnem sistemskem operaterju distribucijskega omrežja zemeljskega plina (ODS) lahko izvedla postopek zamenjave dobavitelja.
5.

V kolikor je bila prijava zamenjave dobavitelja pri ODS pravočasno in uspešno izvedena do vključno 10. dne v tekočem mesecu, bo Komunalno podjetje Velenje d.o.o., vaš novi dobavitelj zemeljskega plina že s 1. dnem naslednjega meseca.

Kako se priključim

Pojdi na kako se priključim


Ceniki zemeljskega plina

Pojdi na cenike

Primerjava dobaviteljev

Na spletni strani Agencije za energijo si lahko v primerjalniku ponudb ogledate informativni izračun letnega zneska za vašo predvideno porabo zemeljskega plina za posamezna odjemna mesta, ki so priključena na posamezno distribucijsko omrežje zemeljskega plina.

Primerjalnik ponudb Agencije za energijo

Reševanje reklamacij in pritožb za gospodinjske odjemalce

INFORMACIJA GOSPODINJSKIM ODJEMALCEM ZEMELJSKEGA PLINA O REKLAMACIJAH IN PRITOŽBAH (na podlagi 175. člena Energetskega zakona – Uradni list RS. Št 17/2014, EZ-1 in kasnejše spremembe in dopolnitve) Dobavitelj zemeljskega plina, KOMUNALNO PODJETJE VELENJE, d.o.o., Koroška cesta 37 b, 3320 Velenje se obvezuje, da bo pri reševanju reklamacij in pritožb upoštevalo vse pravice, ki pripadajo gospodinjskim odjemalcem.
V zvezi z domnevnimi kršitvami dobavitelja pri izvajanju pogodbe o dobavi zemeljskega plina lahko gospodinjski odjemalec:
1.
Najprej vloži pisno reklamacijo pri dobavitelju Komunalno podjetje Velenje, d.o.o. in sicer po pošti na naslov Koroška cesta 37 b, 3320 Velenje ali preko elektronske pošte kpv@kp-velenje.si.
2.
V primeru nestrinjanja z odločitvijo dobavitelja o reklamaciji poda pritožbo na družbo PERSVET d. o. o., Radio cesta 5, 1230 Domžale, v okviru katerega dobavitelj v primeru nestrinjanja gospodinjskega odjemalca z odločitvijo o reklamaciji zagotavlja pregleden, enostaven in brezplačen postopek za obravnavo pritožb gospodinjskih odjemalcev v zvezi z izvajanjem pogodb o dobavi zemeljskega plina.
Pritožba se odda na družbo, in sicer na elektronski naslov info@persvet.eu, pisno na naslov: PERSVET d. o. o., Radio cesta 5, 1230 Domžale ali ustno v kontaktni center 041 302 203 od ponedeljka do četrtka od 7. do 19. ure, petek od 7. do 12. ure. O Vaši pritožbi bo odločala s strani družbe imenovana neodvisna oseba. Pravila v zvezi z imenovanjem osebe za obravnavo pritožb in s postopkom za obravnavo pritožb so dosegljiva na spletnih straneh družbe (www.persvet.eu).
Save
Uporabniške nastavitve piškotkov
Piškotke uporabljamo, da bi zagotovili najboljšo izkušnjo z našo spletno stranjo. Če piškotke onemogočite, stran morda ne bo delovala pravilno.
Sprejmi vse
Zavrni vse
Preberi več
Osnovni piškotki
Nujno potrebni piškotki za delovanje spletne strani. Teh piškotkov se ne da izklopiti.
Sistemski piškotek
Sprejmi
Analitika
Orodja, ki se uporabljajo za analizo podatkov za merjenje učinkovitosti spletnega mesta in za razumevanje delovanja.
Google Analytics
Sprejmi
Zavrni