CENIKI
Aktualne cene storitev Komunalnega podjetja Velenje

Komunalno podjetje Velenje, d. o. o. opravlja izbirno gospodarsko javno službo s parkirišči in z garažnimi hišami skladno z Odlokom o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 18/2008 in 1/2016) in obračunava storitve upravljanja s parkirišči ter garažnimi hišami na podlagi Odloka o ureditvi cestnega prometa in varstvu posameznih površin posebnega pomena v Mestni občini Velenje (Uradni Vestnik MO- Velenje, št. 12/2010-UPB1, 27/2010, 7/2011, 23/2011, 13/2013, 17/2013, 20/2014, 37/2014, 4/2015, 11/2015, 3/2016, 12/2016, 10/2018, 17/2019, 29/2020, 2/2021, 7/2021 in 9/2021).

Veljavnost od 2. 8. 2021.

 StoritevPerioda parkiranjaUrnik parkiranjaOsnovna cena v EUR
    brez DDV22 % DDVcena z DDV
1 PARKIRNINA NA PARKOMATIH          
1.1 Cona A, B 1 ura plačljivo 7.00 do 15.30;
sobota nedelja in prazniki ni plačljivo
0,49 0,11 0,60
1.2 Cona C, D 1 ura plačljivo 24 ur na dan vse dni v letu 0,33 0,07 0,40
1.3 Cona E 1 ura plačljivo 24 ur na dan vse dni v letu 0,49 0,11 0,60
2 PARKIRNINA V GARAŽNIH HIŠAH          
2.1 GH Mercator 1 ura plačljivo 24 ur na dan vse dni v letu 0,25 0,05 0,30
2.2 GH Avtobusna postaja 1 ura plačljivo 24 ur na dan vse dni v letu 0,25 0,05 0,30
2.3 GH Gorica 1 ura plačljivo 24 ur na dan vse dni v letu 0,25 0,05 0,30
2.4 GH Zdravstveni dom 1 ura plačljivo 24 ur na dan vse dni v letu 0,49 0,11 0,60
3 PARKIRNINA CONA VISTA   v času od 1. maja do 30. septembra vse dni v tednu
med 8.00 in 22.00 uro
     
3.1 Parkirnina na parkomatu - do 1 ure 1 ura parkiranje do 60 minut - brezplačno 0,00 0,00 0,00
3.2 Parkirnina na parkomatu - 1 ura 1 ura parkiranje 60 minut 0,82 0,18 1,00
3.3 Parkirnina na parkomatu - 2 uri 2 uri parkiranje 120 minut 1,64 0,36 2,00
3.4 Parkirnina na parkomatu - 3 ure 3 ure parkiranje 180 minut 2,46 0,54 3,00
3.5 Parkirnina na parkomatu - 4 ure 4 ure parkiranje 240 minut 3,28 0,72 4,00
3.6 Parkirnina na parkomatu - 5 ur 5 ur parkiranje 300 minut 4,10 0,90 5,00
3.7 Nadomestilo za izgubo parkirnega listka kos - 8,20 1,80 10,00

 

 

Veljavnost od 1. 9. 2021.

Z.št.Vrsta delaEMOsnovna cena v EUR22% DDV v EURCena z DDV v EUR
D. Toplota - ostale storitve (na podlagi Sistemskih obratovalnih navodil, UL RS št. 88/2016)
1 Gradbeno ogrevanje - OGP01, 02, 03 gosp., posl. 1., 2., 3. podsk. (0<POBR > 0,300 MW) MWh 57,04509 12,54992 69,59501
2 Gradbeno ogrevanje - OGP01, 02, 03 ind. 1., 2., 3. podsk. (0<POBR > 0,300 MW) MWh

57,04509

12,54992 69,59501
3 Neupravičen odjem toplote - OGP01,02,03 gosp., posl. 1.,2.,3. podsk. (0<POBR > 0,300 MW) MWh 87,76168 19,30757 107,06925
4 Neupravičen odjem toplote - OGP01, 02, 03 ind. 1., 2., 3. podsk. (0<POBR > 0,300 MW) MWh 87,76168 19,30757 107,06925

 

PDF IKONA Cenik v .pdf

 

 

 

PDF IKONA Cenik komunalnih storitev od 1. 1. 2020
PDF IKONA Cenik komunalnih storitev od 1. 3. 2019
PDF IKONA Cenik komunalnih storitev od 1. 2. 2019
PDF IKONA Cenik storitev povezanih z greznicami in MKČN od 1. 7. 2020 
PDF IKONA Cenik storitev povezanih z greznicami in MKČN od 1. 4. 2017
PDF IKONA Cenik odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode od 1. 1. 2017 
PDF IKONA Cenik odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode od 1. 4. 2016
Veljavnost od 1. 4. 2021

Komunalno podjetje Velenje, d. o. o. obračunava storitve povezane z greznicami in malimi komunalnimi čistilnim napravami skladno z veljavno Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12), Uredb o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15) in Uredbo o uporabi blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu (Uradni list RS, št. 62/08).

V okviru izvajana storitev z nepretočnimi, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnim napravami (MKČN) je obvezno praznjenje grezničnih gošč po načrtu praznjenja izvajalca javne službe, najmanj enkrat na tri leta. V primeru želja uporabnikov po pogostejšem odvozu gošč iz obstoječih greznic se storitev obračuna po ceniku spodaj.

Zap. št.

Opis storitve

EM

Osnovna cena v EUR

DDV – 9,5 oz. 22 % v EUR

Vrednost z DDV v EUR

 A.

 PREGLED MKČN, manjše od 50 PE

1

 

Vpis MKČN v evidence KPV in ARSO   

(pregled dostavljene dokumentacije - poročilo o prvih meritvah, nastavitev evidenc KPV, oprostitev plačila okoljske dajatve in izvedba registracije MKČN na ARSO, se pojavlja prvič ob registraciji MKČN.

 

ura

 

38,00

 

8,36

 

46,36

2

Izdelava pregleda male komunalne čistilne naprave (MKČN) 

(pregled MKČN se izvede prvo koledarsko leto po izvedbi prvih meritev pregleda MKČN, ki se nato izvaja vsako tretje leto, pri čemer je strošek prvega in vseh ostalih pregledov MKČN enak, in vključuje:

  • ogled čistilne naprave in izdelava zapisnika o pregledu naprave (2 uri)
  • prevoz in izgubo časa do koristnika
  • izdelavo Poročila o pregledu MKČN, vpis podatkov v evidenc KPV, oprostitev plačila okoljske dajatve in poročanje o MKČN na ARSO (1ura)

storitev

120,05

26,41

146,46

B.

 Prevzem, transport in obdelava blata iz greznic in MKČN

1

Obdelava biološkega blata iz MKČN na CČN

m3

30,26

2,87

33,13

2

Prevzem in transport blata iz MKČN oz. greznic do CČN

storitev

39,50

3,75

43,25

 

 

PDF IKONA Cenik v .pdf

 

PDF IKONA Cenik parkirnih kart z veljavnostjo od 1. 7. 2020
PDF IKONA Cenik parkirnih kart po mesecih z veljavnostjo od 1. 7. 2020
PDF IKONA Cenik parkirnih kart z veljavnostjo od 1. 6. 2020
PDF IKONA Cenik parkirnih kart po mesecih z veljavnostjo od 1. 6. 2020
PDF IKONA Cenik parkirnih kart z veljavnostjo od 1. 1. 2020
PDF IKONA Cenik parkirnih kart po mesecih z veljavnostjo od 1. 1. 2020
PDF IKONA Cenik parkirnih kart z veljavnostjo od 1. 1. 2019
PDF IKONA Cenik parkirnih kart po mesecih z veljavnostjo od 1. 1. 2019
PDF IKONA Cenik parkirnih kart z veljavnostjo od 5. 7. 2018
PDF IKONA Cenik parkirnih kart po mesecih z veljavnostjo od 5. 7. 2018
PDF IKONA Cenik parkirnih kart z veljavnostjo od 1. 1. 2018
PDF IKONA Cenik parkirnih kart po mesecih z veljavnostjo od 1. 1. 2018
PDF IKONA Cenik parkirnih kart z veljavnostjo od 1. 1. 2017
PDF IKONA Cenik parkirnih kart po mesecih z veljavnostjo od 1. 1. 2017