Oskrba s toplotno energijo, zemeljskim plinom in hladom.

Distribucijski sistem toplote za geografsko območju Mestne občine Velenje in Občine Šoštanj se sestoji iz enega povezanega distribucijskega sistema, ki ga sestavlja:

1. VROČEVODNI (2C) SISTEM DALJINSKEGA OGREVANJA

z ogrevnim medijem vročo vodo, ki prevzema toploto iz proizvodnih virov in jo preko povezanega vročevodnega omrežja distribuira do odjemnih mest v toplotnih postajah in do Centralne energetske postaje (CEP). Nazivni tlak vročevodnega sistema je 16 bar in nazivna temperatura 140 °C v smeri proizvodni vir – Velenje ter nazivni tlak 25 bar in nazivna temperatura 140 °C v smeri proizvodni vir – TPP 505.

2. TOPLOVODNI (2C) SISTEM DALJINSKEGA OGREVANJA (CEP)

z ogrevnim medijem topla voda, ki prevzema toploto iz Centralne energetske postaje in jo preko povezanega toplovodnega omrežja distribuira do odjemnih mest v toplotnih postajah. Nazivni tlak toplovodnega sistema je 16 bar in nazivna temperatura 120 °C.

3. TOPLOVODNI (2C) SISTEM DALJINSKEGA OGREVANJA

z ogrevnim medijem topla voda, ki prevzema toploto iz toplotnih postaj in jo preko povezanega toplovodnega omrežja distribuira do odjemnih mest v internih toplotnih postajah. Nazivni tlak toplovodnega sistema je 6 bar in nazivna temperatura 110 °C.

4. TOPLOVODNI (4C) SISTEM DALJINSKEGA OGREVANJA

z ogrevnim medijem topla voda, ki prevzema toploto iz toplotnih postaj in jo preko povezanega toplovodnega omrežja distribuira do internih toplotnih naprav odjemalca. Nazivni tlak toplovodnega sistema je 6 bar ter nazivna temperatura 85 °C za ogrevanje prostorov in 55 °C za toplo sanitarno vodo.

5. SISTEM DALJINSKEGA HLAJENJA Z OGREVNIM MEDIJEM OHLAJENA VODA

ki prevzema toploto iz proizvodnega vira (hladilni agregat) in jo preko povezanega omrežja distribuira do odjemnih mest v internih toplotnih postajah. Nazivni tlak sistema je 3 bar in nazivna temperatura 6 °C.


Na distribucijski sistem toplote so poleg gospodinjskih in poslovnih odjemalcev priključeni tudi industrijski odjemalci (Gorenje, Veplas, Premogovnik Velenje, Industrijska cona Šoštanj,…), ki uporabljajo toploto iz sistema v tehnološkem procesu.


Ceniki daljinskega ogrevanja

Pojdi na cenike